อาการแสดงและเกณฑ์การทำนายทางคลินิกเพื่อช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคชิคุนกุนยาและไข้เดงกีในเด็ก

Main Article Content

ณัฐ อารยะพงษ์

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: โรคชิคุนกุนยาและไข้เดงกีมีอาการและอาการแสดงที่คล้ายกัน การใช้ประวัติและตรวจร่างกายอาจวินิจฉัยแยกโรคออกจากกันได้ยาก การรักษาเป็นการรักษาตามอาการ อย่างไรก็ตามผู้ป่วยไข้เดงกีควรมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด การวินิจฉัยแยกโรคจึงมีความสำคัญ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาถึงอาการแสดงที่ช่วยแยกความแตกต่างและสร้างเกณฑ์การทำนายทางคลินิกในการวินิจฉัยแยกโรคระหว่างโรคชิคุนกุนยาและไข้เดงกีในเด็ก
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาแบบ retrospective case-control study โดยผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคชิคุนกุนยาหรือไข้เดงกี อายุ 1 เดือนถึงน้อยกว่า 15 ปี ที่ได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 โดยเก็บข้อมูลทั่วไป อาการ อาการแสดง และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น เพื่อหาตัวแปรและสร้างเกณฑ์ทำนายทางคลินิกในการช่วยวินิจฉัยแยกโรค
ผลการศึกษา: ผู้ป่วย 125 คน เป็นโรคชิคุนกุนยา 30 คน ไข้เดงกี 95 คน อาการที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อวิเคราะห์แบบ multivariable analysis ประกอบไปด้วย มีอาการปวดข้อ (adjusted OR 1,150.44, 95% CI 23.73-55,785.3, p-value <0.001) มีผื่น (adjusted OR 33.03, 95% CI 4.17-261.93, p-value 0.001) tourniquet test เป็นลบ (adjusted OR 24.05, 95% CI 1.71-338.50, p-value 0.018) และ platelet count > 180 x 103/µL (adjusted OR 16.58, 95% CI 1.43-191.93, p-value 0.025) เมื่อนำตัวแปรดังกล่าวมาคำนวนเพื่อสร้างเกณฑ์ทำนายทางคลินิกในการช่วยวินิจฉัยแยกโรค พบว่า ค่าคะแนนรวมที่มากกว่า 3 มีค่า positive likelihood ratio (LHR+) 26.39 (95% CI 8.57-81.28, p-value <0.001) มีค่าความไวร้อย‍ละ 83.3 และค่าความจำเพาะร้อย‍ละ 96.8 ในการแยกโรคชิคุนกุนยาจากไข้เดงกี
สรุป: การใช้เกณฑ์การทำนายทางคลินิกจากการศึกษานี้อาจช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคชิคุนกุนยาและไข้เดงกีในเด็กโดยใช้ประวัติและผลตรวจทางห้องปฏิบัติการในระยะแรก เพื่อช่วยในการตัดสินใจให้การรักษาและติดตามอาการผู้ป่วยในเบื้องต้นได้

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Mayer SV, Tesh RB, Vasilakis N. The emergence of arthropod-borne viral diseases: A global prospective on dengue, chikungunya and zika fevers. Acta Trop 2017;166:155-63. doi: 10.1016/j.actatropica.2016.11.020.

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 chikungunya. [อินเตอร์เน็ท]. [สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566]. ค้นได้จาก:URL: http://doe.moph.go.th/surdata/disease.php?ds=84.

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 dengue fever. [อินเตอร์เน็ท]. [สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566]. ค้นได้จาก:URL:http://doe.moph.go.th/surdata/disease.php?ds=66.

Dupuis-Maguiraga L, Noret M, Brun S, Le Grand R, Gras G, Roques P. Chikungunya disease: infection-associated markers from the acute to the chronic phase of arbovirus-induced arthralgia. PLoS Negl Trop Dis 2012;6(3):e1446. doi: 10.1371/journal.pntd.0001446.

Ritz N, Hufnagel M, Gérardin P. Chikungunya in Children. Pediatr Infect Dis J 2015;34(7):789-91. doi:10.1097/INF.0000000000000716.

Beltrán-Silva SL, Chacón-Hernández S, Moreno-Palacios E, Pereyra-Molina J. Clinical and differential diagnosis: Dengue, chikungunya and Zika. Rev Med Hosp Gen Méx 2018;81(3):146-53. doi: 10.1016/j.hgmx.2016.09.011.

Kularatne SA, Gihan MC, Weerasinghe SC, Gunasena S. Concurrent outbreaks of Chikungunya and Dengue fever in Kandy, Sri Lanka, 2006-07: a comparative analysis of clinical and laboratory features. Postgrad Med J 2009;85(1005):342-6. doi: 10.1136/pgmj.2007.066746.

Mohd Zim MA, Sam IC, Omar SF, Chan YF, AbuBakar S, Kamarulzaman A. Chikungunya infection in Malaysia: comparison with dengue infection in adults and predictors of persistent arthralgia. J Clin Virol 2013;56(2):141-5. doi: 10.1016/j.jcv.2012.10.019.

Cunha RVD, Trinta KS. Chikungunya virus: clinical aspects and treatment - A Review. Mem Inst Oswaldo Cruz 2017;112(8):523-31. doi: 10.1590/0074-02760170044.

Simon F, Javelle E, Cabie A, Bouquillard E, Troisgros O, Gentile G, et al. French guidelines for the management of chikungunya (acute and persistent presentations). November 2014. Med Mal Infect 2015;45(7):243-63. doi: 10.1016/j.medmal.2015.05.007.

Nkoghe D, Kassa RF, Bisvigou U, Caron M, Grard G, Leroy EM. No clinical or biological difference between Chikungunya and Dengue Fever during the 2010 Gabonese outbreak. Infect Dis Rep 2012;4(1):e5. doi: 10.4081/idr.2012.e5.

Bonifay T, Vesin G, Bidaud B, Bonnefoy C, Dueymes M, Nacher M, et al. Clinical characteristics and predictive score of dengue vs. chikungunya virus infections. Med Mal Infect 2019;49(4):250-6. doi: 10.1016/j.medmal.2018.09.010.

Lee VJ, Chow A, Zheng X, Carrasco LR, Cook AR, Lye DC, et al. Simple clinical and laboratory predictors of Chikungunya versus dengue infections in adults. PLoS Negl Trop Dis 2012;6(9):e1786. doi: 10.1371/journal.pntd.0001786.

Vellere I, Lagi F, Spinicci M, Mantella A, Mantengoli E, Corti G, et al. Arbo-Score: A Rapid Score for Early Identification of Patients with Imported Arbovirosis Caused by Dengue, Chikungunya and Zika Virus. Microorganisms 2020;8(11):1731. doi: 10.3390/microorganisms8111731.

Hadinegoro SR. The revised WHO dengue case classification: does the system need to be modified? Paediatr Int Child Health 2012;32 Suppl 1(s1):33-8. doi: 10.1179/2046904712Z.00000000052.

Centers for Disease Control and Prevention. Arboviral diseases, neuroinvasive and non-neuroinvasive 2015 case definition. [Internet]. [Cited 2023 May 15]. Available from:URL: https://ndc.services.cdc.gov/case-definitions/arboviral-diseases-neuroinvasive-and-non-neuroinvasive-2015/

Shahid U, Farooqi JQ, Barr KL, Mahmood SF, Jamil B, Imitaz K, et al. Comparison of clinical presentation and out-comes of Chikungunya and Dengue virus infections in patients with acute undifferentiated febrile illness from the Sindh region of Pakistan. PLoS Negl Trop Dis 2020;14(3):e0008086. doi: 10.1371/journal.pntd.0008086.

Sebastian MR, Lodha R, Kabra SK. Chikungunya infection in children. Indian J Pediatr 2009;76(2):185-9. doi: 10.1007/s12098-009-0049-6.

Ulloa-Padilla JP, Dávila PJ, Izquierdo NJ, García-Rodríguez O, Jiménez IZ. Ocular Symptoms and Signs of Chikungunya Fever in Puerto Rico. P R Health Sci J 2018;37(2):83-87. PMID: 29905918

Chipwaza B, Mugasa JP, Selemani M, Amuri M, Mosha F, Ngatunga SD, et al. Dengue and Chikungunya fever among viral diseases in outpatient febrile children in Kilosa district hospital, Tanzania. PLoS Negl Trop Dis 2014;8(11):e3335. doi: 10.1371/journal.pntd.0003335.

Narayanan M, Aravind MA, Thilothammal N, Prema R, Sargunam CS, Ramamurty N. Dengue fever epidemic in Chennai--a study of clinical profile and outcome. Indian Pediatr 2002;39(11):1027-33. PMID: 12466573

Pothapregada S, Kamalakannan B, Thulasingham M, Sampath S. Clinically Profiling Pediatric Patients with Dengue. J Glob Infect Dis 2016;8(3):115-20. doi: 10.4103/0974-777X.188596.

Wali JP, Biswas A, Aggarwal P, Wig N, Handa R. Validity of tourniquet test in dengue haemorrhagic fever. J Assoc Physicians India 1999;47(2):203-4.PMID: 10999092

Laoprasopwattana K, Kaewjungwad L, Jarumanokul R, Geater A. Differential diagnosis of Chikungunya, dengue viral infection and other acute febrile illnesses in children. Pediatr Infect Dis J 2012;31(5):459-63. doi: 10.1097/INF.0b013e31824bb06d.

Laoprasopwattana K, Limpitikul W, Geater A. Using Clinical Profiles and Complete Blood Counts to Differentiate Causes of Acute Febrile Illness during the 2009-11 Outbreak of Typhoid and Chikungunya in a Dengue Endemic Area. J Trop Pediatr 2020;66(5):504-10. doi: 10.1093/tropej/fmaa006.