เผยแพร่แล้ว: 2023-08-31

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ถาวรีย์ แสงงาม, ปิยลักษณ์ จันทร์สม, สุกัญญา บุรวงศ์, สุดา ทองทรัพย์, วรีภรณ์ ชัยยะเตชานนท์, วิไลลักษณ์ ไชยมงคล, วาสนา จันทร์ดี, ปัณณทัต บนขุนทด

329-338

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อโควิด-19 จากการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง

พรวิภา กุลรัตน์, ศราวัณ พอกเพิ่มดี, เสาวลักษณ์ บุญจันทร์, ศิริศักดิ์ นามพรม, รัตนาวดี ภูมะลา

463-473