ประสิทธิผลของการรักษาด้วยการออกกำลังกล้ามเนื้อคอต่อดัชนีวัดความบกพร่องของคอ อาการปวดสะบักและองศาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังส่วนคอในผู้ป่วยปวดคอร้าวลงสะบัก

Main Article Content

วัลภา ไตรทิพย์

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: อาการปวดสะบักเป็นปัญหาที่พบบ่อยที่มีสาเหตุมาจากภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังระดับคอปลิ้น หรือ herniated nucleus pulposus (HNP) ดังนั้นผู้ป่วยมักมาด้วยอาการปวด ตึง ชา ตำแหน่งคอบ่าและสะบักหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าออฟฟิศซินโดรม (office syndrome) ทำให้เกิดความผิดปกติของการเคลื่อนไหว รบกวนการทำงานหรือทำกิจวัตรประจำวัน นำไปสู่ปัญหาเรื้อรัง ส่งผลต่อโครงสร้างของกระดูกและกล้ามเนื้อเปลี่ยนแปลงไป
วัตถุประสงค์: งานวิจัยเชิงทดลองนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบดัชนีวัดความบกพร่องของคอ (neck disability index, NDI) ระดับอาการปวดสะบัก (numerical pain rating scale, NPRS) และ องศาการเคลื่อนไหวคอ (cervical range of motion, CROM) ก่อนและหลังการให้โปรแกรมการออกกำลังกล้ามเนื้อคอในผู้ป่วยปวดคอร้าวลงสะบัก
วิธีการศึกษา: อาสาสมัครเป็นผู้ป่วยมารับบริการที่แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วัดผลการทดลองในสัปดาห์ที่ 0 และ 8 จำนวนผู้เข้าร่วมวิจัย 22 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม (กลุ่มรักษาด้วยกายภาพบำบัดมาตรฐาน) จำนวน 11 ราย และกลุ่มทดลอง (กลุ่มรักษาด้วยกายภาพบำบัดมาตรฐานร่วมกับการออกกล้ามเนื้อคอ) จำนวน 11 รายเข้ารับการรักษาสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
ผลการศึกษา: ผลการศึกษาพบว่าก่อนการทดลองค่า NDI ค่า NPRS และ ค่าองศาการเคลื่อนไหวคอในท่าก้มและท่าเงย (CROM in Flexion/Extension)ระหว่าง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน แต่หลังการทดลอง ค่า NDI ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง และค่ามัธยฐาน (ค่าสูงสุด-ค่าต่ำสุด) ของ NDI ในกลุ่มทดลอง[4.0(0.0-18.0)]ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม [15.0(4.0-28.0)]อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(U=-2.869,p-value=0.003)ในทำนองเดียวกัน หลังการทดลอง ค่า NPRS ในกลุ่มทดลอง[10.0 (0.0-30.0)]ก็ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม[50.0(20.0-70.0)]อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(U=-3.776,p-value0.000)และเมื่อวิเคราะห์ CROM in Flexion หลังการทดลองไม่แตกต่างกันแต่ CROM in Flexion หลังการทดลองในกลุ่มควบคุมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนทดลอง(z=2.196,p-value=0.028)ในทางตรงกันข้าม หลังการทดลอง CROM in Extension ของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนทดลอง(z=2.667,p-value=0.008)
สรุป: โดยสรุปเมื่อได้รับโปรแกรมการออกกำลังกล้ามเนื้อคอร่วมด้วย ความรุนแรงและอาการปวดลดลงมากกว่าการรักษาด้วยกายภาพบำบัดมาตรฐานเพียงอย่างเดียว และยังสามารถช่วยคงค่าองศาการเคลื่อนไหวในทิศทางเงยหน้า ซึ่งเป็นทิศทางที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยปวดสะบักที่มีปัญหามาจากภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังระดับคอปลิ้น ผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงควรได้รับคำแนะนำและการออกกำลังกายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำด้วยอาการเดิม
คำสำคัญ: หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอปลิ้น, ดัชนีวัดความบกพร่องของคอ, ปวดสะบัก, การออกกำลังกาย, กายภาพบำบัด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ

เอกสารอ้างอิง

1. Boyles R, Toy P, Mellon J, Jr., Hayes M, Hammer B. Effectiveness of manual physical therapy in the treatment of cervical radiculopathy: a systematic review. J Man Manip Ther. 2011;19(3):135-42. doi: 10.1179/2042618611Y.0000000011.

2. van Middelkoop M, Rubinstein SM, Ostelo R, van Tulder MW, Peul W, Koes BW, et al. Surgery versus conservative care for neck pain: a systematic review. Eur Spine J. 2013;22(1):87-95. doi: 10.1007/s00586-012-2553-z.

3. Dunning JR, Cleland JA, Waldrop MA, Arnot CF, Young IA, Turner M, et al. Upper cervical and upper thoracic thrust manipulation versus nonthrust mobilization in patients with mechanical neck pain: a multicenter randomized clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther 2012;42(1):5-18. doi: 10.2519/jospt.2012.3894.

4. Griswold D, Learman K, O'Halloran B, Cleland J. A preliminary study comparing the use of cervical/upper thoracic mobilization and manipulation for individuals with mechanical neck pain. J Man Manip Ther 2015;23(2):75-83. doi: 10.1179/2042618614Y.0000000095.

5. Gross A, Kay TM, Paquin JP, Blanchette S, Lalonde P, Christie T, et al. Exercises for mechanical neck disorders. Cochrane Database Syst Rev 2015;1:CD004250. doi: 10.1002/14651858.CD004250.pub5.

6. Costello M. Treatment of a patient with cervical radiculopathy using thoracic spine thrust manipulation, soft tissue mobilization, and exercise. J Man Manip Ther 2008;16(3):129-35. doi: 10.1179/jmt.2008.16.3.129.

7. Chu ECP, Lo FS, Bhaumik A. Plausible impact of forward head posture on upper cervical spine stability. J Family Med Prim Care 2020;9(5):2517-20. doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_95_20.

8. Kang JI, Choi HH, Jeong DK, Choi H, Moon YJ, Park JS. Effect of scapular stabilization exercise on neck alignment and muscle activity in patients with forward head posture. J Phys Ther Sci 2018;30(6):804-8. doi: 10.1589/jpts.30.804.

9. En MC, Clair DA, Edmondston SJ. Validity of the Neck Disability Index and Neck Pain and Disability Scale for measuring disability associated with chronic, non-traumatic neck pain. Manual therapy 2009;14(4):433-8. doi: 10.1016/j.math.2008.07.005.

10. Luksanapruksa P, Wathana-apisit T, Wanasinthop S, Sanpakit S, Chavasiri C. Reliability and validity study of a Thai version of the Neck Disability Index in patients with neck pain. J Med Assoc Thai 2012;95(5):681-8. PMID: 22994028

11. MacDermid JC, Walton DM, Avery S, Blanchard A, Etruw E, McAlpine C, et al. Measurement properties of the neck disability index: a systematic review. J Orthop Sports Phys Ther 2009;39(5):400-17. doi: 10.2519/jospt.2009.2930.

12. Haefeli M, Elfering A. Pain assessment. Eur Spine J 2006;15 Suppl 1:S17-24. doi: 10.1007/s00586-005-1044-x.

13. Ma XL. A new pathological classification of lumbar disc protrusion and its clinical significance. Orthop Surg 2015;7(1):1-12. doi: 10.1111/os.12152.

14. Jellad A, Ben Salah Z, Boudokhane S, Migaou H, Bahri I, Rejeb N. The value of intermittent cervical traction in recent cervical radiculopathy. Ann Phys Rehabil Med 2009;52(9):638-52. doi: 10.1016/j.rehab.2009.07.035.

15. Cleland JA, Glynn P, Whitman JM, Eberhart SL, MacDonald C, Childs JD. Short-term effects of thrust versus nonthrust mobilization/manipulation directed at the thoracic spine in patients with neck pain: a randomized clinical trial. Physical therapy 2007;87(4):431-40. doi: 10.2522/ptj.20060217.

16. Kang JI, Choi HH, Jeong DK, Choi H, Moon YJ, Park JS. Effect of scapular stabilization exercise on neck alignment and muscle activity in patients with forward head posture. J Phys Ther Sci 2018;30(6):804-8. doi: 10.1589/jpts.30.804.

17. Mostamand J, Lotfi H, Safi N. Evaluating the head posture of dentists with no neck pain. J Bodyw Mov Ther 2013;17(4):430-3. doi: 10.1016/j.jbmt.2012.11.002.

18. Caneiro JP, O'Sullivan P, Burnett A, Barach A, O'Neil D, Tveit O, et al. The influence of different sitting postures on head/neck posture and muscle activity. Man Ther 2010;15(1):54-60. doi: 10.1016/j.math.2009.06.002.

19. Kim BB, Lee JH, Jeong HJ, Cynn HS. Effects of suboccipital release with craniocervical flexion exercise on craniocervical alignment and extrinsic cervical muscle activity in subjects with forward head posture. J Electromyogr Kinesiol 2016;30:31-7. doi: 10.1016/j.jelekin.2016.05.007.

20. Howell ER. The association between neck pain, the Neck Disability Index and cervical ranges of motion: a narrative review. J Can Chiropr Assoc 2011;55(3):211-21. PMID: 21886283

21. Meisingset I, Stensdotter AK, Woodhouse A, Vasseljen O. Neck motion, motor control, pain and disability: A longitudinal study of associations in neck pain patients in physiotherapy treatment. Man Ther 2016;22:94-100. doi: 10.1016/j.math.2015.10.013.

22. Rudolfsson T, Bjorklund M, Djupsjobacka M. Range of motion in the upper and lower cervical spine in people with chronic neck pain. Man Ther 2012;17(1):53-9. doi: 10.1016/j.math.2011.08.007.

23. Lee MH, Park SJ, Kim JS. Effects of neck exercise on high-school students' neck-shoulder posture. J Phys Ther Sci 2013;25(5):571-4. doi: 10.1589/jpts.25.571.

24. Ylinen J, Takala EP, Nykanen M, Hakkinen A, Malkia E, Pohjolainen T, et al. Active neck muscle training in the treatment of chronic neck pain in women: a randomized controlled trial. Jama 2003;289(19):2509-16. Jama 2003;289(19):2509-16.

25. Petersen S, Domino N, Postma C, Wells C, Cook C. Scapulothoracic Muscle Strength Changes Following a Single Session of Manual Therapy and an Exercise Programme in Subjects with Neck Pain. Musculoskeletal Care 2016;14(4):195-205. doi: 10.1002/msc.1132.