การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตเพื่อปิดช่องสามเหลี่ยมสีดำระหว่างฟัน : รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

นิตยานันท์ จิตวรรณรัตน์

บทคัดย่อ

     ปัจจุบันความสวยงามเป็นที่ต้องการมากขึ้นในการรักษาทางทันตกรรม การเกิดช่องว่างสามเหลี่ยมสีดำระหว่างฟันทำให้เกิดปัญหาสำคัญทางด้านความสวยงาม โดยเฉพาะในบริเวณฟันหน้า วิธีการจัดการช่องว่างดังกล่าวสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ การทำศัลยกรรมปริทันต์ตกแต่งเหงือก การทำแผ่นเหงือกเทียม การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันและการรักษาทางทันตกรรมบูรณะ
     รายงานผู้ป่วยนี้ ได้นำเสนอหลักพิจารณาและขั้นตอนทางคลินิกในการบูรณะฟันโดยตรงด้วยเรซิน คอมโพสิตเพื่อปิดช่องสามเหลี่ยมสีดำระหว่างฟันหน้าขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นวิธีที่ทำได้ง่าย ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ในการบูรณะฟันจำเป็นต้องยึดหลักพื้นฐานของความสวยงามในการประเมินรอยยิ้มที่เหมาะสม รวมถึงพิจารณาองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จของการรักษาและเป็นที่น่าพึงพอใจสูงสุด

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Ziahosseini P, Hussain F, Millar BJ. Management of gingival black triangles. Br Dent J 2014;217(10):559-63. doi: 10.1038/sj.bdj.2014.1004.

Joshi K, Baiju CS, Khashu H, Bansal S, Maheswari IB. Clinical assessment of interdental papilla competency parameters in the esthetic zone. J Esthet Restor Dent 2017;29(4):270-5. doi: 10.1111/jerd.12307.

Burke S, Burch JG, Tetz JA. Incidence and size of pretreatment overlap and posttreatment gingival embrasure space between maxillary central incisors. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1994;105(5):506-11. doi: 10.1016/S0889-5406(94)70013-3.

Cho HS, Jang HS, Kim DK, Park JC, Kim HJ, Choi SH, et al. The effects of interproximal distance between roots on the existence of interdental papillae according to the distance from the contact point to the alveolar crest. J Periodontol 2006;77(10):1651-7. doi: 10.1902/jop.2006.060023.

Tarnow DP, Magner AW, Fletcher P. The effect of the distance from the contact point to the crest of bone on the presence or absence of the interproximal dental papilla. J Periodontol 1992;63(12):995-6. doi: 10.1902/jop.1992.63.12.995.

Wu YJ, Tu YK, Huang SM, Chan CP. The influence of the distance from the contact point to the crest of bone on the presence of the interproximal dental papilla. Chang Gung Med J 2003;26(11):822-8.PMID: 14765752

Ahmad I. Anterior dental aesthetics: gingival perspective. Br Dent J 2005;199(4):195-202. doi: 10.1038/sj.bdj.4812611.

Chow YC, Eber RM, Tsao YP, Shotwell JL, Wang HL. Factors associated with the appearance of gingival papillae. J Clin Periodontol 2010;37(8):719-27. doi: 10.1111/j.1600-051X.2010.01594.x.

Kurth JR, Kokich VG. Open gingival embrasures after orthodontic treatment in adults: prevalence and etiology. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2001;120(2):116-23. doi: 10.1067/mod.2001.114831.

Kim YH, Cho YB. Diastema closure with direct composite: architectural gingival contouring. J Korean Acad Conserv Dent 2011;36(6):515 -20. https://doi.org/10.5395/JKACD.2011.36.6.515

Novelli C. Restoration of gingival recession with periodontal preformed composite veneers. Clin Case Rep 2021;9(3):1135-45. doi: 10.1002/ccr3.3693.

Roberson TM, Heymann HO, Ritter AV. Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry. 4th ed. St. Louis: Mosby Inc.; 2002: 471-500.

ยุทธนา คูวุฒยากร. การบูรณะฟันหน้าโดยตรงด้วยเรซินคอมโพสิต. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่: โรงพิมพ์แสงศิลป์; 2558.

Perdigão J, Gomes G, Duarte S Jr, Lopes MM. Enamel bond strengths of pairs of adhesives from the same manufacturer. Oper Dent 2005;30(4):492-9.

Gillen RJ, Schwartz RS, Hilton TJ, Evans DB. An analysis of selected normative tooth proportions. Int J Prosthodont 1994;7(5):410-7.PMID: 7802908

Gkantidis N, Kolokitha OE, Topouzelis N. Management of maxillary midline diastema with emphasis on etiology. J Clin Pediatr Dent 2008;32(4):265-72. doi: 10.17796/jcpd.32.4.j087t33221771387.

Johnston CD, Burden DJ, Stevenson MR. The influence of dental to facial midline discrepancies on dental attractiveness ratings. Eur J Orthod 1999;21(5):517-22. doi: 10.1093/ejo/21.5.517.

Sterrett JD, Oliver T, Robinson F, Fortson W, Knaak B, Russell CM. Width/length ratios of normal clinical crowns of the maxillary anterior dentition in man. J Clin Periodontol 1999;26(3):153-7. doi: 10.1034/j.1600-051x.1999.260304.x.

ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร, อรณิชา ธนัทวรากรณ์. สารยึดติดทางทันตกรรมขั้นต้น. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์; 2561.