รายงานผู้ป่วย : รกเกาะลึกและการรักษาด้วย Methotrexate

Main Article Content

นวกร อิงคไพโรจน์

บทคัดย่อ

     ภาวะรกเกาะลึกในการตั้งครรภ์ไตรมาสแรกเป็นภาวะที่พบได้น้อยแต่มีอันตรายต่อชีวิต โดยทั่วไปผู้ป่วยจะได้รับการรักษาด้วยการตัดมดลูก แต่มีการรักษาทางเลือกคือการให้ยา methotrexate ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการตั้งครรภ์ครั้งถัดไปและไม่มีภาวะตกเลือดที่เป็นอันตรายต่อชีวิต
     รายงานผู้ป่วยนี้นำเสนอหญิงไทยอายุ 26 ปี ถูกวินิจฉัยว่าแท้ง ผลตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีภาวะรกเกาะลึกทะลุกล้ามเนื้อมดลูก ได้รับการรักษาโดยให้ยา methotrexate ทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ แทนการตัดมดลูก ผล β-hCG และอัลตราซาวด์ที่ 3 เดือนหลังการรักษาไม่พบรกในมดลูกซึ่งแสดงถึงความสำเร็จในการรักษาด้วย methotrexate
คำสำคัญ: ภาวะรกเกาะลึก, methotrexate, ประเทศไทย

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Breen JL, Neubecker R, Gregori CA, Franklin JE Jr. Placenta accreta, increta, and percreta. A survey of 40 cases. Obstet Gynecol 1977;49(1):43-7.

Fox H. Placenta accreta, 1945-1969. Obstet Gynecol Surv 1972;27:475-90.

Wang YL, Weng SS, Huang WC. First-trimester abortion complicated with placenta accreta: A systematic review. Taiwan J Obstet Gynecol 2019;58(1):10-14. doi: 10.1016/j.tjog.2018.11.032.

Shah J, Matta E, Acosta F, Golardi N, Wallace-Huff C. Placenta Percreta in First Trimester after Multiple Rounds of Failed Medical Management for a Missed Abortion. Case Rep Obstet Gynecol 2017;2017:6070732. doi: 10.1155/2017/6070732.

D'Antonio F, Timor-Tritsch IE, Palacios-Jaraquemada J, Monteagudo A, Buca D, Forlani F, et al. First-trimester detection of abnormally invasive placenta in high-risk women: systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol 2018;51(2):176-183. doi: 10.1002/uog.18840.

D'Antonio F, Iacovella C, Palacios-Jaraquemada J, Bruno CH, Manzoli L, Bhide A. Prenatal identification of invasive placentation using magnetic resonance imaging: systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol 2014;44(1):8-16. doi: 10.1002/uog.13327.

Singh BY, Raghav V, Kapur A. Medical Management of Placenta Accreta with Methotrexate: Review of Two Cases. J SAFOG 2015;7:86-8.

Mussalli GM, Shah J, Berck DJ, Elimian A, Tejani N, Manning FA. Placenta accreta and methotrexate therapy: three case reports. J Perinatol 2000;20(5):331-4. doi: 10.1038/sj.jp.7200373.

Arulkumaran S, Ng CSA, Ingemarsson I, Ratnam SS. Medical treatment of placenta accreta with methotrexate. Acta Obstet Gynecol Scand 1986;65(3):285-6. doi: 10.3109/00016348609155187.

Heiskanen N, Kröger J, Kainulainen S, Heinonen S. Placenta percreta: methotrexate treatment and MRI findings. Am J Perinatol 2008;25(2):91-2. doi: 10.1055/s-2007-1004831.

Tong SY, Tay KH, Kwek YC. Conservative management of placenta accreta: review of three cases. Singapore Med J 2008;49(6):e156-9.

Chou MM, Yuan JC, Lu YA, Chuang SW. Successful treatment of placenta accreta spectrum disorder using management strategy of serial uterine artery embolization combined with standard weekly and a 8-day methotrexate/folinic acid regimens at 7 weeks of gestation. Taiwan J Obstet Gynecol 2020;59(6):952-955. doi: 10.1016/j.tjog.2020.09.027.

Halal HA, Shammary MA, Tawfeeq T, Mahmmoud S, Jabari AA. Conservative management of abnormal placenta accrete complicating the first trimester abortion: A casereport and review of literature. Open J Clin Med Case Rep 2019;5:1-11.