การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

Main Article Content

นิตินัย สงวนศรี
ชัยชนะ นิ่มสุวรรณ

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: กีฬามีประโยชน์สำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรงสมบูรณ์ ช่วยปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นกีฬาจึงมีคุณค่ามากมาย ในทำนองเดียวกันเมื่อกีฬามีคุณค่า ก็ย่อมมีโทษไม่น้อย เพราะในการเล่นกีฬาทุกชนิดมักจะประสบอุบัติเหตุไม่มากก็น้อยอยู่สม่ำเสมอ ซึ่งอุบัติเหตุดังกล่าวมักเกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ กันไป สาเหตุที่มาของอุบัติเหตุ จากปัจจัยภายในผู้เล่นกีฬาเอง หรือจากปัจจัยภายนอก ถ้าหากนักกีฬาหรือผู้ออกกำลังกาย มีความรู้ในการดูแลตนเองและวิธีปฏิบัติตนในการป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬาจะช่วยให้การป้องกันการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ความรู้ และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตัวป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ผลการศึกษา: จากบทความพบว่าการฝึกและเตรียมพร้อมร่างกายก่อนออกกำลังกาย หรือเตรียมความพร้อมส่วนที่เคยบาดเจ็บให้สมบูรณ์เพื่อกลับสู่การเล่นกีฬาได้ตามปกติอีกครั้งโดย 1) การอบอุ่นร่างกาย (warm up) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อเยื่อต่อแรงยืดกระชาก 2) การยืด (stretching) เพิ่มความยืดหยุ่นกระชับข้อต่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ 3) การฝึกความแข็งแรงและสมดุลของกล้ามเนื้อ 4) จะช่วยลดอัตราการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ระหว่าง การหดตัวแบบสั้นเข้า (concentric) การหดตัวแบบผ่อนออก (eccentric) 5) การฝึกทักษะท่าทางและเทคนิคที่ถูกต้องของกีฬาแต่ละประเภท และ 6) การใช้อุปกรณ์กีฬาและเครื่องป้องกันที่ถูกต้องเหมาะสมแต่ละชนิดกีฬา กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือเพื่อช่วยให้นักกีฬากลับสู่การแข่งขันอีกครั้งได้
สรุป: การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ควรมีการทดสอบสมรรถภาพทั่วไปและสมรรถภาพเฉพาะกีฬาแต่ละประเภท โดยเฉพาะร่างกายส่วนที่เคยได้บาดเจ็บว่ามีความแข็งแรงยืดหยุ่น และมาตรฐานเพียงพอ สำหรับนักกีฬาการทดสอบควรทำอย่างสมํ่าเสมอเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง การ Warm up การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การฝึกทักษะการทรงตัว การฝึกความแข็งแรงที่สมดุลของกล้ามเนื้อ ซึ่งทักษะดังกล่าวมีส่วนช่วยลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ และลดการสูญเสียการทรงตัว การให้ความรู้ คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมก่อนออกกำลังกายต่างๆผลเสียของการออกกำลังกายที่เกินขีดความสามารถ ท่าทางออกกำลังกายที่ถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง การตรวจสอบอุปกรณ์การออกกำลังกาย หรืออุปกรณ์การเล่นกีฬา อย่างสม่ำเสมอ การแต่งกายที่เหมาะสมกับชนิดกีฬาที่เล่น สามารถลดความเสี่ยงการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้
คำสำคัญ: การป้องกัน การบาดเจ็บ การเล่นกีฬา

Article Details

บท
บทความฟื้นฟูวิชาการ

References

Uitenbroek DG. Sports, exercise, and other causes of injuries: results of a population survey. Uitenbroek DG. Res Q Exerc Sport 1996;67(4):380-5. doi: 10.1080/02701367.1996.10607969.

Arnason A, Sigurdsson SB, Gudmundsson A, Holme I, Engebretsen L, Bahr R. Risk factors for injuries in football. Am J Sports Med 2004;32(1 Suppl):5S-16S. doi: 10.1177/0363546503258912.

Witvrouw E, Danneels L, Asselman P, D'Have T, Cambier D. Muscle flexibility as a risk factor for developing muscle injuries in male professional soccer players. A prospective study. Am J Sports Med 2003;31(1):41-6. doi: 10.1177/03635465030310011801.

Powell KE, Spain KG, Christenson GM, Mollenkamp MP.The status of the 1990 objectives for physical fitness and exercise. Public Health Rep 1986;101(1):15-21.

Hootman JM, Macera CA, Ainsworth BE, Addy CL, Martin M, Blair SN. Epidemiology of musculoskeletal injuries among sedentary and physically active adults. Med Sci Sports Exerc 2002;34(5):838-44. doi: 10.1097/00005768-200205000-00017.

Pollock ML, Gettman LR, Milesis CA, Bah MD, Durstine L, Johnson RB. Effects of frequency and duration of training on attrition and incidence of injury. Med Sci Sports 1977;9(1):31-6.

Koplan JP, Powell KE, Sikes RK, Shirley RW, Campbell CC. An epidemiologic study of the benefits and risks of running. JAMA 1982;248(23):3118-21.

Requa RK, DeAvilla LN, Garrick JG. Injuries in recreational adult fitness activities. Am J Sports Med 1993;21(3):461-7. doi: 10.1177/036354659302100323.

Finch CF, Kemp JL, Clapperton AJ.The incidence and burden of hospital-treated sports-related injury in people aged 15+ years in Victoria, Australia, 2004-2010: a future epidemic of osteoarthritis? Osteoarthritis Cartilage 2015;23(7):1138-43. doi: 10.1016/j.joca.2015.02.165.

Orchard JW. Intrinsic and extrinsic risk factors for muscle strains in Australian football. Am J Sports Med 2001;29(3):300-3. doi: 10.1177/03635465010290030801.

Habelt S, Hasler CC, Steinbrück K, Majewski M. Sport injuries in adolescents . Orthop Rev (Pavia) 2011;3(2):e18. doi: 10.4081/or.2011.e18.

Uitenbroek DG. Sports, exercise, and other causes of injuries: results of a population survey. Uitenbroek DG. Res Q Exerc Sport 1996;67(4):380-5. doi: 10.1080/02701367.1996.10607969.

Verhagen E, van Mechelen W. Sports Injury Research. England: Oxford University Press; 2010.

Schneider S, Seither B, Tönges S, Schmitt H. Sports injuries: population based representative data on incidence, diagnosis, sequelae, and high risk groups. Br J Sports Med 2006;40(4):334-9; discussion 339. doi: 10.1136/bjsm.2005.022889.

Herbert RD, Gabriel M. Effects of stretching before and after exercising on muscle soreness and risk of injury: systematic review. BMJ 2002;325(7362):468. doi: 10.1136/bmj.325.7362.468.

Aaltonen S, Karjalainen H, Heinonen A, Parkkari J, Kujala UM. Prevention of sports injuries: systematic review of randomized controlled trials. Arch Intern Med 2007;167(15):1585-92. doi: 10.1001/archinte.167.15.1585.

Verhagen E, van der Beek A, Twisk J, Bouter L, Bahr R, van Mechelen W. The effect of a proprioceptive balance board training program for the prevention of ankle sprains: a prospective controlled trial. Am J Sports Med 2004;32(6):1385-93. doi: 10.1177/0363546503262177.

Emery CA, Cassidy JD, Klassen TP, Rosychuk RJ, Rowe BH. Effectiveness of a home-based balance-training program in reducing sports-related injuries among healthy adolescents: a cluster randomized controlled trial. CMAJ 2005;172(6):749-54. doi: 10.1503/cmaj.1040805.

Rønning R, Rønning I, Gerner T, Engebretsen L. The efficacy of wrist protectors in preventing snowboarding injuries. Am J Sports Med 2001;29(5):581-5. doi: 10.1177/03635465010290051001.

Jönhagen S, Németh G, Eriksson E. Hamstring injuries in sprinters. The role of concentric and eccentric hamstring muscle strength and flexibility. Am J Sports Med 1994;22(2):262-6. doi: 10.1177/036354659402200218.

Herman K, Barton C, Malliaras P, Morrissey D. The effectiveness of neuromuscular warm-up strategies, that require no additional equipment, for preventing lower limb injuries during sports participation: a systematic review. BMC Med 2012;10:75. doi: 10.1186/1741-7015-10-75.

Amako M, Oda T, Masuoka K, Yokoi H, Campisi P. Effect of static stretching on prevention of injuries for military recruits. Mil Med 2003;168(6):442-6.

Small K, Mc Naughton L, Matthews M. A systematic review into the efficacy of static stretching as part of a warm-up for the prevention of exercise-related injury. Res Sports Med 2008;16(3):213-31. doi: 10.1080/15438620802310784.

Neal CM, Hunter AM, Galloway SD. A 6-month analysis of training-intensity distribution and physiological adaptation in Ironman triathletes. J Sports Sci 2011;29(14):1515-23. doi: 10.1080/02640414.2011.596217.

Zuniga JM, Berg K, Noble J, Harder J, Chaffin ME, Hanumanthu VS. Physiological responses during interval training with different intensities and duration of exercise. J Strength Cond Res 2011;25(5):1279-84. doi: 10.1519/JSC.0b013e3181d681b6.

Junge A, Rösch D, Peterson L, Graf-Baumann T, Dvorak J. Prevention of soccer injuries: a prospective intervention study in youth amateur players. Am J Sports Med 2002;30(5):652-9. doi: 10.1177/03635465020300050401.

Emery CA, Pasanen K. Current trends in sport injury prevention. Best Pract Res Clin Rheumatol 2019;33(1):3-15. doi: 10.1016/j.berh.2019.02.009

Emery CA, Roy TO, Whittaker JL, Nettel-Aguirre A, van Mechelen W. Neuromuscular training injury prevention strategies in youth sport: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med 2015;49(13):865-70. doi: 10.1136/bjsports-2015-094639.

สิทธา พงษ์พิบูลย์, ฉัตรชัย มะสุนสืบ. การบาดเจ็บอันเกิดจากการใช้บริการสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2555; 13(1): 104-18.