เผยแพร่แล้ว: 2021-12-28

รูปแบบการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดตามกรอบมิติคุณภาพการบริการผู้คลอด

จุฬารัตน์ ห้าวหาญ, พรจิต จันโทภาส, ศีตรา มยูขโชติ, บุญสืบ โสโสม, ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง

503-511

การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

นิตินัย สงวนศรี, ชัยชนะ นิ่มสุวรรณ

533-544

การจัดการความกลัวการคลอดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

มลิวัลย์ รัตยา, วลัยลักษณ์ สุวรรณภักดี, เบญจวรรณ ละหุการ

563-574