อัตราการเสียชีวิตและปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตในทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยกว่า 1,000 กรัม ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

Main Article Content

สุกัญญา บุญบัวมาศ

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยกว่า 1,000 กรัม (Extremely Low Birth Weight, ELBW) เป็นกลุ่มทารกที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงมากและมักมีภาวะแทรกซ้อนของภาวะคลอดก่อนกำหนด ซึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในระยะยาว การศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในการดูแลทารก เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและลดภาวะแทรกซ้อน
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอัตราการเสียชีวิต ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตและโรคร่วมที่พบในทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยกว่า 1,000 กรัม
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาย้อนหลัง โดยทำการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ผลการศึกษา: จำนวนทารก 253 ราย มีอัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 48.6 ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตคือ น้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 750 กรัม (HRadj=2.34, 95%CI=1.45-3.77) มารดามีภาวะ preeclampsia (HRadj=0.45, 95%CI=0.25-0.79) มารดาไม่ได้รับยาสเตียรอยด์ก่อนคลอด (HRadj=2.00, 95%CI=1.18-3.39) Apgar score ที่ 5 นาที น้อยกว่า 7 (HRadj=1.67, 95%CI=1.08-2.56) ทารกได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจนานกว่า 7 วัน (HRadj=0.58, 95%CI=0.36-0.94) ทารกได้รับออกซิเจนนานกว่า 28 วัน (HRadj=0.09, 95%CI=0.05-0.17) ทารกมี air leak syndrome ที่ได้รับการใส่สายระบายลม (HRadj=2.55, 95%CI=1.11-5.88) โรคร่วมที่พบบ่อยคือ respiratory distress syndrome (ร้อยละ 85.8) neonatal sepsis (ร้อยละ 53) patent ductus arteriosus (ร้อยละ 48.2)
สรุป: ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยกว่า 1,000 กรัมในการศึกษา มีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 48.6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตคือ น้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 750 กรัม มารดามีภาวะ preeclampsia มารดาไม่ได้รับยาสเตียรอยด์ก่อนคลอด Apgar score ที่ 5 นาทีน้อยกว่า 7 มี air leak syndrome ที่ได้รับการใส่สายระบายลม ทารกได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจนานกว่า 7 วัน หรือได้รับออกซิเจนนานกว่า 28 วัน

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Eichenwald EC. Extremely low birth weight infants. In: Gleason CA, Juul SE, editors. Avery's Diseases of the Newborn. 10th ed. Philadelphia : Elsevier ; 2018 : 390-404.

Ramaswamy VV, Abiramalatha T, Bandyopadhyay T, Shaik NB, Bandiya P, Nanda D, et al. ELBW and ELGAN outcomes in developing nations-Systematic review and meta-analysis. PLoS One 2021;16(8):e0255352. doi: 10.1371/journal.pone.0255352.

Bell EF, Hintz SR, Hansen NI, Bann CM, Wyckoff MH, DeMauro SB, et al. Mortality, In-Hospital Morbidity, Care Practices, and 2-Year Outcomes for Extremely Preterm Infants in the US, 2013-2018. JAMA 2022;327(3):248-63. doi: 10.1001/jama.2021.23580.

Stoll BJ, Hansen NI, Bell EF, Shankaran S, Laptook AR, Walsh MC, et al. Neonatal outcomes of extremely preterm infants from the NICHD Neonatal Research Network. Pediatrics 2010;126(3):443-56. doi: 10.1542/peds.2009-2959.

Isayama T, Lee SK, Mori R, Kusuda S, Fujimura M, Ye XY, et al. Comparison of mortality and morbidity of very low birth weight infants between Canada and Japan. Pediatrics 2012;130(4):e957-65. doi: 10.1542/peds.2012-0336.

Su BH, Hsieh WS, Hsu CH, Chang JH, Lien R, Lin CH, et al. Neonatal outcomes of extremely preterm infants from taiwan: comparison with Canada, Japan, and the USA. Pediatr Neonatol 2015;56(1):46-52. doi: 10.1016/j.pedneo.2014.05.002.

พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์, สันติ ปุณณะหิตานนท์. ภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยมากในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2551;52(4):255-64.

Kiatchoosakun P, Jirapradittha J, Paopongsawan P, Techasatian L, Lumbiganon P, Thepsuthammarat K, et al. Mortality and Comorbidities in Extremely Low Birth Weight Thai Infants: A Nationwide Data Analysis. Children (Basel) 2022;9(12):1825. doi: 10.3390/children9121825.

Martin RJ, Fanaroff AA, Walsh MC, editors. Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine, Diseases of the Fetus and Infant. 11th ed. Philadelphia : Elsevier ; 2020.

Polin RA, Yoder MC, editors. Workbook in Practical Neonatology. 6th ed. St. Louis, MO : Elsevier ; 2020.

Wayne WD. Biostatistics: a foundation of analysis in the health sciences. 8th ed. New York : Wiley ; 2005.

ชมพูนุท สมานชาติ. อัตราการรอดชีวิตและปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีวิตของทารกแรกเกิดที่น้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 1,000 กรัม ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 2564;36(2):265-74.

ภิญญดา แก้วปลั่ง. อัตราการรอดชีวิตและปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยมากในโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 2554;26(3):379-92.

พิมล วงศ์ศิริเดช, วัชรี ตันติประภา. Perinatal and Neonatal Palliative Care. ใน: วินัดดา ปิยะศิลป์, วันดี นิงสานนท์, บรรณาธิการ. Pediatric Palliative Care. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : เพนตากอน แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ; 2558 : 157-68.

Moya F, Javier MC.Myth: all surfactants are alike. Semin Fetal Neonatal Med 2011;16(5):269-74. doi: 10.1016/j.siny.2011.03.006.

Singh N, Halliday HL, Stevens TP, Suresh G, Soll R, Rojas-Reyes MX. Comparison of animal-derived surfactants for the prevention and treatment of respiratory distress syndrome in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev 2015;2015(12):CD010249. doi: 10.1002/14651858.CD010249.pub2.

Miyazawa T, Arahori H, Ohnishi S, Shoji H, Matsumoto A, Wada YS, et al. Mortality and morbidity of extremely low birth weight infants in Japan, 2015. Pediatr Int 2023;65(1):e15493. doi: 10.1111/ped.15493.

Adams-Chapman I, Hansen NI, Stoll BJ, Higgins R; NICHD Research Network . Neurodevelopmental outcome of extremely low birth weight infants with posthemorrhagic hydrocephalus requiring shunt insertion. Pediatrics 2008;121(5):e1167-77. doi: 10.1542/peds.2007-0423.

Yucel OE, Eraydin B, Niyaz L, Terzi O. Incidence and risk factors for retinopathy of prematurity in premature, extremely low birth weight and extremely low gestational age infants. BMC Ophthalmol 2022;22(1):367. doi: 10.1186/s12886-022-02591-9.

Chatziioannidis I, Mitsiakos G, Karagianni P, Tsakalidis C, Dimopoulou A. Predictors of early neonatal mortality in extremely low birth weight infants in a Neonatal Intensive Care Unit over a 10-year period. J Pediatr Neonat Individual Med 2020;9(1):e090115. https://doi.org/10.7363/090115

Roberts D, Brown J, Medley N, Dalziel SR. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database Syst Rev 2017;3(3):CD004454. doi: 10.1002/14651858.CD004454

Ehret DEY, Edwards EM, Greenberg LT, Bernstein IM, Buzas JS, Soll RF, ET AL. Association of Antenatal Steroid Exposure With Survival Among Infants Receiving Postnatal Life Support at 22 to 25 Weeks' Gestation. JAMA Netw Open 2018;1(6):e183235. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2018.3235.

Haumont D, Modi N, Saugstad OD, Antetere R, NguyenBa C, Turner M, et al. Evaluating preterm care across Europe using the eNewborn European Network database. Pediatr Res 2020;88(3):484-95. doi: 10.1038/s41390-020-0769-x.

Asztalos EV, Murphy KE, Willan AR, Matthews SG, Ohlsson A, Saigal S, et al. Multiple courses of antenatal corticosteroids for preterm birth study: outcomes in children at 5 years of age (MACS-5). JAMA Pediatr 2013;167(12):1102-10. doi: 10.1001/jamapediatrics.2013.2764.

Abo El Naga AM, Hafez MO, El Bana EA, Shehata AMI. Study of Some Predictors of Neonatal Mortality among Preterm Newborn at Zagazig University Hospital. Egypt J Hosp Med 2022;88(1):2677-82. DOI: 10.21608/EJHM.2022.241116

Castro EC, Leite ÁJ, Guinsburg R. [Mortality in the first 24h of very low birth weight preterm infants in the Northeast of Brazil]. [Article in Portuguese]. Rev Paul Pediatr 2016;34(1):106-13. doi: 10.1016/j.rpped.2015.08.011.

Aziz K, Lee HC, Escobedo MB, Hoover AV, Kamath-Rayne BD, Kapadia VS, et al. Part 5: Neonatal Resuscitation: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2020;142(16_suppl_2):S524-S550. doi: 10.1161/CIR.0000000000000902.

Choi YB, Lee J, Park J, Jun YH. Impact of Prolonged Mechanical Ventilation in Very Low Birth Weight Infants: Results From a National Cohort Study. J Pediatr 2018;194:34-39.e3. doi: 10.1016/j.jpeds.2017.10.042.

Wai KC, Kohn MA, Ballard RA, Truog WE, Black DM, Asselin JM, et al. Early Cumulative Supplemental Oxygen Predicts Bronchopulmonary Dysplasia in High Risk Extremely Low Gestational Age Newborns. J Pediatr 2016;177:97-102.e2. doi: 10.1016/j.jpeds.2016.06.079.