ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมเสื้อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมอง

Main Article Content

สุวิมล ขัตติยะ
แคทธริน แซ่ว่าง
วราภรณ์ จาวรัตนสกุล

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: การลดไข้มีความจำเป็นอย่างมากในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดสมอง เนื่องจากภาวะไข้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บสมองระยะที่สองแต่การเช็ดตัวบ่อยๆ เพื่อลดไข้ เป็นการรบกวนผู้ป่วยทางอ้อม อาจเพิ่มอัตราการเผาผลาญ ส่งผลให้มีการหลั่งของสารสื่อประสาทมากขึ้นหรือเกิดความดันในกะโหลกศีรษะสูงขึ้น
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการลดลงของอุณหภูมิร่างกายเปรียบเทียบระหว่างการใช้นวัตกรรมเสื้อเย็นกับการเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำธรรมดา ในผู้ป่วยที่มีอุณหภูมิร่างกายสูง
รูปแบบศึกษา: เป็นการศึกษาเชิงประสิทธิภาพ รูปแบบ randomized sequencecrossover design ที่หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมระบบประสาท โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมองที่ผู้ป่วยจะได้รับการเปิดซองที่ปิดผนึกไว้ล่วงหน้าเพื่อเข้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มการใช้นวัตกรรมเสื้อเย็นในการลดอุณหภูมิร่างกาย 20 นาที/ครั้ง และกลุ่มการที่ 2 กลุ่มเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำธรรมดาเช็ดตัว 20 นาที/ครั้ง ประเมินผลหลังการทดลองโดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย เปรียบเทียบกลุ่มด้วยสถิติ exact probability test และ t-test วิเคราะห์อุณหภูมิของร่างกายที่ลดลงเปรียบเทียบระหว่างสองวิธี
สถานที่ศึกษา: โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ผลการศึกษา: ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิแรกรับ และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงในนาทีที่ 30 ของกลุ่มนวัตกรรมเสื้อเย็นและกลุ่มเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำธรรมดาไม่แตกต่างกัน แต่ในนาทีที่ 60 มีแนวโน้มว่ากลุ่มที่ใช้นวัตกรรมเสื้อเย็นอุณหภูมิลดลงมากกว่า และเมื่อจำแนกวิเคราะห์เป็น 2 กลุ่มย่อย คือในผู้ป่วยได้รับยาลดไข้ และไม่ได้รับยาลดไข้ พบว่าการใช้นวัตกรรมเสื้อเย็นได้ผลดีกว่าในผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาลดไข้ คือสามารถลดอุณหภูมิได้ตั้งแต่นาทีที่ 30 ขึ้นไป โดยใช้ exact probability testp= 0.012
สรุป: จากการพัฒนานวัตกรรมเสื้อเย็นลดไข้ มีประโยชน์ และใช้ได้ผลดีในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาลดไข้ จึงควรพิจารณานำนวัตกรรมเสื้อเย็นมาใช้ในการลดไข้ในหอผู้ป่วย เพื่อลดการเช็ดตัวลดไข้ซึ่งเป็นการรบกวนผู้ป่วยบ่อยครั้ง
คำสำคัญ: Hyperthermia, Brain Surgery, Brain Trauma, Temperature reducing jacket

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ

เอกสารอ้างอิง

1. สมาน ตั้งอรุณศิลป์, วีระวัตน์ สุขสว่างเจริญ. แนวทางการรักษาการบาดเจ็บที่ศีรษะ (clinical practice guideline for head injury). กรุงเทพมหานคร: สถาบันประสาทวิทยา; 2551: 1-87.

2. อุษา วงษ์อนันต์. การลดอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยสมองบาดเจ็บที่มีภาวะไข้. วารสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 2558;4(2):75-82.

3. Heidenreich T, Giuffre M, Doorley J. Temperature and temperature measurement after induced hypothermia. Nurs Res 1992;41(5):296-300. PMID: 1523111

4. ประนอม หนูเพชร. การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดสมอง. สงขลา : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2546: 107-10.

5. ชัชรินทร์ อังศุภากร. การพยาบาลศัลยกรรมประสารทเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : บัณฑิตการพิมพ์: 2532.

6. สมบัติ มุ่งทวีพงษา. การรักษาด้วยการลดอุณหภูมิในผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติทางสมอง. [อินเตอร์เน็ท]. [สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2559]. เข้าถึงได้จาก:URL: http://www.bcn.ac.th/infomation/Files/Attachfile/%E0%B8% 9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0% B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2% E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%81%E0%B8% B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0% B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%B9% E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8% A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0% B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89% E0%B8%B4%E0%B8%99/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8% 9A%E0%B8%B1% E0%B8%95%E0%B8%B4.pdf.

7. Hickey JV. The neurological and neurological nursing. New York : Lippincott; 1997.

8. Jefferies S, Saxena M, Young P. Paracetamol in critical illness: a review. Crit Care Resusc 2012;14(1):74-80. PMID: 22404066

9. Morgenstern LB, Hemphill JC 3rd, Anderson C, Becker K, Broderick JP, Connolly ES Jr, et al. Guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2010;41(9):2108-29. doi: 10.1161/STR.0b013e3181ec611b.

10. พิรานันท์ เงินแก้ว. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการภาวะอุณหภูมิกายสูงในผู้ป่วย บาดเจ็บสมอง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์. [ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต]. คณะพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย; เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2556.

11. O'Grady NP, Barie PS, Bartlett JG, Bleck T, Carroll K, Kalil AC, Linden P, et al. Guidelines for evaluation of new fever in critically ill adult patients: 2008 update from the American College of Critical Care Medicine and the Infectious Diseases Society of America. Crit Care Med 2008;36(4):1330-49. doi: 10.1097/CCM.0b013e318169eda9.

12. Sund-Levander M, Grodzinsky E. Time for a change to assess and evaluate body temperature in clinical practice. Int J Nurs Pract 2009;15(4):241-9. doi: 10.1111/j.1440-172X.2009.01756.x.

13. Hay AD, Redmond NM, Costelloe C, Montgomery AA, Fletcher M, Hollinghurst S, et al. Paracetamol and ibuprofen for the treatment of fever in children: the PITCH randomised controlled trial. Health Technol Assess 2009;13(27):iii-iv, ix-x, 1-163. doi: 10.3310/hta13270.

14. สมบัติ มุ่งทวีพงษา. การรักษาด้วยการลด อุณหภูมิในผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติทางสมอง. [อินเตอร์เน็ท]. 2558. [สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2558].ค้นได้จาก:URL: http://www.bcn.ac.th/วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีกรุงเทพ.

15. เสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล, พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร. ผ้าห่มเจลลดไข้. [อินเตอร์เน็ท]. 2556. [สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2558]. ค้นได้จาก:URL:http://www.bcn.ac.th/.

16. วาสนา ธนเศรษฐ. ผ้าห่มเย็น. ใน: กำจัด รามกุลและคณะ, บรรณาธิการ. รวมผลงานวิชาการดีเด่นกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2553. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2553: 319-29.

17. สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์. แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สาหรับพยาบาลทั่วไป. กรุงเทพฯ: บริษัท ธนาเพรส จำกัด; 2550: 40-1.

18. Liu WG, Qiu WS, Zhang Y, Wang WM, Lu F, Yang XF. Effects of selective brain cooling in patients with severe traumatic brain injury: a preliminary study. J Int Med Res 2006;34(1):58-64. doi: 10.1177/147323000603400107.

19. นิรันดร์ นายกชน, ทิตยา พุฒิคามิน, อำนาจ กิจควรดี. ประสิทธิภาพของเครื่องมือให้ความเย็นเฉพาะที่บริเวณศีรษะและคอต่อการลดอุณหภูมิเทียบเคียงสมองในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองรุนแรง. วารสารสมาคมพยาบาลฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2554;29(4):40-9.

20. ธนัฐ วานิยะพงศ.์ Management of Closed Head Injury and Brain Death. [อินเตอร์เน็ท] 2558. [สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2558]. ค้นได้จาก:URL:http://www. med.cmu.ac.th/มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

21. อภันตรี บัวเหลืองและคณะ. Ice shirt เสื้อปรับอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วยภาวะสูญเสียการควบคุม. วารสารกรมการแพทย์ 2560;42(6):26 – 27