การผ่าตัดเนื้องอกชนิดซีเมนโทออสซิฟายอิงไฟโบรมาของกระดูกขากรรไกรล่างและบูรณะด้วยกระดูกปลูกจากน่องที่มีหลอดเลือดมาเลี้ยง : รายงานผู้ป่วย 1 ราย

Main Article Content

พรวิทย์ ประภาอนันตชัย
พินัย จิรฐิติวงศ์

บทคัดย่อ

     ซีเมนโทออสซิฟายอิงไฟโบรมาเป็นเนื้องอกต้นกำเนิดสาเหตุจากฟันจัดอยู่ในกลุ่มรอยโรคไฟโบรออสเชียส มักพบในผู้ป่วยอายุ 20 – 40 ปี พบเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ตำแหน่งที่พบส่วนใหญ่อยู่บริเวณฟันกรามน้อยและฟันกรามในกระดูกขากรรไกรล่าง ผู้ป่วยมักไม่แสดงอาการ ลักษณะทางภาพรังสีพบได้ตั้งแต่เงาโปร่งรังสีหรือเงาทึบรังสีขึ้นกับระยะเวลาที่เป็นเนื้องอก ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาพบเนื้อเยื่อเส้นใยมีเสี้ยนใยกระดูกและลักษณะคล้ายเคลือบรากฟัน การวินิจฉัยแยกโรคต้องอาศัยลักษณะทางคลินิก ภาพรังสีและลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาร่วมกัน รายงานนี้เป็นกรณีศึกษาของผู้ป่วยอายุ 50 ปี ตรวจพบเนื้องอกซีเมนโทออสซิฟายอิงไฟโบรมาขนาดใหญ่ในกระดูกขากรรไกรล่าง ทำการรักษาโดยผ่าตัดกระดูกขากรรไกรล่างออกเป็นส่วน ร่วมกับบูรณะด้วยกระดูกปลูกจากน่องที่มีหลอดเลือดมาเลี้ยงร่วมกับแผ่นโลหะไทเทเนียมดามกระดูก โดยวิธีทางจุลศัลยกรรมหลอดเลือด ติดตามผลการรักษา 8 เดือน พบการหายของแผลเป็นปกติ ไม่พบการกลับเป็นซ้ำของโรค

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Odell EW. Cemento-ossifying fibroma. In : El-Nagger AK, Chan JKC, Grandis JR, Takata T, Slootweg PJ., editors. WHO classification of Head and Neck tumors. 4th ed. Lyon:IARC;2017:231.

Miyashita H, Suzuki H, Matsui K, Sato N, Kitamura J, Kumamoto H, et al. Pediatric cemento-ossifying fibroma of the anterior mandible: A case report. J Oral Maxillofac Pathol 2020;32(4):285-90. https://doi.org/10.1016/j.ajoms.2020.03.007

Marx RE, Stern D. Oral and maxillofacial pathology: a rational for diagnosis and treatment. Vol 1. 2nd ed. Chicago: Quintessence Publishing Co,Inc; 2012:841-847.

Bala TK, Soni S, Dayal P, Ghosh I. Cemento-ossifying fibroma of the mandible.A clinicopathological report. Saudi Med J 2017;38(5):541-5. doi: 10.15537/smj.2017.5.15643.

Toro C, Millesi W, Zerman N, Robiony M, Politi M. A case of aggressive ossifying fibroma with massive involvement of the mandible: Differential diagnosis and management options. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2006;1:167–72.

Gondivkar SM, Gadbail AR, Chole R, Parikh RV, Balsaraf S. Ossifying fibroma of the jaws: report of two cases and literature review. Oral Oncol 2011;47(9):804-9. doi: 10.1016/j.oraloncology.2011.06.014

Soluk-Tekkesin M, Sinanoglu A, Selvi F, Cakir Karabas H, Aksakalli N. The importance of clinical and radiological findings for the definitive histopathologic diagnosis of benign fibro-osseous lesions of the jaws: Study of 276 cases. J Stomatol Oral MaxillofacSurg 2022;123(3):364-71. doi: 10.1016/j.jormas.2021.04.008.

Kaur T, Dhawan A, Bhullar RS, Gupta S. Cemento-Ossifying Fibroma in Maxillofacial Region: A Series of 16 Cases. J Maxillofac Oral Surg 2021;20(2):240-5. doi: 10.1007/s12663-019-01304-y.

Guddadararangiah S, Ram Shetty S, Al-Bayatti S, Narasimhan S. Large cemento-ossifying fibroma of the mandible involving the infratemporal and parapharyngeal spaces. Heliyon 2021;7(7):e07594. doi: 10.1016/j.heliyon.2021.e07594.

Bouhoute M, Taleb B. Cystic degeneration in cemento-ossifying fibroma: Diagnosis challenge and conservative management-Case report. Int J Surg Case Rep 2022;90:106676. doi: 10.1016/j.ijscr.2021.106676.

Titinchi F, Morkel J. Ossifying Fibroma: Analysis of Treatment Methods and Recurrence Patterns. J Oral MaxillofacSurg 2016;74(12):2409-19. doi: 10.1016/j.joms.2016.05.018.

Barberi A, Cappabianca S, Colella G. Bilateral cemento-ossifying fibroma of the maxillary sinus. Br J Radiol 2003;76(904):279-80. doi: 10.1259/bjr.76.904.760279.

Saikrishna D, Shetty S, Ramya S. Massive ossifying fibroma of mandible. Ann MaxillofacSurg 2014;4(1):81-4. doi: 10.4103/2231-0746.133075

Su L, Weathers DR, Waldron CA. Distinguishing features of focal cemento-osseous dysplasia and cemento-ossifying fibromas: A clinical and radiologic spectrum of 316 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1997;84(5):540-9. doi: 10.1016/s1079- 2104(97)90271-7.

Dewan HS, Dewan SK, Bahl S, Tushar Parekh P. Cemento-ossifying fibroma of mandible mimicking complex composite odontome. BMJ Case Rep 2016;2016:bcr2016216053. doi: 10.1136/bcr-2016-216053.

Endo Y, Uzawa K, Mochida Y, Nakatsuru M, Shiiba M, Yokoe H, et al. Differential distribution of glycosaminoglycans in human cementifying fibroma and fibro-osseous lesions.Oral Dis 2003;9(2):73-6. doi: 10.1034/j.1601-0825.2003.02889.x.

Löfstrand J, Nyberg M, Karlsson T, Thórarinsson A, Kjeller G, Lidén M, et al. Quality of Life after Free Fibula Flap Reconstruction of Segmental Mandibular Defects. J Reconstr Microsurg 2018;34(2):108-20. doi: 10.1055/s-0037-1606537.

Lee M, Chin RY, Eslick GD, Sritharan N, Paramaesvaran S. Outcomes of microvascular free flap reconstruction for mandibular osteoradionecrosis: A systematic review. J Craniomaxillofac Surg 2015;43(10):2026-33. doi: 10.1016/j.jcms.2015.03.006.

Brennan M, Wong S, Faringer PD, Lim JH. Head and Neck Tumor Resection and Free Flap Reconstruction in Low-Volume Center. Ear Nose Throat J 2021;100(9):647-50. doi: 10.1177/0145561320923835

Bouland C, Albert N, Boutremans E, Rodriguez A, Loeb I, Dequanter D, et al. Risk factors assessment in fibular free flap mandibular reconstruction. Ann Chir Plast Esthet 2021;66(5):351-6. doi: 10.1016/j.anplas.2021.03.003

Patel SY, Kim DD, Ghali GE. Maxillofacial Reconstruction Using Vascularized Fibula Free Flaps and Endosseous Implants. Oral Maxillofac Surg Clin North Am 2019;31(2):259-84. doi: 10.1016/j.coms.2018.12.005.

พิชัย วิทยากิตติพงษ์. กระดูกปลูกจากน่องที่มีหลอดเลือดมาเลี้ยง : การนำไปใช้ในการบูรณะกระดูกขากรรไกรและใบหน้า. ใน : พิชัย วิทยากิตติพงษ์, บรรณาธิการ.จุลศัลยกรรมหลอดเลือดด้วยกระดูกปลูกจากน่องที่มีหลอดเลือดมาเลี้ยงในทางศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล. พิมพ์ครั้งที่ 1. สงขลา : หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2555:68-9.

Petrovic I, Ahmed ZU, Huryn JM, Nelson J, Allen RJ Jr, Matros E, et al. Oral rehabilitation for patients with marginal and segmental mandibulectomy: A retrospective review of 111 mandibular resection prostheses. J Prosthet Dent 2019;122(1):82-7. doi: 10.1016/j.prosdent.2018.09.020.

Patel A, Harrison P, Cheng A, Bray B, Bell RB. Fibular Reconstruction of the Maxilla and Mandible with Immediate Implant-Supported Prosthetic Rehabilitation: Jaw in a Day. Oral Maxillofac Surg Clin North Am 2019;31(3):369-86. doi: 10.1016/j.coms.2019.03.002.