การรักษาต่อมน้ำเหลืองที่คอในระยะยังไม่แพร่กระจายของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากโดยการเฝ้าระวังผ่าตัด ฉายแสง และผ่าตัดร่วมกับฉายแสง

Main Article Content

รักศักดิ์ อัมไพพันธ์
ภัทิราพร ยวงรัมย์
ธนภรณ์ เงยวิจิตร

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: การรักษามะเร็งช่องปากในระยะเริ่มต้นที่ยังไม่มีการแพร่กระจายของต่อมน้ำเหลือง (cN0-OSCC) ในปัจจุบันมีแนวทางการจัดการต่อมน้ำเหลืองที่คอ (elective neck management) ในหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีผลต่ออัตราการกลับมาเป็นซ้ำและอัตรารอดชีพที่ต่างกันและผลการศึกษาที่ผ่านมายังไม่สามารถหาความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้อย่างชัดเจน
วิธีการศึกษา: ศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบ retrospective cohort ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากที่ได้รับการรักษามะเร็งต้นกำเนิดด้วยการผ่าตัดและมีวิธี elective neck management 4 วิธีคือ 1) การเฝ้าระวัง (Observation, OBS) 2) การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่คอ (Elective neck dissection, END) 3) การฉายแสงที่ลำคอ (Elective neck irradiation, ENI) 4) การรักษาด้วยการผ่าตัดและฉายแสงร่วมกัน(Combined elective neck dissection and radiation therapy, END+RT) โดยเก็บข้อมูลภายในช่วง 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และติดตามต่ออีก 1 ปี จนถึง 1 มกราคม พ.ศ. 2564 การวัดผลในการศึกษานี้ใช้ Kaplan-Meier หาโอกาสปลอดจากโรค (disease-free survival) และโอกาสรอดชีพ (overall survival)
ผลการศึกษา: มีผู้เข้าร่วมวิจัย cN0-OSCC เข้าเกณฑ์การคัดเลือกทั้งหมด 124 คนแบ่งออกมาเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม OBS จำนวน 96 คน, END จำนวน 15 คน กลุ่ม ENI จำนวน 9 คน และ กลุ่ม END+RT จำนวน 4 คน ผลการศึกษา พบว่าในกลุ่ม OBS, END, ENI และ END+RT มี disease-free survival ที่ใกล้เคียงกันและไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p= 0.235) แต่กลุ่ม OBS และ END มี overall survivalต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่ม ENI และ END+RT (p< 0.001)
สรุป: ข้อมูลจากการวิจัยสรุปได้ว่า elective neck management วิธีใดก็ยังไม่สามารถเพิ่ม disease-free survival ให้แตกต่างกันทางสถิติได้แต่วิธี OBS และ END มีoverall survival ที่ดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญ
คำสำคัญ: มะเร็งช่องปากบริเวณส่วนลำคอในระยะเริ่มต้น ไม่มีการแพร่กระจายของต่อมน้ำเหลืองที่คอ โอกาสปลอดจากโรคโอกาสรอดชีพ การป้องกันการเกิดโรคกลับซ้ำที่คอ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ

เอกสารอ้างอิง

1. Imsamran W, Chaiwerawattana A, Wiangnon S, Pongnikorn D, Suwanrungrung K, Sangrajrang S, Buasom R edited. Cancer in Thailand Vol VIII., 2010-2012. Bangkok : New Thammada Press (Thailand) Co., Ltd.; 2015.

2. D'Cruz AK, Vaish R, Kapre N, Dandekar M, Gupta S, Hawaldar R, et al. Elective versus Therapeutic Neck Dissection in Node-Negative Oral Cancer. N Engl J Med 2015;373(6):521-9. doi: 10.1056/NEJMoa1506007.

3. August M, Gianetti K. Elective neck irradiation versus observation of the clinically negative neck of patients with oral cancer. J Oral Maxillofac Surg 1996;54(9):1050-5. doi: 10.1016/s0278-2391(96)90157-3.

4. Abu-Ghanem S, Yehuda M, Carmel NN, Leshno M, Abergel A, Gutfeld O, et al. Elective Neck Dissection vs Observation in Early-Stage Squamous Cell Carcinoma of the Oral Tongue With No Clinically Apparent Lymph Node Metastasis in the Neck: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2016;142(9):857-65. doi: 10.1001/jamaoto.2016.1281.

5. Paleri V, Urbano TG, Mehanna H, Repanos C, Lancaster J, Roques T, et al. Management of neck metastases in head and neck cancer: United Kingdom National Multidisciplinary Guidelines. J Laryngol Otol 2016;130(S2):S161-S169. doi: 10.1017/S002221511600058X.

6. Chitapanarux I, Traisathit P, Komolmalai N, Chuachamsai S, Sittitrai P, Pattarasakulchai T, et al. Ten-Year Outcome of Different Treatment Modalities for Squamous Cell Carcinoma of Oral Cavity. Asian Pac J Cancer Prev 2017;18(7):1919-24. doi: 10.22034/APJCP.2017.18.7.1919.

7. กิตติ จันทรพัฒนา, มนุพล ตั้งทองคำ, หัชชา ศรีปลั่ง, วิทูร ลีลามานิตย์. ผลการรักษาต่อมน้ำเหลืองระยะก่อนตรวจพบในผู้ป่วย มะเร็งช่องปากระยะก่อนลุกลามที่ได้รับการผ่าตัด เลาะต่อมน้ำเหลืองที่คอ รังสีรักษา หรือการเฝ้าระวัง. สงขลานครินทร์เวชสาร 2556;31(4):167-77.

8. Agostini T, Spinelli G, Arcuri F, Perello R. Metastatic Squamous Cell Carcinoma of the Lower Lip: Analysis of the 5-Year Survival Rate. Arch Craniofac Surg 2017;18(2):105-11. doi: 10.7181/acfs.2017.18.2.105.

9. Colevas AD, Yom SS, Pfister DG, Spencer S, Adelstein D, Adkins D, et al. NCCN Guidelines Insights: Head and Neck Cancers, Version 1.2018. J Natl Compr Canc Netw 2018;16(5):479-90. doi: 10.6004/jnccn.2018.0026.

10. Massey C, Dharmarajan A, Bannuru RR, Rebeiz E. Management of N0 neck in early oral squamous cell carcinoma: A systematic review and meta-analysis. Laryngoscope 2019;129(8):E284-E298. doi: 10.1002/lary.27627.

11. Nibu K, Ebihara Y, Ebihara M, Kawabata K, Onitsuka T, Fujii T, et al. Quality of life after neck dissection: a multicenter longitudinal study by the Japanese Clinical Study Group on Standardization of Treatment for Lymph Node Metastasis of Head and Neck Cancer. Int J Clin Oncol 2010;15(1):33-8. doi: 10.1007/s10147-009-0020-6.

12. Rose-Ped AM, Bellm LA, Epstein JB, Trotti A, Gwede C, Fuchs HJ. Complications of radiation therapy for head and neck cancers. The patient's perspective. Cancer Nurs 2002;25(6):461-7. doi: 10.1097/00002820-200212000-00010.

13. ศราวุธ นนทะศิลา, สุพจน์ คำสะอาด, รักศักดิ์ อำไพพันธ์, ณฐลี โรส น้อยสุวรรณ, ธิดา รัตนวิไลศักดิ์. อัตรารอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากหลังการวินิจฉัย ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์. ศรีนครินทร์เวชสาร 2563;35(6):753-9.

14. den Toom IJ, Boeve K, Lobeek D, Bloemena E, Donswijk ML, de Keizer B et al. Elective Neck Dissection or Sentinel Lymph Node Biopsy in Early Stage Oral Cavity Cancer Patients: The Dutch Experience. Cancers (Basel) 2020;12(7):1783. doi: 10.3390/cancers12071783.