การบูรณะฟันตัดซี่ข้างรูปหมุดด้วยเซรามิกวีเนียร์: รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

นันทิยา เดชวีระธรรม

บทคัดย่อ

     ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่เป็นหนึ่งในความผิดปกติของโครงสร้างใบหน้าและขากรรไกรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะช่องปาก และมักพบความผิดปกติของขนาดและรูปร่างฟัน ซึ่งส่งผลเรื่องความสวยงาม ผู้ป่วยชายไทยอายุ 18 ปีได้รับการส่งตัวจากทันตแพทย์จัดฟันหลังการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เพื่อปรับรูปร่างฟันรูปหมุดเป็นฟันตัดซี่ข้าง และฟันเขี้ยว วางแผนการรักษาบูรณะฟันตัดซี่ข้างรูปหมุดทั้งสองซี่ด้วยเซรามิกวีเนียร์ รายงานผู้ป่วยนี้นำเสนอขั้นตอนในการบูรณะฟันด้วยเซรามิกวีเนียร์ เพื่อแก้ไขขนาดและรูปร่างฟัน โดยเซรามิกวีเนียร์เป็นทางเลือกการรักษาที่ให้ความสวยงามสูงใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ และยังเป็นการอนุรักษ์เนื้อฟัน เนื่องจากกรอแต่งฟันน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับครอบฟันเซรามิก ภายหลังการบูรณะติดตามผลการรักษาเป็นระยะเวลา 2 ปี พบว่าวัสดุอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยแตกบิ่นหรือรอยรั่วของวัสดุ สภาพเนื้อเยื่อปริทันต์บริเวณที่ทำการบูรณะฟันอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่พบเหงือกอักเสบ ผู้ป่วยพอใจกับรอยยิ้มใหม่ที่ได้รับ และมีความมั่นใจมากขึ้น

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Al Jamal GA, Hazza'a AM, Rawashdeh MA. Prevalence of dental anomalies in a population of cleft lip and palate patients. Cleft Palate Craniofac J 2010;47(4):413-20. doi: 10.1597/08-275.1.

Germec Cakan D, Nur Yilmaz RB, Bulut FN, Aksoy A. Dental Anomalies in Different Types of Cleft Lip and Palate: Is There Any Relation? J Craniofac Surg 2018;29(5):1316-21. doi: 10.1097/SCS.0000000000004359.

Miro AJ, Shalman A, Morales R, Giannuzzi NJ. Esthetic Smile Design: Limited Orthodontic Therapy to Position Teeth for Minimally Invasive Veneer Preparation. Dent Clin North Am 2015;59(3):675-87. doi: 10.1016/j.cden.2015.04.001.

Rathi S, Dhannawat P, Gilani R, Vishnani R. A Multidisciplinary Aesthetic Treatment Approach for Peg Lateral of the Maxillary Incisors. Cureus 2022;14(9):e29184. doi: 10.7759/cureus.29184.

Araujo E, Perdigão J. Anterior Veneer Restorations - An Evidence-based Minimal-Intervention Perspective. J Adhes Dent 2021;23(2):91-110. doi: 10.3290/j.jad.b1079529.

ยุทธนา คูวุฒยากร. การบูรณะฟันหน้าโดยตรงด้วยเรซินคอมโพสิต. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่ : เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์ ;2558.

เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์. วีเนียร์ ศาสตร์และศิลป์ชั้นสูงงานทันตกรรมเพื่อความสวยงาม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : พรรษาดีไซด์ ; 2546.

Peumans M, Van Meerbeek B, Lambrechts P, Vanherle G. Porcelain veneers: a review of the literature. J Dent 2000;28(3):163-77. doi: 10.1016/s0300-5712(99)00066-4.

Sabbah A. Smile Analysis: Diagnosis and Treatment Planning. Dent Clin North Am 2022;66(3):307-41. doi: 10.1016/j.cden.2022.03.001.

Magne P, Gallucci GO, Belser UC. Anatomic crown width/length ratios of unworn and worn maxillary teeth in white subjects. J Prosthet Dent 2003;89(5):453-61. doi: 10.1016/S0022-3913(03)00125-2.

Sah SK, Zhang HD, Chang T, Dhungana M, Acharya L, Chen LL, et al. Maxillary anterior teeth dimensions and proportions in a central mainland chinese population. Chin J Dent Res 2014;17(2):117-24. PMID: 25531020

Sterrett JD, Oliver T, Robinson F, Fortson W, Knaak B, Russell CM. Width/length ratios of normal clinical crowns of the maxillary anterior dentition in man. J Clin Periodontol 1999;26(3):153-7. doi: 10.1034/j.1600-051x.1999.260304.x.

Russell MD, Gulfraz M, Moss BW. In vivo measurement of colour changes in natural teeth. J Oral Rehabil 2000;27(9):786-92. doi: 10.1046/j.1365-2842.2000.00610.x.

Aslan YU, Uludamar A, Özkan Y. Clinical performance of pressable glass-ceramic veneers after 5, 10, 15, and 20 years: A retrospective case series study. J Esthet Restor Dent 2019;31(5):415-22. doi: 10.1111/jerd.12496.

Morimoto S, Albanesi RB, Sesma N, Agra CM, Braga MM. Main Clinical Outcomes of Feldspathic Porcelain and Glass-Ceramic Laminate Veneers: A Systematic Review and Meta-Analysis of Survival and Complication Rates. Int J Prosthodont 2016;29(1):38-49. doi: 10.11607/ijp.4315.

Burke FJ. Survival rates for porcelain laminate veneers with special reference to the effect of preparation in dentin: a literature review. J Esthet Restor Dent 2012;24(4):257-65. doi: 10.1111/j.1708-8240.2012.00517.x.