แนวทางเลือกการรักษารอยวิการใต้สันกระดูกแบบเหลือผนัง 2 ด้านและ 3 ด้าน ระหว่างการชักนำให้เนื้อเยื่อคืนสภาพ หรือการชักนำให้เนื้อเยื่อคืนสภาพร่วมกับการปลูกถ่ายกระดูก

Main Article Content

ฟ้าใส สุจินพรัหม

บทคัดย่อ

     ศัลยกรรมคืนสภาพเนื้อเยื่อปริทันต์ (Regenerative periodontal surgery) เป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขรอยโรคกระดูกเบ้าฟันโดยการทำให้เกิดการสร้างใหม่ของอวัยวะปริทันต์ที่เคยสูญเสียจากการเป็นโรคปริทันต์มาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอยวิการใต้สันกระดูกแบบเหลือผนัง 2 ด้านและ 3 ด้าน (2-wall and 3-wall intrabony defect) ซึ่งอาจทำได้ด้วยวิธีการชักนำให้เนื้อเยื่อคืนสภาพ (Guided tissue regeneration; GTR) หรือการชักนำให้เนื้อเยื่อคืนสภาพร่วมกับการปลูกถ่ายกระดูก (Guided tissue regeneration with bone graft) เพื่อหวังผลจากคุณสมบัติการสร้างกระดูก (Osteogenesis) การเหนี่ยวนำการสร้างกระดูก (Osteoinduction) หรือการเป็นสื่อนำการสร้างกระดูก (Osteoconduction) ของกระดูกที่ใช้ในการปลูกถ่ายในการเพิ่มผลการคืนสภาพเนื้อเยื่อปริทันต์จากการชักนำให้เนื้อเยื่อคืนสภาพเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ผลการรักษาด้วยการทำศัลยกรรมคืนสภาพเนื้อเยื่อปริทันต์นั้นมีช่วงกว้าง เนื่องจากการทำศัลยกรรมคืนสภาพเนื้อเยื่อปริทันต์เป็นเทคนิคที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางคลินิกและประสบการณ์ของทันตแพทย์ค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงต้องเลือกผู้ป่วยและพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างระมัดระวัง เพื่อให้การรักษาประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ โดยบทความฟื้นฟูวิชาการฉบับนี้จะแสดงให้เห็นแนวทางในการเลือกทำศัลยกรรมคืนสภาพเนื้อเยื่อปริทันต์ ระหว่างการชักนำให้เนื้อเยื่อคืนสภาพ หรือการชักนำให้เนื้อเยื่อคืนสภาพร่วมกับการปลูกถ่ายกระดูก อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกผู้ป่วย ขั้นตอนการประเมินรอยโรค และขั้นตอนการเลือกวิธีการรักษา ซึ่งจะทำให้ทันตแพทย์นำไปใช้วางแผนการรักษาให้ผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำ

Article Details

บท
บทความฟื้นฟูวิชาการ

References

สุพจน์ ตามสายลม, อรวรรณ จรัสกุลางกูร, จันทรกร แจ่มไพบูลย์, ศานุตม์ มังกรกาญจน์, ขจร กังสดาลพิภพ. ปริทันต์บำบัด : การรักษาขั้นแก้ไขและการจัดการสหวิทยาการ. พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์; 2563.

Laurell L, Gottlow J, Zybutz M, Persson R. Treatment of intrabony defects by different surgical procedures. A literature review. J Periodontol 1998;69(3):303-13. doi: 10.1902/jop.1998.69.3.303.

Chen CC, Wang HL, Smith F, Glickman GN, Shyr Y, O'Neal RB. Evaluation of a collagen membrane with and without bone grafts in treating periodontal intrabony defects. J Periodontol 1995;66(10):838-47. doi: 10.1902/jop.1995.66.10.838.

Gouldin AG, Fayad S, Mellonig JT. Evaluation of guided tissue regeneration in interproximal defects. (II). Membrane and bone versus membrane alone. J Clin Periodontol. 1996 May;23(5):485-91. doi: 10.1111/j.1600-051x.1996.tb00579.x.

Trejo PM, Weltman R, Caffesse R. Treatment of intraosseous defects with bioabsorbable barriers alone or in combination with decalcified freeze-dried bone allograft: a randomized clinical trial. J Periodontol 2000;71(12):1852-61. doi: 10.1902/jop.2000.71.12.1852.

Sculean A, Nikolidakis D, Nikou G, Ivanovic A, Chapple IL, Stavropoulos A. Biomaterials for promoting periodontal regeneration in human intrabony defects: a systematic review. Periodontol 2000 2015;68(1):182-216. doi: 10.1111/prd.12086.

Melcher AH. On the repair potential of periodontal tissues. J Periodontol 1976;47(5):256-60. doi: 10.1902/jop.1976.47.5.256.

Kornman KS, Robertson PB. Fundamental principles affecting the outcomes of therapy for osseous lesions. Periodontol 2000 2000;22:22-43. doi: 10.1034/j.1600-0757.2000.2220103.x.

Brayer WK, Mellonig JT, Dunlap RM, Marinak KW, Carson RE. Scaling and root planing effectiveness: the effect of root surface access and operator experience. J Periodontol 1989;60(1):67-72. doi: 10.1902/jop.1989.60.1.67.

De Sanctis M, Zucchelli G, Clauser C. Bacterial colonization of bioabsorbable barrier material and periodontal regeneration. J Periodontol 1996;67(11):1193-200. doi: 10.1902/jop.1996.67.11.1193.

Tonetti MS, Cortellini P, Suvan JE, Adriaens P, Baldi C, Dubravec D, et al. Generalizability of the added benefits of guided tissue regeneration in the treatment of deep intrabony defects. Evaluation in a multi-center randomized controlled clinical trial. J Periodontol 1998;69(11):1183-92. doi: 10.1902/jop.1998.69.11.1183.

Chang PC, Chung MC, Wang YP, Chien LY, Lim JC, Liang K, et al. Patterns of diabetic periodontal wound repair: a study using micro-computed tomography and immunohistochemistry. J Periodontol 2012;83(5):644-52. doi: 10.1902/jop.2011.110325.

Bashutski J, Oh TJ, Chan HL, Wang HL. Guided tissue regeneration: a decision-making model. J Int Acad Periodontol 2011;13(2):48-57. PMID: 21913602

Cortellini P, Paolo G, Prato P, Tonetti MS. Long-term stability of clinical attachment following guided tissue regeneration and conventional therapy. J Clin Periodontol 1996;23(2):106-11. doi: 10.1111/j.1600-051x.1996.tb00542.x.

Bowers GM, Schallhorn RG, McClain PK, Morrison GM, Morgan R, Reynolds MA. Factors influencing the outcome of regenerative therapy in mandibular Class II furcations: Part I. J Periodontol 2003;74(9):1255-68. doi: 10.1902/jop.2003.74.9.1255.

Pontoriero R, Lindhe J. Guided tissue regeneration in the treatment of degree II furcations in maxillary molars. J Clin Periodontol 1995;22(10):756-63. doi: 10.1111/j.1600-051x.1995.tb00258.x.

Cortellini P, Carnevale G, Sanz M, Tonetti MS. Treatment of deep and shallow intrabony defects. A multicenter randomized controlled clinical trial. J Clin Periodontol 1998;25(12):981-7. doi: 10.1111/j.1600-051x.1998.tb02402.x.

Cortellini P, Tonetti MS. Focus on intrabony defects: guided tissue regeneration. Periodontol 2000. 2000;22:104-32. doi: 10.1034/j.1600-0757.2000.2220108.x.

Reynolds MA, Kao RT, Nares S, Camargo PM, Caton JG, Clem DS, et al. Periodontal Regeneration - Intrabony Defects: Practical Applications From the AAP Regeneration Workshop. Clin Adv Periodontics 2015;5(1):21-9. doi: 10.1902/cap.2015.140062.

Cosyn J, Cleymaet R, Hanselaer L, De Bruyn H. Regenerative periodontal therapy of infrabony defects using minimally invasive surgery and a collagen-enriched bovine-derived xenograft: a 1-year prospective study on clinical and aesthetic outcome. J Clin Periodontol 2012;39(10):979-86. doi: 10.1111/j.1600-051X.2012.01924.x.

Aichelmann-Reidy ME, Avila-Ortiz G, Klokkevold PR, Murphy KG, Rosen PS, Schallhorn RG, et al. Periodontal Regeneration - Furcation Defects: Practical Applications From the AAP Regeneration Workshop. Clin Adv Periodontics 2015;5(1):30-9. doi: 10.1902/cap.2015.140068.

Cortellini P, Pini Prato G, Tonetti MS. Periodontal regeneration of human infrabony defects. II. Re-entry procedures and bone measures. J Periodontol 1993;64(4):261-8. doi: 10.1902/jop.1993.64.4.261.