เผยแพร่แล้ว: 2021-08-30

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลสุรินทร์

กัลยรัตน์ สังข์มรรทร, ศศิธร กระจายกลาง, เพ็ญจันทร์ วันแสน

327-342

รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ

วัจมัย สุขวนวัฒน์, รุจิรดา เศาจวุฒิพงศ์, ปราชญาวติ ยมานันตกุล

375-389

การเปรียบเทียบแบบวัดความรู้ด้านสุขภาพของประชาชนอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ทิตยาวดี อินทรางกูร, ปิยะอร รุ่งธนเกียรติ, ประภาพรรณ สาวีรัมย์, กัญปะนา ภาพยนตร์

403-411