การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับ C-reactive Protein และค่า Cycle Threshold ในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ปี 2564

Main Article Content

เอนก จัดดี

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดอาการปอดอักเสบ เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต การตรวจวัดระดับ C-reactive protein (CRP) ที่ถูกต้อง รวดเร็ว จะช่วยประเมินภาวการณ์อักเสบของปอดได้เร็วขึ้น
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระดับ CRP กับค่า Cycle threshold (Ct) values ระยะเวลาการนอนรักษาพยาบาลและการใส่ท่อช่วยหายใจ
รูปแบบการศึกษา: การศึกษาแบบย้อนหลัง
วิธีการศึกษา: ประชากรคือ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีผลการตรวจ CRP จำนวน 199 ราย เครื่องมือการวิจัย คือ ผลตรวจ CRP ค่า Ct ระยะเวลาการนอรักษาพยาบาลและการใส่ท่อช่วยหายใจ สถิติที่ใช้ข้อมูลทั่วไป คือ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับ CRP กับค่า Ct ระยะเวลาการนอนรักษาพยาบาลและการใส่ท่อช่วยหายใจ ใช้สถิติวิเคราะห์ Multivariate analysis และ Chi Square Test
ผลการศึกษา: 1) ระดับ CRP มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการนอนรักษาพยาบาล และการใส่ท่อช่วยหายใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีความสัมพันธ์กับเพศชาย และอายุที่มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (p<0.01) 2) ค่า Ct ที่มากขึ้นมีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยที่อายุน้อยอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 3) ค่า Ct ของ N gene มีความสัมพันธ์กับค่า Ct ของ Orf1ab gene และการใส่ท่อช่วยหายใจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01, p<0.05) 4) ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการนอนรักษาพยาบาล และการใส่ท่อช่วยหายใจ อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (p<0.01,p<0.05) 5) การใส่ท่อช่วยหายใจ มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการนอนรักษาพยาบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)
สรุป: ระดับ CRP ที่สูงขึ้น มีความสัมพันธ์กับเพศชาย ที่มีอายุมาก ใช้ระยะเวลาการนอนรักษาพยาบาลนานขึ้น และมีการใส่ท่อช่วยหายใจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางห้องปฏิบัติการ SARS-CoV-2. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น; 2565.

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม. ปอดอักเสบจากโควิด-19.[อินเทอร์เน็ต]. 2565 [สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2565]. ค้นได้จาก: https://vichaivej-nongkhaem.com/health-info/ปอดอักเสบจากโควิด-19/.

Beckman Coulter. Beckman Coulter Au5800 Quick Manual. California: Beckman Coulter; 2010.

บริษัท ซี เมดิค จำกัด. คู่มือการใช้งานเครื่อง Slan-96P Real-time PCR system. กรุงเทพฯ: บริษัท ซี เมดิค จำกัด; 2543.

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ยูแอนด์ไออินเตอร์ มีเดีย; 2550.

ปิยนุช ปฏิภาณวัตร. ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลกาฬสินธุ์. วารสารสุขภาพและสิ่งแวดล้อมศึกษา 2565;7(1):64-71.

Chen W, Zheng KI, Liu S, Yan Z, Xu C, Qiao Z. Plasma CRP level is positively associated with the severity of COVID-19. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2020;19(1):18. doi: 10.1186/s12941-020-00362-2.

Alharbi AA, Alqumaizi KI, Bin Hussain I, AlHarbi NS, Alqahtani A, Alzawad W, et al.

Hospital Length of Stay and Related Factors for COVID-19 Inpatients Among the Four Southern Regions Under the Proposed Southern Business Unit of Saudi Arabia. J Multidiscip Healthc 2022;15:825-36. doi: 10.2147/JMDH.S362625

Mishra B, Ranjan J, Purushotham P, Kar P, Payal P, Saha S, et al. Comparison of Cycle Threshold and Clinical Status Among Different Age Groups of COVID-19 Cases. Cureus 2022;14(4):e24194. doi: 10.7759/cureus.24194.

Ali N. Elevated level of C-reactive protein may be an early marker to predict risk for severity of COVID-19. J Med Virol 2020;92(11):2409-11. doi: 10.1002/jmv.26097.

Lentner J, Adams T, Knutson V, Zeien S, Abbas H, Moosavi R, et al. C-reactive protein levels associated with COVID-19 outcomes in the United States. J Osteopath Med 2021;121(12):869-73. doi: 10.1515/jom-2021-0103.

Jacobs J, Johnson AK, Boshara A, Hunt B, Khouri C, Cruz J, et al. COVID-19 health inequities and association with mechanical ventilation and prolonged length of stay at an urban safety-net health system in Chicago. PLoS One 2021;16(10):e0258243. doi: 10.1371/journal.pone.0258243.