การแก้ไขความผิดปกติของหนังหุ้มอวัยวะเพศชายหลังฉีดสารแปลกปลอมด้วยการผ่าตัดแบบครั้งเดียว โดยใช้หนังหุ้มอัณฑะลักษณะอักษรดับเบิ้ลยู อาศัยเส้นเลือดมาเลี้ยงทั้งหมดสามระบบ : รายงานผู้ป่วย 1 ราย

Main Article Content

ปิยะมิตร สุมนศรีวรกุล

บทคัดย่อ

     การฉีดสารแปลกเข้าหนังหุ้มอวัยวะเพศ (penile foreign body granuloma, paraffinoma) เป็นภาวะที่พบได้น้อยในรายงานต่างประเทศแต่พบได้บ่อยในประเทศไทย การรักษาด้วยการผ่าตัดมีความท้าทายเป็นอย่างมากเนื่องจากยังไม่มีเทคนิคการผ่าตัดที่เป็นมาตรฐานในการรักษา การผ่าตัดส่วนมากมีภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อเยื่อตายบางส่วน และแผลแยก รายงานฉบับนี้จึงแสดงแนวคิดการผ่าตัดด้วยเทคนิคใหม่โดยอาศัยการศึกษาทางกายวิภาคมน cadaveric ของรายงานก่อนหน้า ออกแบบหนังหุ้มอัณฑะที่มาหุ้มองคชาตเป็นลักษณะอักษรดับเบิ้ลยู และอาศัยเส้นเลือดมาเลี้ยงทั้งหมดสามระบบ ผ่าตัดในผู้ป่วยหลังฉีดสารวาสลีนเข้าหนังหุ้มองคชาตเป็นระยะเวลา 3 ปี ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเนื่องจากอวัยวะเพศผิดรูปและไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดด้วยวิธีดังกล่าว พบว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อนและสามารถออกจากโรงพยาบาลใน 5 วัน เทคนิคนี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ปลอดภัย และควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อสามารถพัฒนาเป็นการรักษามาตรฐานได้

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Moon DG, Yoo JW, Bae JH, Han CS, Kim YK, Kim JJ. Sexual function and psychological characteristics of penile paraffinoma. Asian J Androl 2003;5(3):191-4.

Downey AP, Osman NI, Mangera A, Inman RD, Reid SV, Chapple CR. Penile Paraffinoma. Eur Urol Focus 2019;5(5):894-8. doi: 10.1016/j.euf.2018.06.013.

Lee T, Choi HR, Lee YT, Lee YH. Paraffinoma of the penis. Yonsei Med J 1994;35(3):344-8. doi: 10.3349/ymj.1994.35.3.344.

วิทยา พึ่งพาพงศ์ . รายงานผู้ป่วย ผลเสียของการฉีดสารพาราพฟินที่อวัยวะเพศชาย. เวชสารแพทย์ตำรวจ 2519;2:240-6.

Jitpraphai P, Nilpradab I, Pornpong C, Thong Ra-Ar A. Scrotal Flap Penoplasty of the Paraffinomas Penis: 15 Years of Experience. Siriraj Hosp Gaz 1999;51:256-61.

Parnitvitidkun S. Two-Staged Scrotal Tunnel Flap Repair: Treatment of Self-administered Penile Injection. Siriraj Med J 2007; 59(3): 119-21.

ทนงศักดิ์ หทัยวสีวงศ์. ประสบการณ์การผ่าตัดโดยการใช้หนังหุ้มอัณฑะรักษาคนไข้ที่ฉีดสารเหลวเข้าหนังหุ้มองคชาติ. วารสารวิชาการแพทย์เขต 11 2558;29(1):27-32.

Suppanuntaroek S, Viseshsindh W. The Results After Reconstruction of Penile Paraffinoma. Rama Med J 2014;37(3):132-7.

Angspatt A, Pungrasmi P, Jindarak S, Tunsatit T. Bilateral scrotal flap: pedicle and dimension of flap in cadaveric dissections. J Med Assoc Thai 2009;92(10):1313-7.

Carrera A, Gil-Vernet A, Forcada P, Morro R, Llusa M, Arango O. Arteries of the scrotum: a microvascular study and its application to urethral reconstruction with scrotal flaps. BJU Int 2009;103(6):820-4. doi: 10.1111/j.1464-410X.2008.08167.x.