ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะหลังการติดเชื้อโควิด ณ โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

Main Article Content

ศิริพร เถกิงศักดากุล

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: การระบาดของโรคโควิดก่อให้เกิดภาวะหลังการติดเชื้อโควิดซึ่งมีอาการหลายระบบ ทั้งนี้ แม้การติดเชื้อหายดีแล้ว จะยังมีอาการส่งผลลดทอนคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อโควิด ซึ่งปัจจุบันยังไม่ทราบวิธีป้องกันการเกิดภาวะหลังการติดเชื้อโควิดอย่างชัดเจน
วัตถุประสงค์: การศึกษานี้มีเพื่อหาความชุกและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเกิดภาวะหลังการติดเชื้อโควิด ณ โรงพยาบาลนางรอง
วิธีการศึกษา: โดยใช้รูปแบบการศึกษา 2 แบบ ได้แก่การศึกษาแบบพรรณนาและการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบย้อน หลังRetrospective cohort เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะหลังการติดเชื้อโควิด โดยเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคโควิด ณ โรงพยาบาลนางรอง ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ผลการศึกษา: ในการศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูล 514 ตัวอย่าง ความชุกของภาวะหลังการติดเชื้อโควิดคิดเป็นร้อยละ 51.9 อาการที่พบมากที่สุดคืออาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ไอ นอนไม่หลับ ตามลำดับ ระยะเวลาที่มีอาการเฉลี่ย 10.5 สัปดาห์ ปัจจัยที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคือ เพศหญิง (RR =1.28, 95%CI= 1.06-1.54, p-value = 0.007) การรับไว้รักษาตัวที่โรงพยาบาล (RR =1.26, 95%CI= 1.05-1.50 p-value = 0.015) ภาวะวิตกกังวลในระยะติดเชื้อ (RR =1.33, 95%CI= 1.12-1.56 p-value = 0.002) ประวัติภูมิแพ้ (RR =1.42, 95%CI= 1.21-1.67 p-value = 0.000) การมีโรคร่วมเป็นโรคปอดชนิดต่างๆ (RR =1.57, 95%CI= 1.24-1.99 p-value = 0.010) ดัชนีมวลกายต่ำกว่า18.5 (RR =1.39, 95%CI= 1.05-1.82 p-value = 0.044) และการมีภาวะปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควิด (RR =1.44, 95%CI= 1.19-1.74 p-value = 0.002)
สรุป: เพศหญิงมีโอกาสเกิดภาวะหลังการติดเชื้อโควิดเป็น 2 เท่าของเพศชาย กลุ่มที่มีประวัติภูมิแพ้มีโอกาสเกิดภาวะหลังการติดเชื้อโควิดเป็น 2.69เท่าของกลุ่มปกติ และกลุ่มที่มีโรคร่วมเป็นโรคปอดชนิดต่างๆมีโอกาสเกิดภาวะหลังการติดเชื้อโควิดเป็น 5.59 เท่าของกลุ่มที่ไม่เป็นโรคปอด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

World Health Organization. Coronavirus Disease 2019(COVID-19): Situation Report, 51. Geneva : World Health Organization ; 2020.

เมธาวี หวังชาลาบวร, ศรัณย์ วีระเมธาชัย, ธนกมณ ลีศรี. ความชุกของภาวะหลังการติดเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วยที่มีประวัติ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการติดตามที่ระยะ 3 เดือนหลังการติดเชื้อ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 2565;16(1):265-84.

ภัทิรา ตันติภาสวศิน, สิทธิชัย ตันติภาสวศิน. ภาวะโพสท์โควิด(ลองโควิด). วารสารโรงพยาบาลชลบุรี. 2565;47(1):67-84.

Chen C, Haupert SR, Zimmermann L, Shi X, Fritsche LG, Mukherjee B. Global Prevalence of Post-Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Condition or Long COVID: A Meta-Analysis and Systematic Review.J Infect Dis 2022;226(9):1593-1607. doi: 10.1093/infdis/jiac136.

Desgranges F, Tadini E, Munting A, Regina J, Filippidis P, Viala B, et al. Post COVID 19 Syndrome in Outpatients: a Cohort Study. J Gen Intern Med 2022;37(8):1943-52. doi: 10.1007/s11606-021-07242-1.

Naik S, Haldar SN, Soneja M, Mundadan NG, Garg P, Mittal A, et al. Post COVID-19 sequelae: A prospective observational study from Northern India. Drug Discov Ther 2021;15(5):254-60. doi: 10.5582/ddt.2021.01093.

Ziauddeen N, Gurdasani D, O'Hara ME, Hastie C, Roderick P, Yao G, et al. Characteristics and impact of Long Covid: Findings from an online survey. PLoS One 2022;17(3):e0264331. doi: 10.1371/journal.pone.0264331.

Izquierdo-Pujol J, Moron-Lopez S, Dalmau J, Gonzalez-Aumatell A, Carreras-Abad C, Mendez M, et al. Post COVID-19 Condition in Children and Adolescents: An Emerging Problem. Front Pediatr 2022;10:894204. doi: 10.3389/fped.2022.894204.

Umesh A, Pranay K, Pandey RC, Gupta MK.Evidence mapping and review of long-COVID and its underlying pathophysiological mechanism. Infection 2022;50(5):1053-66. doi: 10.1007/s15010-022-01835-6.

Raveendran AV, Jayadevan R, Sashidharan S. Long COVID: An overview. Diabetes Metab Syndr 2021;15(3):869-75. doi: 10.1016/j.dsx.2021.04.007.

Asadi-Pooya AA, Akbari A, Emami A, Lotfi M, Rostamihosseinkhani M, Nemati H, et al. Risk Factors Associated with Long COVID Syndrome: A Retrospective Study. Iran J Med Sci 2021;46(6):428-36. doi: 10.30476/ijms.2021.92080.2326.

Sudre CH, Murray B, Varsavsky T, Graham MS, Penfold RS, Bowyer RC, et al. Attributes and predictors of long COVID. Nat Med 2021;27(4):626-31. doi: 10.1038/s41591-021-01292-y.

Raj SVA, Jacob A, Ambu V, Wilson T, Renuka R. Post COVID-19 clinical manifestations and its risk factors among patients in a Northern District in Kerala, India. J Family Med Prim Care 2022;11(9):5312-9. doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_131_22.

Subramanian A, Nirantharakumar K, Hughes S, Myles P, Williams T, Gokhale KM, et al. Symptoms and risk factors for long COVID in non-hospitalized adults. Nat Med 2022;28(8):1706-14. doi: 10.1038/s41591-022-01909-w.

Yoo SM, Liu TC, Motwani Y, Sim MS, Viswanathan N, Samras N, et al. Factors Associated with Post-Acute Sequelae of SARS-CoV-2 (PASC) After Diagnosis of Symptomatic COVID-19 in the Inpatient and Outpatient Setting in a Diverse Cohort. J Gen Intern Med 2022;37(8):1988-95. doi: 10.1007/s11606-022-07523-3.

Osmanov IM, Spiridonova E, Bobkova P, Gamirova A, Shikhaleva A, Andreeva M, et al. Risk factors for post-COVID-19 condition in previously hospitalised children using the ISARIC Global follow-up protocol: a prospective cohort study. Eur Respir J 2022;59(2):2101341. doi: 10.1183/13993003.01341-2021.

Munblit D, Greenhawt M, Brough HA, Pushkareva A, Karimova D, Demidova A, et al. Allergic diseases and immunodeficiencies in children, lessons learnt from COVID-19 pandemic by 2022: A statement from the EAACI-section on pediatrics. Pediatr Allergy Immunol 2022;33(10):e13851. doi: 10.1111/pai.13851.

Rojas M, Rodríguez Y, Acosta-Ampudia Y, Monsalve DM, Zhu C, Li QZ, et al. Autoimmunity is a hallmark of post-COVID syndrome. J Transl Med. 2022 Mar 16;20(1):129. doi: 10.1186/s12967-022-03328-4.

Ciaffi J, Vanni E, Mancarella L, Brusi V, Lisi L, Pignatti F, et al. Post-Acute COVID-19 Joint Pain and New Onset of Rheumatic Musculoskeletal Diseases: A Systematic Review. Diagnostics (Basel) 2023;13(11):1850. doi: 10.3390/diagnostics13111850.

Notarte KI, Catahay JA, Velasco JV, Pastrana A, Ver AT, Pangilinan FC, et al. Impact of COVID-19 vaccination on the risk of developing long-COVID and on existing long-COVID symptoms: A systematic review. EClinicalMedicine 2022;53:101624. doi: 10.1016/j.eclinm.2022.101624.

Al-Aly Z, Bowe B, Xie Y. Long COVID after breakthrough SARS-CoV-2 infection. Nat Med 2022;28(7):1461-7. doi: 10.1038/s41591-022-01840-0

Herman B, Wong MC, Viwattanakulvanid P. Vaccination status, favipiravir, and micronutrient supplementation roles in post-COVID symptoms: A longitudinal study. PLoS One 2022;17(7):e0271385. doi: 10.1371/journal.pone.0271385.

Intharuksa A, Arunotayanun W, Yooin W, Sirisa-Ard P. A Comprehensive Review of Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees and Its Constituents as Potential Lead Compounds for COVID-19 Drug Discovery. Molecules 2022;27(14):4479. doi: 10.3390/molecules27144479.

Stewart S, Newson L, Briggs TA, Grammatopoulos D, Young L, Gill P. Long COVID risk - a signal to address sex hormones and women's health. Lancet Reg Health Eur 2021;11:100242. doi: 10.1016/j.lanepe.2021.100242.

Klein J, Wood J, Jaycox J, Lu P, Dhodapkar RM, Gehlhausen JR, et al. Distinguishing features of Long COVID identified through immune profiling. medRxiv 2022:2022.08.09.22278592. doi: 10.1101/2022.08.09.22278592.

Alkhathami MG, Advani SM, Abalkhail AA, Alkhathami FM, Alshehri MK, Albeashy EE, et al. Prevalence and mortality of lung comorbidities among patients with COVID-19: A systematic review and meta-analysis. Lung India 2021;38(Supplement):S31-S40. doi: 10.4103/lungindia.lungindia_497_20.