คอมเพล็กซ์โอดอนโทมาขนาดใหญ่ในเด็ก : รายงานผู้ป่วย 1 ราย

Main Article Content

พรวิทย์ ประภาอนันตชัย

บทคัดย่อ

     โอดอนโทมาเป็นเนื้องอกต้นกำเนิดสาเหตุจากฟันชนิดไม่ร้ายแรงที่พบมากที่สุด พบมากในผู้ป่วยอายุ10-20 ปี ส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการ อาจพบโดยบังเอิญจากภาพถ่ายรังสี แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ คอมพาวนด์โอดอนโทมาและคอมเพล็กซ์โอดอนโทมา รายงานนี้เป็นกรณีศึกษาของผู้ป่วยเด็กอายุ 5 ปี มีคอมเพล็กซ์โอดอนโทมาขนาดใหญ่ที่กระดูกขากรรไกรล่างด้านซ้ายร่วมกับฟันคุดสองซี่ ทำให้ใบหน้าบวมไม่สมมาตรกัน ให้การรักษาโดยการผ่าตัดควักออกทั้งหมดจากภายในช่องปาก หลังติดตามผลการรักษา 7 เดือน พบว่ามีการหายของกระดูกเป็นปกติ ไม่พบลักษณะการกลับเป็นซ้ำ ฟันคุดทั้งสองซี่เคลื่อนเข้าใกล้สันกระดูกเบ้าฟันมากขึ้น ผู้ป่วยมีรูปหน้าสมมาตรดีขึ้น

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Cabor T, Fuchs PN, Zulijani A, Ercegovic LC, Marelic S. Odontomas : Pediatric case report and review of the literature, J Acta Clin Croat 2021; 60: 146-152.

Goswani M, Johar S, Surgical removal of odontoma : a case report. Int J Clin Pediatr Dent 2020; 13(s-1): s122-124.

El-Nagger AK, Chan JKC, Grandis JR, Takata T,Slootweg PJ. WHO classification of Head and Neck tumors (4th ed). IARC: Lyon 2017: 224-225.

Amailuk P, Grubor D. Erupted compound odontoma: case report of a 15 –year-old Sudanese boy with a history of traditional dental mutilation. J Brit Dent 2008; 204: 11-14.

Marx RE, Stern D. Oral and maxillofacial pathology: a rational for diagnosis and treatment. 2nd ed. Illinois: Quintessence; 2012: 712-14.

Murphy C, Oconnell JE, Cotter E, Kearns G. Management of large erupting complex odontoma in maxilla. J case reports Pediatr 2014; Article ID 963962.

Lehman H, Lustman J, Regev E. Removal of an extensive mandibular odontoma using an intraoral approach. Quintessence Int 2013; 44: 425-428.

Chrcanovic BR, Jaeger F, Freire-Maia B. Two-stage surgical removal of largecomplex odontoma. J Oral maxillofac Surg 2010; 14: 247-252.

Ahammed H, Seema T, Cheranjeevi J. Complex odontoma at an unusual sitein a child: a case report. Int J Clin Pediatr Dent 2021; 14: 438-440.

Chang JY, Wang JT, Wang YP. Odontoma : a clinicopathologic study of 81 cases. J Formos Med Assoc 2003; 102: 876-882.

Park JC, Yang JH, Jo SY, Kim BC, Lee J, Lee W. Giant odontoma in the posterior mandible : a case report and literature review. Imag Sci Dent 2018; 48(4): 289-293.

Janvanissthaporn K, Kintarak S. Large complex odontoma : a case report. Thai J Oral Maxillofac Surg 2008; 22(2): 125-133.

Mortellano C, Berrone M, Turatti G, Rimondini L, Prever ABD, Canavese F, et al. Odontogenic tumors in childhood : a retrospective study of 86 treated cases, Importance of a correct histopathologic diagnosis. J Craniofac Surg 2008; 19(4): 1173-1176.

Maltagliati A, Ugolini A, Crippa R, Farronto M, Paglia M, Blasi S, et al. Complex odontoma at the upper right maxilla : surgical management and histomorphological profile. Euro J Pediatr Dent 2020; 21(3): 199-202.

Soliman N, Al-Khanati NM, Alkhen M. Rare giant complex composite odontoma of mandible in mixed dentition : case report with 3-year follow-up and literature review. J Annal Med Surg 2022; 74: 103355.

Bueno NP, Bergamini ML, Elias FM, Braz-Silva PH, Ferraz EP. Unusual giant complex odontoma : a case report. J Stomatol Oral Maxillofac Surg 2020; 121(5): 604-607.

Widayanti R, Hardianto A, Priyanto W, Rizki KA. Hemimandibulectomy of an extensive complex odontoma in the mandible : a case report. J Dentomaxillofac Sci 2017; 2(3): 187-190.

Singer SR, Mupparapu M, Milles M, Rinaggio J, Pisano D, Quaranta P. Unusually large complex odontoma in maxillary sinus associated with unerupted tooth : report of case and review of literature. J N Y State Dent 2007; 73 : 51-53.