เผยแพร่แล้ว: 2023-12-29

ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

กุลลดา เลียวเสถียรวงค์, ปทมพร อภัยจิตต์

605-616

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจในตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ปัณณทัต บนขุนทด, ปิยลักษณ์ จันทร์สม, ชญานิศ เขียวสด, วาสนา จันทร์ดี, กิติพงษ์ เรือนเพ็ชร, กัลยา มั่นล้วน

617-625

การพัฒนารูปแบบการพยาบาลตามหน้าที่หลักทางคลินิก ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

อรกัญญา ฟังสูงเนิน, ระวีวัฒน์ นุมานิต, ศิริพร ชมงาม, อังสนา ศิริวัฒนเมธานนท์, โสภา บุตรดา

627-638

ผลของโปรแกรมสนับสนุนญาติดูแลแบบเอื้ออาทรต่อความผาสุกของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย

ปภาวรินทร์ มีชนะ, สุภารัตน์ ลัทธ์ธรรม, ชุมศรี ต้นเกตุ, ปัณณทัต บนขุนทด, สุกัญญา บุรวงศ์, ถาวรีย์ แสงงาม, รังสันต์ ไชยคำ

639-648