ลักษณะทางคลินิกและปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรียในโรงพยาบาลสุรินทร์

Main Article Content

ปิ่นหยก ศรีศันสนีย์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาลักษณะทางคลินิก ผลการรักษาและปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรีย
รูปแบบการศึกษา: การศึกษาแบบย้อนหลังเชิงพรรณนา
วิธีการศึกษา: ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยโรคข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรียที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 วินิจฉัยโดยพบเชื้อในน้ำเจาะข้อจากการย้อมแกรมหรือการเพาะเชื้อ
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยด้วยข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรียรวมทั้งสิ้น 159 ราย อายุเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)59.0(14.0)ปี มีโรคประจำตัวอยู่ก่อน ร้อยละ 74.7 ข้อที่พบการอักเสบติดเชื้อมากที่สุดคือ ข้อ เข่า ร้อยละ 71.7 พบการติดเชื้อในระบบอื่นร่วมด้วยตั้งแต่แรกรับร้อยละ 66.7 เชื้อที่พบเป็นสาเหตุมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus และ Burkholderiapseudomallei (ร้อยละ 23.3, 17.0 และ 16.4 ตามลำดับ)ได้รับการผ่าตัดล้างข้อเพื่อระบายหนองร้อยละ 86.2 เกิดภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 67.3เสียชีวิตร้อยละ 19.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยเมื่อวิเคราะห์ด้วย multivariate analysis ได้แก่ อายุ (OR1.04;95%CI1.00-1.08,p=0.049) การเป็นเบาหวาน (OR3.42;95%CI1.16-10.07,p=0.026)eGFR แรกรับน้อยกว่า 30 ml/min/1.73m2(OR5.48;95%CI1.80-16.73,p=0.003) การพบตำแหน่งติดเชื้อที่ระบบอื่นร่วมด้วยตั้งแต่แรกรับ (OR24.33;95%CI2.56-231.24,p=0.005) การไม่ได้รับการผ่าตัดล้างข้อหรือได้รับ conservative Rx (OR5.78;95%CI 1.48-22.60, p=0.012) และการเกิดภาวะแทรกซ้อน (OR21.79;95%CI1.29-369.07,p=0.033)
สรุป: อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรียในโรงพยาบาลสุรินทร์ยังสูงอยู่ การเป็นเบาหวาน มีภาวะไตทำงานบกพร่องและการพบตำแหน่งติดเชื้อที่ระบบอื่นร่วมด้วยตั้งแต่แรกรับเป็นตัวบ่งชี้ว่าการพยากรณ์โรคไม่ดี ส่วนการได้รับรักษาด้วยการผ่าตัดล้างข้อช่วยทำให้ผลการรักษาดีขึ้นและลดโอกาสการเสียชีวิตลงได้
คำสำคัญ: ข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรีย ลักษณะทางคลินิก ปัจจัยที่มีผล การเสียชีวิต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ

เอกสารอ้างอิง

1. Mathews CJ, Weston VC, Jones A, Field M, Coakley G. Bacterial septic arthritis in adults. Lancet. 2010;375:846-55. doi: 10.1016/S0140-6736(09)61595-6.

2. Favero M, Schiavon F, Riato L, et al. Rheumatoid arthritis is the major risk factor for septic arthritis in rheumatological settings. Autoimmun Rev.2008;8:59–61. doi: 10.1016/j.autrev.2008.07.018.

3. Carpenter CR, Schuur JD, Everett WW, Pines JM. Evidence-based diagnostics: adult septic arthritis. Acad Emerg Med. 2011;18:781-96. doi: 10.1111/j.1553-2712.2011.01121.x.

4. Hassan AS, Rao A, Manadan AM, Block JA. Peripheral Bacterial Septic Arthritis: Review of Diagnosis and Management. J Clin Rheumatol. 2017;23: 435–42 doi: 10.1097/RHU.0000000000000588.

5. Mathews CJ, Kingsley G, Field M, et al. Management of septic systematic review. Ann Rheum Dis. 2007;656:440-5. doi: 10.1136/ard.2006.058909.

6. Mathew CJ, Coakley G. Septic arthritis. Current diagnostic and algorithm. Curr Opin Rheumatol. 2008;20:457-62. doi: 10.1097/BOR.0b013e3283036975.

7. Flores-Robles BJ, Jiménez Palop M, Sanabria Sanchinel AA, Andrus RF, Royuela Vicente A, Sanz Pérez MI, et al. Medical Versus Surgical Approach to Initial Treatment in Septic Arthritis: A Single Spanish Center’s 8-Year Experience. J Clin Rheumatol. 2019;25:4-8. doi: 10.1097/RHU.0000000000000615.

8. Ravindran V, Logan I, Bourke BE. Medical vs surgical treatment for the native joint in septic arthritis: a 6-year, single UK academic centre experience. Rheumatology. 2009;48:1320–2. doi: 10.1093/rheumatology/kep220.

9. Pawasuttikul C. Comparison of Needle Aspiration and Arthrotomy Treatment for Septic Knee Arthritis: A 10-year retrospective study. Thai J Orthop Surg. 2013; 37:29-33.

10. Maneiro JR, Souto A, Cervantes EC, Mera A, Carmona L, Gomez-Reino JJ. Predictors of treatment failure and mortality in native septic arthritis. Clin Rheumatol. 2015; 34:1961-7. doi: 10.1007/s10067-014-2844-3.

11. Mahakkanukrauh A, Thavornpitak Y, Foocharoen C, Suwannaroj S, Nanagara R. Features and outcomes of hospitalized Thai patients with pyogenic arthritis: analysis from the nationwide hospital database. Int J Rheum Dis. 2013;16:387-91. doi: 10.1111/1756-185X.12071.

12. Surachai S. Septic arthritis at Nakhonphanom Hospital. Udonthani Hosp Med J. 2018;26:64-73.

13. Manadan AM, Block JA. Daily needle aspiration versus surgical lavage for the treatment of bacterial septic arthritis in adults. Am J Ther. 2004;11:412-5. doi: 10.1097/01.mph.0000087296.80768.1e.

14. Kodumuri P, Geutjens G, Kerr HL. Time delay between diagnosis and arthroscopic lavage in septic arthritis. Does it matter? Int Orthop. 2012; 36:1727-31. doi: 10.1007/s00264-012-1546-1.

15. Lauper N, Davat M , Gjika E, Müller C, Belaieffa W, Pittet D, et al. Native septic arthritis is not an immediate surgical emergency. J Infect. 2018;77:47-53. doi: 10.1016/j.jinf.2018.02.015.