ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคเกาต์เรื้อรังร่วมกับปุ่มก้อนโทฟัส ที่คลินิกโรคข้อ โรงพยาบาลหนองคาย

Main Article Content

จินตาหรา มังคะละ

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่พบได้บ่อยที่สุดทั่วโลก มีความชุกตั้งแต่ร้อยละ 1-6.8 และอุบัติการณ์ 0.6-2.9 ต่อ 1,000 รายต่อปี แล้วแต่การศึกษาในขณะที่โรคเกาต์เรื้อรังร่วมกับปุ่มก้อนโทฟัสมักเป็นโรคที่เป็นมานานและการควบคุมระดับกรดยูริกไม่ดีทำให้เกิดการติดของข้อ ข้อผิดรูปและก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพ
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคเกาต์เรื้อรังร่วมกับปุ่มก้อนโทฟัสที่คลินิกโรคข้อโรงพยาบาลหนองคาย
วิธีการศึกษา: นำเวชระเบียนผู้ป่วยโรคเกาต์ที่มารับการรักษาที่คลินิกโรคข้อ โรงพยาบาลหนองคายตั้งแต่ พ.ศ. 2553-2563 มาทบทวนแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่มีปุ่มก้อนโทฟัส และไม่มีปุ่มก้อนโทฟัสแล้วเก็บข้อมูลลักษณะทางคลินิก ต่างๆ
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยทั้งหมด 585 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีปุ่มก้อนโทฟัส 126 ราย (ร้อยละ 21.5) และไม่มีปุ่มก้อนโทฟัส 459 ราย (ร้อยละ78.5) ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคเกาต์เรื้อรังร่วมกับปุ่มก้อนโทฟัส ได้แก่ ระยะเวลาที่เป็นโรค ≥5 ปี (p=0.001), ประวัติยาสมุนไพร (p=0.006), ระดับกรดยูริกก่อนรักษา ≥8 มก./ดล. (p=0.001), ระดับฮีโมโกลบินก่อนรักษา <12 มก./ดล. (p=0.010), การใช้ยา losartan (p=0.004), การรักษาด้วยยาลดกรดยูริกหลายชนิดร่วมกัน (p=0.034) และการควบคุมระดับกรดยูริกไม่ดี (p=0.033)
สรุป: จากการศึกษานี้พบว่าระยะเวลาที่เป็นโรค ≥5 ปี, ประวัติยาสมุนไพร, ระดับกรดยูริกก่อนรักษา ≥8 มก./ดล., ระดับฮีโมโกลบินก่อนรักษา <12 มก./ดล., การใช้ยา losartan, การรักษาด้วยยาลดกรดยูริกหลายชนิดร่วมกัน และการควบคุมระดับกรดยูริกไม่ดี เป็นลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคเกาต์เรื้อรังร่วมกับปุ่มก้อนโทฟัสซึ่งควรมีการติดตามการรักษาและป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆอย่างใกล้ชิด
คำสำคัญ: ปัจจัยเสี่ยง, ปัจจัยในการทำนาย, ปุ่มก้อนโทฟัส, ปุ่มก้อนโทไฟ, โรคเกาต์เรื้อรัง, ระดับกรดยูริกในเลือดสูง

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Dehlin M, Jacobsson L, Roddy E.Global epidemiology of gout: prevalence, incidence, treatment patterns and risk factors. Nat Rev Rheumatol 2020;16(7):380-90. doi: 10.1038/s41584-020-0441-1.

Dalbeth N, Merriman TR, Stamp LK.Gout. Dalbeth N, et al.Lancet 2016;388(10055):2039-52. doi: 10.1016/S0140-6736(16)00346-9.

Emmerson BT.The management of gout. N Engl J Med 1996;334(7):445-51. doi: 10.1056/NEJM199602153340707.

Oh YJ, Moon KW.Presence of tophi is associated with a rapid decline in the renal function in patients with gout Sci Rep 2021;11(1):5684. doi: 10.1038/s41598-021-84980-6.

Chhana A, Dalbeth N.The gouty tophus: a review. CurrRheumatol Rep 2015;17(3):19. doi: 10.1007/s11926-014-0492-x.

Dalbeth N, Choi HK, Joosten LAB, Khanna PP, Matsuo H, Perez-Ruiz F, et al. Gout. Nat Rev Dis Primers 2019;5(1):69. doi: 10.1038/s41572-019-0115-y.

Ragab G, Elshahaly M, Bardin T. Gout: An old disease in new perspective - A review. J Adv Res 2017;8(5):495-511. doi: 10.1016/j.jare.2017.04.008.

FitzGerald JD, Dalbeth N, Mikuls T, Brignardello-Petersen R, Guyatt G, Abeles AM, et al. 2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Gout. Arthritis Care Res (Hoboken). 2020 Jun;72(6):744-760. doi: 10.1002/acr.24180.

Stamp LK, Chapman PT, Barclay ML, Horne A, Frampton C, Tan P, et al. How much allopurinol does it take to get to target urate? Comparison of actual dose with creatinine clearance-based dose. Arthritis Res Ther 2018;20(1):255. doi: 10.1186/s13075-018-1755-0.

Abhishek A. Debates in gout management. CurrOpinRheumatol 2020;32(2):134-9. doi: 10.1097/BOR.0000000000000689.

Stamp LK, Chapman PT, Barclay M, Horne A, Frampton C, Tan P, et al. The effect of kidney function on the urate lowering effect and safety of increasing allopurinol above doses based on creatinine clearance: a post hoc analysis of a randomized controlled trial. Arthritis Res Ther 2017;19(1):283. doi: 10.1186/s13075-017-1491-x.

Levy G, Shi JM, Cheetham TC, Rashid N. Urate-Lowering Therapy in Moderate to Severe Chronic Kidney Disease. Perm J 2018;22:17-142. doi: 10.7812/TPP/17-142.

Becker MA, Jolly M. Clinical Gout and The Pathogenesis of Hyperuricemia. In: WJ K, LW M, editors. Arthritis & Allied Condition. 15thed.Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005: 2304-39.

Firestein GS., Budd RC., Gabriel SE., McInnes IB., O'Dell JR. Kelly’s textbook of rheumatology. Crystal induced inflammation. 11st.ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 2020: 1687-731.

Singh JA, Yang S, Saag KG.Factors Influencing the Effectiveness of Allopurinol in Achieving and Sustaining Target Serum Urate in a US Veterans Affairs Gout Cohort. J Rheumatol 2020;47(3):449-60. doi: 10.3899/jrheum.190522.

Stamp LK, Chapman PT, Barclay ML, Horne A, Frampton C, Tan P,et al. A randomised controlled trial of the efficacy and safety of allopurinol dose escalation to achieve target serum urate in people with gout.Ann Rheum Dis 2017;76(9):1522-8. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-210872

Day RO, Kannangara DR, Stocker SL, Carland JE, Williams KM, Graham GG. Allopurinol: insights from studies of dose-response relationships. Expert Opin Drug MetabToxicol 2017;13(4):449-62. doi: 10.1080/17425255.2017.1269745.

Coburn BW, Bendlin KA, Sayles H, Meza J, Russell CL, Mikuls TR. Allopurinol Medication Adherence as a Mediator of Optimal Outcomes in Gout Management. J Clin Rheumatol 2017;23(6):317-23. doi: 10.1097/RHU.0000000000000561.

Stamp LK, Chapman PT, Barclay M, Horne A, Frampton C, Tan P, Allopurinol dose escalation to achieve serum urate below 6 mg/dL: an open-label extension study. Ann Rheum Dis 2017;76(12):2065-70. doi: 10.1136/annrheumdis-2017-211873.

พิศาล ชุ่มชื่น. การศึกษาขนาดของ allopurinol ที่เหมาะสมในการรักษาโรคเกาต์. วารสารแพทย์เขต 4-5 (เขต 6-7 เดิม) 2552;28(4):367-72.

Quilisadio JEC, Salido EO, Penserga EG.Achievement of the target serum urate level among patients with gout treated with allopurinol or febuxostat in an arthritis clinic in the Philippines. Mod Rheumatol 2021;31(3):755-61. doi: 10.1080/14397595.2020.1800557.

Azevedo VF, Buiar PG, Giovanella LH, Severo CR, Carvalho M.Allopurinol, benzbromarone, or a combination in treating patients with gout: analysis of a series of outpatients. Int J Rheumatol 2014;2014:263720. doi: 10.1155/2014/263720.

Perez-Ruiz F, Dalbeth N.Combination urate-lowering therapy in the treatment of gout: What is the evidence?Semin Arthritis Rheum 2019;48(4):658-68. doi: 10.1016/j.semarthrit.2018.06.004.

Graham GG, Stocker SL, Kannangara DRW, Day RO. Predicting Response or Non-response to Urate-Lowering Therapy in Patients with Gout. CurrRheumatol Rep 2018;20(8):47. doi: 10.1007/s11926-018-0760-2.

Timilsina S, Brittan K, O'Dell JR, Brophy M, Davis-Karim A, Henrie AM, et al. Design and Rationale for the Veterans Affairs "Cooperative Study Program 594 Comparative Effectiveness in Gout: Allopurinol vs. Febuxostat" Trial. Contemp Clin Trials 2018;68:102-8. doi: 10.1016/j.cct.2018.03.015.

Kim A, Kim Y, Kim GT, Ahn E, So MW, Lee SG. Comparison of persistence rates between allopurinol and febuxostat as first-line urate-lowering therapy in patients with gout: an 8-year retrospective cohort study. Clin Rheumatol 2020;39(12):3769-76. doi: 10.1007/s10067-020-05161-w.

Lertnawapan R, Jatuworapruk K. Efficacy of febuxostat versus allopurinol and the predictors of achieving target serum urate in a cohort of Thai people with gout. Clin Rheumatol 2021;40(1):255-62. doi: 10.1007/s10067-020-05262-6.

นวรัตน์ เจตนานนท์. การทบทวนการใช้ยาในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบเกาต์ ณ โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง. วารสารวิชาการแพทย์เขต 11 2559;30:115-28.

Hanvivadhanakul P, Wongdet R. Outcome of Treatment in Gouty Arthritis Patients: A Retrospective Study. J Med Assoc Thai 2015;98 (Suppl 3):S46-50.

Richette P, Perez-Ruiz F, Doherty M, Jansen TL, Nuki G, Pascual E, et al. Improving cardiovascular and renal outcomes in gout: what should we target?Nat Rev Rheumatol 2014;10(11):654-61. doi: 10.1038/nrrheum.2014.124.

Ma L, Sun R, Jia Z, Zou Y, Xin Y, Cheng X, et al. Clinical characteristics associated with subcutaneous tophi formation in Chinese gout patients: a retrospective study. Clin Rheumatol 2018;37(5):1359-65. doi: 10.1007/s10067-017-3969-y.

Zhang B, Fang W, Zeng X, Zhang Y, Ma Y, Sheng F, et al.Clinical characteristics of early- and late-onset gout: A cross-sectional observational study from a Chinese gout clinic. Medicine (Baltimore) 2016;95(47):e5425. doi: 10.1097/MD.0000000000005425.

Lu B, Lu Q, Huang B, Li C, Zheng F, Wang P. Risk factors of ultrasound-detected tophi in patients with gout. Clin Rheumatol 2020;39(6):1953-60. doi: 10.1007/s10067-020-04947-2

Pascual E, Andrés M, Vázquez-Mellado J, Dalbeth N. Severe gout: Strategies and innovations for effective management. Joint Bone Spine 2017;84(5):541-6. doi: 10.1016/j.jbspin.2016.10.004.