ภาวะแคลเซียมในเลือดสูงในผู้ป่วยมะเร็ง สำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและบุคคลที่สนใจ

Main Article Content

เฉลิมชัย เลิศอนันต์สิทธิ์

บทคัดย่อ

     โรคมะเร็งพบมากขึ้นอย่างมากในประเทศไทยในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ประกอบกับการรักษาที่พัฒนาไปมากทำให้ผู้ป่วยมะเร็งมีอัตราการรอดชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น ในทางเวชปฏิบัติทั่วไปจำเป็นต้องรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคมะเร็งมากขึ้น ซึ่งภาวะแคลเซียมในเลือดสูงในผู้ป่วยมะเร็ง (hypercalcemia of malignancy) เป็นภาวะฉุกเฉินจากความผิดปกติของกระบวนการทางเคมีในร่างกาย (metabolic disorder) ที่เกิดจากโรคมะเร็ง ที่พบได้บ่อยที่สุด โดยมีอุบัติการณ์ประมาณร้อยละ 10-20 ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด หากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยล่าช้าหรือไม่ถูกต้องทันท่วงที จะเป็นเหตุทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวะระดับแคลเซียมในเลือดสูงได้ แต่หากแพทย์ในเวชปฏิบัติทั่วไป มีความรู้ความสามารถในเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนการส่งต่อมาพบแพทย์เฉพาะทางได้อย่างเหมาะสม จะทำให้สามารถลดความรุนแรงและลดการเสียชีวิตได้

Article Details

บท
บทความฟื้นฟูวิชาการ

References

Ralston SH, Gallacher SJ, Patel U, Campbell J, Boyle IT. Cancer-associated hypercalcemia: morbidity and mortality. Clinical experience in 126 treated patients. Ann Intern Med 1990;112(7):499-504. doi: 10.7326/0003-4819-112-7-499.

Guise TA, Wysolmerski JJ. Cancer-Associated Hypercalcemia. N Engl J Med 2022;386(15):1443-51. doi: 10.1056/NEJMcp2113128.

Stewart AF. Clinical practice. Hypercalcemia associated with cancer.N Engl J Med 2005;352(4):373-9. doi: 10.1056/NEJMcp042806.

Hosking DJ, Cowley A, Bucknall CA. Rehydration in the treatment of severe hypercalcaemia. Q J Med 1981;50(200):473-81.

Wisneski LA. Salmon calcitonin in the acute management of hypercalcemia. Calcif Tissue Int 1990;46(Suppl):S26-30. doi: 10.1007/BF02553290.

Ling PJ, A'Hern RP, Hardy JR. Analysis of survival following treatment of tumour-induced hypercalcaemia with intravenous pamidronate (APD). Br J Cancer 1995;72(1):206-9. doi: 10.1038/bjc.1995.304.

Major P, Lortholary A, Hon J, Abdi E, Mills G, Menssen HD, et al. Zoledronic acid is superior to pamidronate in the treatment of hypercalcemia of malignancy: a pooled analysis of two randomized, controlled clinical trials. J Clin Oncol 2001;19(2):558-67. doi: 10.1200/JCO.2001.19.2.558.

Hu MI, Glezerman I, Leboulleux S, Insogna K, Gucalp R, Misiorowski W, et al. Denosumab for patients with persistent or relapsed hypercalcemia of malignancy despite recent bisphosphonate treatment. J Natl Cancer Inst 2013;105(18):1417-20. doi: 10.1093/jnci/djt225.