ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดอักเสบ และผลติดตามสมรรถภาพปอด ในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

Main Article Content

วิภาวี เที่ยงจรรยา

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: ภาวะปอดอักเสบจากเชื้อโควิด 19 ถือโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบความ รุนแรงต่อสุขภาพผู้ป่วยเด็กที่แตกต่างกัน ข้อมูลปัจจัยที่สัมพันธ์ภาวะปอดอักเสบที่ รุนแรงในเด็กและผลการติดตามอาการผู้ป่วยในระยะยาวยังค่อนข้างจำกัด
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุก ปัจจัยเสี่ยง และติดตามผลการรักษาของภาวะปอดอักเสบในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง (retrospective cohort study) โดยเก็บข้อมูลในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ทุกราย ในโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2565 จำนวน 214 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาณ ได้แก่ Independent t-test, Wilcoxon signed ranks test, chi square test และ Multivariate logistic regression
ผลการศึกษา: ความชุกผู้ป่วยเด็กมีภาวะปอดอักเสบ จำนวน 99 ราย (ร้อยละ 46.3) ผลการตรวจ ภาพรังสีทรวงอก (CXR) ได้แก่ Bilateral perihilar infiltration ร้อยละ 29.9 multilobar infiltrates lung ร้อยละ 18.7 และ Ground glass opacity (GGO) ร้อยละ 11.7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะปอดอักเสบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ภาวะโภชนาการ (น้ำหนักเกิน/อ้วน) (Adj.OR = 2.2, 95% CI = 1.0-4.8), ไข้ (Adj.OR = 2.5, 95% CI = 1.3-4.8), อัตราการเต้นของหัวใจ (Adj.OR = 1.0, 95% CI = 1.0-1.0), ระดับ c-reactive protein(CRP) สูง (Adj.OR = 1.9, 95% CI = 1.0-3.9)
สรุป: ความชุกผู้ป่วยเด็กมีภาวะปอดอักเสบร้อยละ 46.3 พบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะปอดอักเสบ ได้แก่ ภาวะโภชนาการ (น้ำหนักเกิน/อ้วน) ไข้ อัตราการเต้นของหัวใจ CRP สูงในกลุ่มเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 และหลังจากหายโควิดมาแล้ว 3 เดือน อาจพบอาการผิดปกติทั่วไปและพบภาวะสมรรถภาพปอดผิดปกติได้

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

World Health Organization. 2019 novel coronavirus (2019-nCoV): strategic preparedness and response plan. Geneca : World Health Organization ; 2020.

World Health Organization. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard [Internet]. [cited 2022 Dec 17]. Available from:URL: https://covid19.who.int.

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย. องค์ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronaviruses) [อินเตอร์เน็ท]. [สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2566]. ค้นได้จาก:URL: https://www.pidst.or.th/A215.html

Rubin GD, Ryerson CJ, Haramati LB, Sverzellati N, Kanne JP, Raoof S, et al. The Role of Chest Imaging in Patient Management During the COVID-19 Pandemic: A Multinational Consensus Statement From the Fleischner Society. Chest 2020;158(1):106-16. doi: 10.1016/j.chest.2020.04.003.

Nino G, Zember J, Sanchez-Jacob R, Gutierrez MJ, Sharma K, Linguraru MG. Pediatric lung imaging features of COVID-19: A systematic review and meta-analysis. Pediatr Pulmonol 2021;56(1):252-63. doi: 10.1002/ppul.25070.

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์. โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อ. [อินเตอร์เน็ท]. [สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2566]. ค้นได้จาก:URL: โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อ – โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ - Search (bing.com)

Moreno-Noguez M, Rivas-Ruiz R, Roy-García IA, Pacheco-Rosas DO, Moreno-Espinosa S, Flores-Pulido AA. Risk factors associated with SARS-CoV-2 pneumonia in the pediatric population. Bol Med Hosp Infant Mex 2021;78(4):251-8. doi: 10.24875/BMHIM.20000263.

oydaş SSA, Ocak E, Gençoğlu MY, Uytun S, Tabakçı SÖ, Polat SE, et al. Respiratory functions in the follow-up of children with COVID-19 infection. Eur Respir J 2022;60(suppl 66):4250. DOI: 10.1183/13993003.congress-2022.4250

Prasertsakul B, Krisanaprakornkit T, Ngamjarus C. Incidence, Clinical Features, and Factors Associated with Pediatric COVID-19 Pneumonia. J Med Assoc Thai 2022;105(11):1027–33. DOI: 10.35755/jmedassocthai.2022.11.13687

Satdhabudha A, Chaiyakulsil C, Sritipsukho P, Sinlapamongkolkul P, Chaumrattanakul U, Tangsathapornpong A, et al. Epidemiological and Clinical Characteristics of Pediatric COVID-19 in the Tertiary Care System in Thailand: Comparative Delta and pre-Delta Era. Mediterr J Hematol Infect Dis 2022;14(1):e2022044. doi: 10.4084/MJHID.2022.044.

Anugulruengkitt S, Teeraananchai S, Chantasrisawad N, Promsena P, Jantarabenjakul W, Puthanakit T. Clinical outcomes of pediatric COVID-19 in a tertiary care center in Bangkok, Thailand. IJID Reg 2021;1:159-62. doi: 10.1016/j.ijregi.2021.11.003.

Nogueira-de-Almeida CA, Del Ciampo LA, Ferraz IS, Del Ciampo IRL, Contini AA, Ued FDV. COVID-19 and obesity in childhood and adolescence: a clinical review. J Pediatr (Rio J) 2020;96(5):546-58. doi: 10.1016/j.jped.2020.07.001.

Fontana L, Eagon JC, Trujillo ME, Scherer PE, Klein S. Visceral fat adipokine secretion is associated with systemic inflammation in obese humans. Diabetes 2007;56(4):1010-3. doi: 10.2337/db06-1656.

Tsankov BK, Allaire JM, Irvine MA, Lopez AA, Sauvé LJ, Vallance BA, et al. Severe COVID-19 Infection and Pediatric Comorbidities: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Infect Dis 2021;103:246-56. doi: 10.1016/j.ijid.2020.11.163.

Yitbarek GY, Walle Ayehu G, Asnakew S, Ayele FY, Bariso Gare M, Mulu AT, et al. The role of C-reactive protein in predicting the severity of COVID-19 disease: A systematic review. SAGE Open Med 2021;9:20503121211050755. doi: 10.1177/20503121211050755.

Luan YY, Yao YM. The Clinical Significance and Potential Role of C-Reactive Protein in Chronic Inflammatory and Neurodegenerative Diseases. Front Immunol 2018;9:1302. doi: 10.3389/fimmu.2018.01302.

Chen W, Zheng KI, Liu S, Yan Z, Xu C, Qiao Z. Plasma CRP level is positively associated with the severity of COVID-19. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2020;19(1):18. doi: 10.1186/s12941-020-00362-2.

Luglio M, Tannuri U, de Carvalho WB, Bastos KLM, Rodriguez IS, Johnston C, et al. COVID-19 and Liver Damage: Narrative Review and Proposed Clinical Protocol for Critically ill Pediatric Patients. Clinics (Sao Paulo) 2020;75:e2250. doi: 10.6061/clinics/2020/e2250.

García-Vera C, Castejón-Ramírez S, Laín Miranda E, Hernández Abadía R, García Ventura M, Borque Navarro E, et al. COVID-19 in children: clinical and epidemiological spectrum in the community. Eur J Pediatr 2022;181(3):1235-42. doi: 10.1007/s00431-021-04235-4.

Panagouli ED, Thirios AC, Psaltopoulou T, Bacopoulou F, Troupis TG, Chrousos GP, et al. COVID-19 features in children and adolescents: a systematic review and pooled analysis. EMBnet J 2021;26:e946. doi: 10.14806/ej.26.1.946.

Oterino Serrano C, Alonso E, Andrés M, Buitrago NM, Pérez Vigara A, Parrón Pajares M, et al. Pediatric chest x-ray in covid-19 infection. Eur J Radiol 2020;131:109236. doi: 10.1016/j.ejrad.2020.109236.

Vendhan K, Kathirrajan M, Kathirvelu G, S B. Chest radiograph findings in children with COVID-19-A retrospective analysis from a tertiary care paediatric hospital in South India.

J Trop Pediatr 2023;69(2):fmad016. doi: 10.1093/tropej/fmad016.

Ilundain López de Munain A, Jimenez Veintemilla C, Herranz Aguirre M, Viguria Sánchez N, Ramos-Lacuey B, Urretavizcaya-Martínez M, et al. Chest radiograph in hospitalized children with COVID-19. A review of findings and indications. Eur J Radiol Open 2021;8:100337. doi: 10.1016/j.ejro.2021.100337.

ณัฐ อารยะพงษ์. อาการแสดงและปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของโรคโควิด 19 ในเด็ก. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย. 2564;36(3):663-74.

Nino G, Molto J, Aguilar H, Zember J, Sanchez-Jacob R, Diez CT, et al. Chest X-ray lung imaging features in pediatric COVID-19 and comparison with viral lower respiratory infections in young children. Pediatr Pulmonol 2021;56(12):3891-8. doi: 10.1002/ppul.25661.

Alborote WH, Lozada MCH, Bautista KL. Pulmonary Manifestations and Management of COVID-19 Pediatric Patients Admitted in a Tertiary Government Hospital. Acta Med Philipp 2021;55(2):157-63.

van Gorp G, Sanders P, van Waardenburg DA, Engel M. COVID-19 pneumonia successfully managed with high-flow nasal cannula in a 15-year-old boy. BMJ Case Rep 2021;14(4):e239682. doi: 10.1136/bcr-2020-239682.

Ghirardo S, Cozzi G, Tonin G, Risso FM, Dotta L, Zago A, et al. Increased use of high-flow nasal cannulas after the pandemic in bronchiolitis: a more severe disease or a changed physician's attitude? Eur J Pediatr 2022;181(11):3931-6. doi: 10.1007/s00431-022-04601-w.