รายงานผู้ป่วยเรื่องการรักษาคลองรากฟันตัดหน้ากลางที่มีการเชื่อมกับฟันเกินร่วมกับภาวะฟันในฟัน

Main Article Content

พิชชานันท์ ลังการ์พินธุ์

บทคัดย่อ

     บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อรายงานแนวทางการรักษาคลองรากฟันโดยไม่ใช้วิธีศัลยกรรมในฟันตัดหน้ากลางที่มีการเชื่อมกับฟันเกินร่วมกับภาวะฟันในฟันประเภทที่ 3 ลักษณะทางคลินิกและภาพถ่ายรังสีพบลักษณะตัวฟันและระบบคลองรากฟันที่ซับซ้อน มีรูเปิดคลองราก 2 ตำแหน่งและระบบคลองรากเชื่อมกันทั้งหมด จึงมีการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่มีความทันสมัยในระหว่างขั้นตอนการรักษา ได้แก่ เครื่องมืออัลตราโซนิกส์ กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง เทคนิคการอุดคลองรากฟันด้วยความร้อน ซึ่งมีส่วนช่วยในการกำจัดเชื้อจุลชีพในคลองรากฟันและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อออกสู่เนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันได้ดีมากขึ้น จากรายงานกรณีศึกษาฟันซี่นี้มีการตอบสนองต่อการรักษาอย่างดี และเมื่อติดตามผลการรักษา 7 เดือนต่อมาผู้ป่วยไม่มีอาการใด ๆ ตรวจทางภาพรังสีพบการหายรอยโรคปลายราก

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Knezević A, Travan S, Tarle Z, Sutalo J, Janković B, Ciglar I. Double tooth. Coll Antropol 2002;26(2):667-72. PMID: 12528297

Schuurs AH, van Loveren C. Double teeth: review of the literature. ASDC J Dent Child 2000;67(5):313-25. PMID: 11068663

Rajab LD, Hamdan MA. Supernumerary teeth: review of the literature and a survey of 152 cases. Int J Paediatr Dent 2002;12(4):244-54. doi: 10.1046/j.1365-263x.2002.00366.x.

Mader CL. Fusion of teeth. J Am Dent Assoc 1979;98(1):62-4. doi: 10.14219/jada.archive.1979.0037.

Song CK, Chang HS, Min KS. Endodontic management of supernumerary tooth fused with maxillary first molar by using cone-beam computed tomography. J Endod 2010;36(11):1901-4. doi: 10.1016/j.joen.2010.08.026.

Ahmed H, Kottoor J, Hashem A. Supernumerary teeth - A review on a critical endodontic challenge. Eur J Dent 2018;7(1):1-6. DOI: 10.4103/ejgd.ejgd_159_17

Hülsmann M. Dens invaginatus: aetiology, classification, prevalence, diagnosis, and treatment considerations. Int Endod J 1997;30(2):79-90. doi: 10.1046/j.1365-2591.1997.00065.x.

Alkadi M, Almohareb R, Mansour S, Mehanny M, Alsadhan R. Assessment of dens invaginatus and its characteristics in maxillary anterior teeth using cone-beam computed tomography. Sci Rep 2021;11(1):19727. doi: 10.1038/s41598-021-99258-0.

OEHLERS FA. Dens invaginatus (dilated composite odontome). I. Variations of the invagination process and associated anterior crown forms. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1957;10(11):1204-18 contd. doi: 10.1016/0030-4220(57)90077-4.

Siqueira JF Jr, Rôças IN, Ricucci D, Hülsmann M. Causes and management of post-treatment apical periodontitis. Br Dent J 2014;216(6):305-12. doi: 10.1038/sj.bdj.2014.200.

Shahabinejad H, Ghassemi A, Pishbin L, Shahravan A. Success of ultrasonic technique in removing fractured rotary nickel-titanium endodontic instruments from root canals and its effect on the required force for root fracture. J Endod 2013;39(6):824-8. doi: 10.1016/j.joen.2013.02.008.

Wolcott S, Wolcott J, Ishley D, Kennedy W, Johnson S, Minnich S, et al. Separation incidence of protaper rotary instruments: a large cohort clinical evaluation. J Endod 2006;32(12):1139-41. doi: 10.1016/j.joen.2006.05.015.

Panitvisai P, Parunnit P, Sathorn C, Messer HH. Impact of a retained instrument on treatment outcome: a systematic review and meta-analysis. J Endod 2010;36(5):775-80. doi: 10.1016/j.joen.2009.12.029.

Special Committee to Revise the Joint AAE/AAOMR Position Statement on use of CBCT in Endodontics. AAE and AAOMR Joint Position Statement: Use of Cone Beam Computed Tomography in Endodontics 2015 Update. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2015;120(4):508-12. doi: 10.1016/j.oooo.2015.07.033.

Jones D, Mannocci F, Andiappan M, Brown J, Patel S. The effect of alteration of the exposure parameters of a cone-beam computed tomographic scan on the diagnosis of simulated horizontal root fractures. J Endod 2015;41(4):520-5. doi: 10.1016/j.joen.2014.11.022.

Bechara B, Alex McMahan C, Moore WS, Noujeim M, Teixeira FB, Geha H. Cone beam CT scans with and without artefact reduction in root fracture detection of endodontically treated teeth. Dentomaxillofac Radiol 2013;42(5):20120245. doi: 10.1259/dmfr.20120245.

Durack C, Patel S, Davies J, Wilson R, Mannocci F. Diagnostic accuracy of small volume cone beam computed tomography and intraoral periapical radiography for the detection of simulated external inflammatory root resorption. Int Endod J 2011;44(2):136-47. doi: 10.1111/j.1365-2591.2010.01819.x.

Kolli S, Balasubramanian SK, Kittappa K, Mahalaxmi S. Efficacy of XP-endo Finisher files in endodontics. Aust Endod J 2018;44(1):71-2. doi: 10.1111/aej.12211.

Siqueira JF Jr, Lopes HP. Mechanisms of antimicrobial activity of calcium hydroxide: a critical review. Int Endod J 1999;32(5):361-9. doi: 10.1046/j.1365-2591.1999.00275.x.

Goswami M, Baveja CP, Bhushan U, Sharma S. Comparative Evaluation of Two Antibiotic Pastes for Root Canal Disinfection. Int J Clin Pediatr Dent 2022;15(Suppl 1):S12-S17. doi: 10.5005/jp-journals-10005-1898.