เผยแพร่แล้ว: 2022-12-29

ผลของกระบวนการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลางในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ถกลวรรณ บุญเต็ม, อ้อมแก้ว นิยมวัน, จีรนุช กองเมืองปัก, จารุวรรณ สุขศรีศิริวัชร

519-529

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเสพสารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ธีรวัฒน์ พงศ์ภาณุพัฒน์, ปัณณทัต บนขุนทด, ปิยะอร รุ่งธนเกียรติ, นิยตา ประสงค์กุล, ถาวรีย์ แสงงาม, กัลยา มั่นล้วน

559-568

พฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเสมียนตรา ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สุภาภรณ์ สุวรรณโรจน์, ปัณณทัต บนขุนทด, จิรวรรณ ชาประดิษฐ์, ชุมศรี ต้นเกตุ, ปัณณทัต บนขุนทด, ณรงค์กร ชัยวงศ์, รังสันต์ ไชยคำ

649-658

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีต่อทัศนคติในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อนุชิดา อายุยืน, ปัณณทัต บนขุนทด, ถาวรีย์ แสงงาม, กิติพงษ์ เรือนเพ็ชร, ริรร์ พิมมานุรักษ์, กัลยา มั่นล้วน

669-677

การพัฒนาระบบการดูแลสตรีตั้งครรภ์ระยะคลอดในสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลบุรีรัมย์

อรกัญญา ฟังสูงเนิน, บังอร ตุพิมาย, บุญจันทร์ สีก้อมวงษา, โสภา บุตรดา

679-688

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ โรงพยาบาลสุรินทร์

วัชชรีภรณ์ รัตรสาร, ณัฐกานต์ บุญโก่ง, ปิติวดี กิ่งมณี

707-718

การพัฒนารูปแบบการเยี่ยมบ้านเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน

สุขวดี เกษสุวรรณ, นงเยาว์ ลาวิณห์, นิภาวรรณ รัตนานนท์, สิริลักษณ์ วงษาเนาว์, สุภาภรณ์ โต๊ะซอ, ทิพย์พาณี คุ้มเพชร

739-747