ความยาวกระดูกจมูกทารกในครรภ์โดยการวัดด้วยอัลตราซาวด์สามมิติในมารดาไทยความเสี่ยงสูง อายุครรภ์ 16-21 สัปดาห์ ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์

Main Article Content

ศิรประภา ตันเตชสาธิต

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: ดาวน์ซินโดรม เป็นกลุ่มอาการความผิดปกติทางโครโมโซมที่พบบ่อยในทารก มีวิธีการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในมารดาตั้งครรภ์หลายวิธี อัลตราซาวด์ในช่วงไตรมาสที่สองเป็นวิธีคัดกรองที่ใช้อย่างแพร่หลาย การตรวจวัดความยาวกระดูกจมูกทารกที่สั้นเมื่อนำไปเทียบกับช่วงอ้างอิงมาตรฐานที่เปอร์เซนไทล์ที่ 5 ชองแต่ละเชื้อชาติเป็นหนึ่งในการตรวจคัดกรองที่ทำได้จากการอัลตราซาวด์ในช่วงไตรมาสนี้ และเมื่อวัดกระดูกจมูกทารกด้วยอัลตราซาวด์แบบสามมิติจะทำให้ได้แนวระนาบกลางของใบหน้าทารกที่ถูกต้องและแม่นยำสำหรับการวัดความยาวกระดูกจมูกทารกมากขึ้น
วัตถุประสงค์: เพื่อหาความยาวบริเวณกระดูกจมูกทารก โดยใช้อัลตราซาวด์สามมิติในการวัด ที่ช่วงอายุครรภ์ 16-21 สัปดาห์ ในมารดาไทยความเสี่ยงสูงที่จังหวัดบุรีรัมย์
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาแบบตัดขวาง ทำการศึกษาในสตรีตั้งครรภ์เดี่ยวที่มีความเสี่ยงสูงอายุครรภ์ 16-21 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการเก็บภาพและวัดความยาวกระดูกจมูกทารกด้วยอัลตราซาวด์สามมิติ โดยสูติแพทย์ สาขาเวชศาสตร์มารดาและะทารกในครรภ์ 1 คน นำค่าที่ได้มาวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือในตัวผู้ทำการอัลตราซาวด์ (Intra-observer reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Intraclass correlation coefficient) จากนั้นวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกระดูกจมูกทารกและอายุครรภ์ด้วยการวิเคราะห์แบบถดถอย (regression analysis) ส่วนช่วงอ้างอิงของความยาวกระดูกจมูกทารกแสดงด้วยค่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่คำนวณจากสมการถดถอย
ผลการศึกษา: หญิงตั้งครรภ์ที่ตรงเกณฑ์และเข้าร่วมงานวิจัยจำนวน 196 ราย และพบว่าความสัมพันธ์ของความยาวกระดูกจมูกทารกและอายุครรภ์เป็นแบบเชิงเส้น ดังสมการ ความยาวกระดูกจมูกทารก (มิลลิเมตร) = -9.91672 + 0.11076 อายุครรภ์ (วัน) เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 5 ของความยาวกระดูกจมูกทารกที่อายุครรภ์ 16 สัปดาห์เท่ากับ 2.11 มิลลิเมตร และเพิ่มขึ้นเป็น 5.69 มิลลิเมตรที่อายุครรภ์ 21 สัปดาห์
สรุป: ความยาวกระดูกจมูกทารกในมารดาไทยที่มีความเสี่ยงสูง มีค่ามากขึ้นตามอายุครรภ์ในช่วงระหว่าง 16 ถึง 21 สัปดาห์ โดยค่าความยาวกระดูกจมูกทารกมีค่าสั้นกว่าความยาวกระดูกจมูกทารกที่วัดด้วยอัลตราซาวด์สองมิติ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

สุภาภรณ์ ดิสนีเวทย์, สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล, ประสิน จันวิทัน, วาริชา เจนจินดามัย. ความพิการแต่กำเนิดของทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์. สงขลานครินทร์เวชสาร 2546;21(4):267-76.

Centers for Disease Control and Prevention. Facts about Down syndrome: Down syndrome is a condition in which a person has an extra chromosome. [Internet]. 2019. [cited 2023 Jun 30]. Available from: https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/downsyndrome.html

Korenberg JR, Chen XN, Schipper R, Sun Z, Gonsky R, Gerwehr S, et al. Down syndrome phenotypes: the consequences of chromosomal imbalance. Proc Natl Acad Sci U S A 1994;91(11):4997-5001. doi: 10.1073/pnas.91.11.4997.

Pruksanusak N, Suwanrath C, Kor-Anantakul O, Prasartwanakit V, Leetanaporn R, Suntharasaj T, et al. A survey of the knowledge and attitudes of pregnant Thai women towards Down syndrome screening. J Obstet Gynaecol Res 2009;35(5):876-81. doi: 10.1111/j.1447-0756.2009.01035.x.

Egan JF. The genetic sonogram in second trimester down syndrome screening. Clin Obstet Gynecol 2003;46(4):897-908. doi: 10.1097/00003081-200312000-00022.

Parra-Cordero M, Quiroz L, Rencoret G, Pedraza D, Muñoz H, Soto-Chacón E, et al. Screening for trisomy 21 during the routine second-trimester ultrasound examination in an unselected Chilean population. Ultrasound Obstet Gynecol 2007;30(7):946-51. doi: 10.1002/uog.5178.

Rumi Kataguiri M, Araujo Júnior E, Silva Bussamra LC, Nardozza LM, Fernandes Moron A. Influence of second-trimester ultrasound markers for Down syndrome in pregnant women of advanced maternal age. J Pregnancy 2014;2014:785730. doi: 10.1155/2014/785730.

Naraphut B, Uerpairojkit B, Chaithongwatthana S, Tannirandorn Y, Tanawattanacharoen S, Manotaya S, et al. Nasal bone hypoplasia in trisomy 21 at 15 to 24 weeks' gestation in A high risk Thai population. J Med Assoc Thai 2006;89(7):911-7.PMID: 16881420

Bromley B, Lieberman E, Shipp TD, Benacerraf BR. Fetal nose bone length: a marker for Down syndrome in the second trimester. J Ultrasound Med 2002;21(12):1387-94. doi: 10.7863/jum.2002.21.12.1387.

Bunduki V, Ruano R, Miguelez J, Yoshizaki CT, Kahhale S, Zugaib M. Fetal nasal bone length: reference range and clinical application in ultrasound screening for trisomy 21.

Ultrasound Obstet Gynecol 2003;21(2):156-60. doi: 10.1002/uog.31.

Odibo AO, Sehdev HM, Stamilio DM, Cahill A, Dunn L, Macones GA. Defining nasal bone hypoplasia in second-trimester Down syndrome screening: does the use of multiples of the median improve screening efficacy? Am J Obstet Gynecol 2007;197(4):361.e1-4. doi: 10.1016/j.ajog.2007.08.031.

Vos FI, De Jong-Pleij EA, Ribbert LS, Tromp E, Bilardo CM. Three-dimensional ultrasound imaging and measurement of nasal bone length, prenasal thickness and frontomaxillary facial angle in normal second- and third-trimester fetuses. Ultrasound Obstet Gynecol 2012;39(6):636-41. doi: 10.1002/uog.10058.

Persico N, Molina F, Borenstein M, Azumendi G, Nicolaides KH. Nasal-bone length in euploid fetuses at 16-24 weeks' gestation by three-dimensional ultrasound. Ultrasound Obstet Gynecol 2010;36(3):285-90. doi: 10.1002/uog.7745.

Zelop CM, Milewski E, Brault K, Benn P, Borgida AF, Egan JF. Variation of fetal nasal bone length in second-trimester fetuses according to race and ethnicity. J Ultrasound Med 2005;24(11):1487-9. doi: 10.7863/jum.2005.24.11.1487.

Sutthibenjakul S, Suntharasaj T, Suwanrath C, Kor-anantakul O, Geater A. A Thai reference for normal fetal nasal bone length at 15 to 23 weeks' gestation. J Ultrasound Med 2009;28(1):49-53. doi: 10.7863/jum.2009.28.1.49.

Yang PY, Wu JL, Yeh GP, Tsung-Che Hsieh C. Three-dimensional ultrasonography measurement of fetal nasal bone length during the midtrimester in Taiwanese women. Taiwan J Obstet Gynecol 2012;51(3):354-8. doi: 10.1016/j.tjog.2012.07.006.