การจัดการช่องทางติดต่อระหว่างช่องปากและผิวหนังที่มีแหล่งกำเนิดจากฟัน : รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

พัชรินทร์ วีระรักษ์เดชา

บทคัดย่อ

     ช่องทางติดต่อระหว่างช่องปากและผิวหนังที่มีแหล่งกำเนิดจากฟัน (orocutaneous fistula from dental origin) เป็นรอยโรคที่พบได้ไม่บ่อยนัก ด้วยลักษณะและอาการทางคลินิกของรอยโรคทำให้มักพบการวินิจฉัยในขั้นต้น เป็นรอยโรคของผิวหนัง การตรวจในช่องปาก การซักประวัติโดยละเอียด ร่วมกับการหาสาเหตุทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้สามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง เป็นการยืนยันถึงสาเหตุของการเกิดโรค และนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถกำจัดสาเหตุของโรค ลดการได้รับการรักษาที่ไม่จำเป็น ลดระยะเวลาของการรักษา ลดการลุกลามของการเป็นโรคและแผลเป็นที่อาจเกิดขึ้นได้ รอยโรคสามารถหายได้เป็นอย่างดีรายงานนี้รายงานผู้ป่วยที่มีแผลอักเสบเรื้อรังที่บริเวณคางนานหลายปี เมื่อตรวจในช่องปากเพิ่มจึงพบว่าสาเหตุของการติดเชื้อมาจากฟัน 41 มีเนื้อเยื่อในโพรงฟันตายจากอุบัติเหตุกระแทกที่บริเวณฟันหน้าล่างเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาจึงให้การรักษาด้วยการรักษาคลองรากฟัน เมื่อติดตามผลการรักษาพบการหายของแผลอักเสบและรอยโรคที่ปลายรากฟัน ไม่พบอาการทางคลินิกใดๆ
คำสำคัญ: ช่องทางติดต่อระหว่างช่องปากและผิวหนัง การจัดการรอยโรคฟิสตูลา

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Pandey R , Gupta R, Bhagat N, Islam JI . Orocutaneous fistula of a periodontal origin. Indian J Dent Adv 2017;9(1):69-72.

Samir N, Al-Mahrezi A, Al-Sudairy S. Odontogenic Cutaneous Fistula: Report of two cases. Sultan Qaboos Univ Med J 2011;11(1):115-8.

Chouk C, Litaiem N. Oral Cutaneous Fistula. [Internet]. [Cited 2021 Jul 15]. Available from:URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539822/ Last update: May 7, 2021.

Brown RS, Jones R, Feimster T, Sam FE. Cutaneous sinus tracts (or emerging sinus tracts) of odontogenic origin: a report of 3 cases. Clin Cosmet Investig Dent 2010;2:63-7. doi: 10.2147/ccide.s6472.

Kaban LB. Draining skin lesions of dental origin: the path of spread of chronic odontogenic infection. Plast Reconstr Surg 1980;66(5):711-7. doi: 10.1097/00006534-198011000-00006.

Vermani M, Kalia V, Singh S, Garg S, Aggarwal S, Khurana R, et al. Orocutaneous Fistula or Traumatic Infectious Skin Lesion: A Diagnostic Dilemma. Case Rep Dent 2015;2015:353069. doi: 10.1155/2015/353069.

Qazi SS, Manzoor MA, Qureshi R, Arjumand B, Hussain SM, Afridi Z. Nonsurgical endodontic management of cutaneously draining odontogenic sinus. J Ayub Med Coll Abbottabad 2006;18(2):88-9.

Bouguezzi A ,Hentati H,Chokri A,Selmi J. Cutaneous Draining Sinus Tract of Odontogenic Origin. Glob J of Sur 2014;2(2):21-4. DOI:10.12691/js-2-2-1

Lee EY, Kang JY, Kim KW, Choi KH, Yoon TY, Lee JY. Clinical Characteristics of Odontogenic Cutaneous Fistulas. Ann Dermatol 2016;28(4):417-21. doi: 10.5021/ad.2016.28.4.417.

Chowdri NA, Sheikh S, Gagloo MA, Parray FQ, Sheikh MA, Khan FA. Clinicopathological profile and surgical results of nonhealing sinuses and fistulous tracts of the head and neck region. J Oral Maxillofac Surg 2009;67(11):2332-6. doi: 10.1016/j.joms.2008.06.084.

Spear KL, Sheridan PJ, Perry HO. Sinus tracts to the chin and jaw of dental origin. J Am Acad Dermatol 1983;8(4):486-92. doi: 10.1016/s0190-9622(83)70053-8.

Kim SH, Park SJ, Oh JJ, Lee ES. A case of cutaneous sinus tract of dental origin. Ann Dermatol 2002;14:235-8. https://doi.org/10.5021/ad.2002.14.4.235

Dincol ME, Yilmaz B, Ersev H, Mert Gunduz V, Arslanoglu B, Yalcin TY, et al. Treatment of extraoral cutaneous sinus tracts with non-surgical endodontic intervention: report of six cases. J Istanb Univ Fac Dent. 2015 Apr 29;49(2):35-40. doi: 10.17096/jiufd.73461

Gupta M, Das D, Kapur R, Sibal N. A clinical predicament--diagnosis and differential diagnosis of cutaneous facial sinus tracts of dental origin: a series of case reports. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2011;112(6):e132-6. doi: 10.1016/j.tripleo.2011.05.037.

Cantatore JL, Klein PA, Lieblich LM. Cutaneous dental sinus tract, a common misdiagnosis: a case report and review of the literature . Cutis 2002;70(5):264-7..

Siqueira JF Jr, Rôças IN, Santos SR, Lima KC, Magalhães FA, de Uzeda M. Efficacy of instrumentation techniques and irrigation regimens in reducing the bacterial population within root canals. J Endod 2002;28(3):181-4. doi: 10.1097/00004770-200203000-00009.

Mittal N, Gupta P. Management of extra oral sinus cases: a clinical dilemma. J Endod 2004;30(7):541-7. doi: 10.1097/00004770-200407000-00019.