วัณโรคหลังโพรงจมูกในผู้ป่วยที่รักษามะเร็งหลังโพรงจมูกครบ : รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

สุขุมาภรณ์ ผาลิวงศ์

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: วัณโรคเป็นโรคติดเชื้อที่พบได้แพร่หลาย แต่ที่บริเวณหลังโพรงจมูกพบได้น้อยมาก
วัตถุประสงค์: เพื่อแสดงอาการทางคลินิก ลักษณะทางรังสี และการวินิจฉัย วัณโรคหลังโพรงจมูกที่เกิดภายหลังการรักษามะเร็งหลังโพรงจมูก
วิธีการศึกษา: ศึกษารายกรณี โดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง จากการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยซึ่งเก็บประวัติ อาการแสดง ผลทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวิทยา การตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา และผลการรักษา
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยชายอายุ 38 ปี มาด้วยอาการหูอื้อข้างเดียว มีอาการหลังรักษามะเร็งหลังโพรงจมูก ครบประมาณ 9 เดือน เอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบก้อนที่หลังโพรงจมูก ไม่มีต่อมน้ำเหลืองที่คอโต ไม่พบรอยโรคในปอด ได้รับการตัดชิ้นเนื้อจากก้อนส่งตรวจทางพยาธิวิทยา พบว่าเป็นวัณโรคที่หลังโพรงจมูก ผู้ป่วยอาการดีขึ้นหลังจากได้รับการรักษาด้วยยาต้านวัณโรค ครบ 6 เดือน
สรุป: วัณโรคเป็นโรคที่ควรนึกถึง และควรทำการตรวจชิ้นเนื้อในผู้ป่วยทุกราย ที่พบความผิดปกติบริเวณหลังโพรงจมูก

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2022. Geneva : World Health Organization; 2022.

กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการสอบสวนควบคุมวัณโรค (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566). พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : อักษรกราฟฟิค แอนด์ดีไซน์ ; พ.ศ. 2566.

World Health Organization. WHO operational handbook on tuberculosis Module 4: Treatment – drug-susceptible tuberculosis treatment. Geneva : World Health Organization ; 2022.

Menon K, Bem C, Gouldesbrough D, Strachan DR. A clinical review of 128 cases of head and neck tuberculosis presenting over a 10-year period in Bradford, UK. J Laryngol Otol 2007;121(4):362-8. doi: 10.1017/S0022215106002507.

Chongkolwatana C, Nilsuwan A, Chongvisal S, Keskool P, Metheetrairut C. Nasopharyngeal tuberculosis. J Med Assoc Thai 1998;81(5):329-33. PMID: 9623032

Srirompotong S, Yimtae K, Jintakanon D. Nasopharyngeal tuberculosis: manifestations between 1991 and 2000. Otolaryngol Head Neck Surg 2004;131(5):762-4. doi: 10.1016/j.otohns.2004.02.052.

Darouassi Y, Chihani M, Elktaibi A, Touati MM, Nadour K, Benjelloun A, et al. Association of laryngeal and nasopharyngeal tuberculosis: a case report. J Med Case Rep 2015;9(1):2. doi: 10.1186/1752-1947-9-2.

Choi HY, Jang JH, Lee KM, Choi WS, Kim SH, Yeo SG, et al. Primary Nasopharyngeal Tuberculosis Combined with Tuberculous Otomastoiditis and Facial Nerve Palsy. Iran J Radiol 2016;13(1):e30941. doi: 10.5812/iranjradiol.30941.

Chua BL, Tan H, Yang ET. Tuberculosis of the nasopharynx following radiotherapy. Clin Oncol (R Coll Radiol) 1998;10(1):59-61. doi: 10.1016/s0936-6555(98)80119-2.

Saud MRM, Lazim NM, Kamaludin Z, Sharif SET. Nasopharyngeal Tuberculosis mimicking recurrent nasopharyngeal carcinoma: a case report. J Pioneer Med Sci 2020;9(1):15-8.

Sithinamsuwan P, Sakulsaengprapha A, Chinvarun Y. Nasopharyngeal tuberculosis: a case report presenting with diplopia. J Med Assoc Thai. 2005 Oct;88(10):1442-6.PMID: 16519394

Insiripong S, Sanglutong L, Kajeekul R, Junmuenwai W, Simultaneous Co-infection of Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium intracellulare in an-HIV Negative Patient: A Case Report. J Infect Dis Antimicrob Agent 2019;36(2):109-14.

Cheng MP, Abou Chakra CN, Yansouni CP, Cnossen S, Shrier I, Menzies D, et al. Risk of Active Tuberculosis in Patients with Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Clin Infect Dis 2017;64(5):635-44. doi: 10.1093/cid/ciw838.

Shu CC, Liao KM, Chen YC, Wang JJ, Ho CH. The burdens of tuberculosis on patients with malignancy: incidence, mortality and relapse. Sci Rep 2019;9(1):11901. doi: 10.1038/s41598-019-48395-8.

Rolston KV. Infections in Cancer Patients with Solid Tumors: A Review. Infect Dis Ther 2017;6(1):69-83. doi: 10.1007/s40121-017-0146-1.

Jensen PA, Lambert LA, Iademarco MF, Ridzon R; CDC. Guidelines for preventing the transmission of Mycobacterium tuberculosis in health-care settings, 2005. MMWR Recomm Rep 2005;54(RR-17):1-141.PMID: 16382216

Wang C, Wang F, Min X, Zhang Q, Shen LJ, Jiang Y, et al. Toxicities of chemoradiotherapy and radiotherapy in nasopharyngeal carcinoma: an updated meta-analysis. J Int Med Res 2019;47(7):2832-47. doi: 10.1177/0300060519858031.

Mishra RK, Prasad BK, Mathew S. Nasopharyngeal tuberculosis. Med J Armed Forces India 2015;71(Suppl 2):S586-9. doi: 10.1016/j.mjafi.2014.12.013.

Ahmad Nizar AH, Ramli RR, Soleh MN, Bakrin IH. Primary Nasopharyngeal Tuberculosis: A Diagnostic Challenge. Iran J Otorhinolaryngol 2023;35(126):61-6. doi: 10.22038/IJORL.2022.64781.3218.

Srivanitchapoom C, Sittitrai P. Nasopharyngeal Tuberculosis: Epidemiology, Mechanism of Infection, Clinical Manifestations, and Management. Int J Otolaryngol 2016;2016:4817429. doi: 10.1155/2016/4817429.

Su K, Jiang F, Miao D, He X, Zhang Y. [Nasopharyngeal tuberculosis: an analytical study and report on 12 cases]. [Article in Chinese]. Lin Chuang Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi 2002 ;16(8):414-5.PMID: 12412430

Tse GM, Ma TK, Chan AB, Ho FN, King AD, Fung KS, et al. Tuberculosis of the nasopharynx: a rare entity revisited. Laryngoscope 2003;113(4):737-40. doi: 10.1097/00005537-200304000-00027.

Sithinamsuwan P, Sakulsaengprapha A, Chinvarun Y. Nasopharyngeal tuberculosis: a case report presenting with diplopia. J Med Assoc Thai 2005;88(10):1442-6. PMID: 16519394

Aktan B, Selimoglu E, Uçüncü H, Sütbeyaz Y. Primary nasopharyngeal tuberculosis in a patient with the complaint of snoring. J Laryngol Otol 2002;116(4):301-3. doi: 10.1258/0022215021910609.

Yosunkaya S, Ozturk K, Maden E, Cetin T. Primary nasopharyngeal tuberculosis in a patient with symptoms of obstructive sleep apnea. Sleep Med 2008;9(5):590. doi: 10.1016/j.sleep.2007.07.015.

Thakur JS, Verma N, Mohindroo S, Azad RK, Mohindroo NK. Isolated tubercular hypoglossal nerve paralysis. Trop Doct 2017;47(3):255-60. doi: 10.1177/0049475516649894.

Cai PQ, Li YZ, Zeng RF, Xu JH, Xie CM, Wu YP, et al. Nasopharyngeal tuberculosis: CT and MRI findings in thirty-six patients. Eur J Radiol 2013;82(9):e448-54. doi: 10.1016/j.ejrad.2013.04.015.

King AD, Ahuja AT, Tse GM, van Hasselt AC, Chan AB. MR imaging features of nasopharyngeal tuberculosis: report of three cases and literature review. AJNR Am J Neuroradiol 2003;24(2):279-82.PMID: 12591649

Xu Y, Liu Y, Wang Z, Wang J, Zhang J, Chen X, et al. Irradiation-induced nasopharyngeal necrosis (INN) in newly diagnosed nasopharyngeal carcinoma treated by intensity-modulated radiation therapy: clinical characteristics and the influence of treatment strategies. Radiat Oncol 2022;17(1):13. doi: 10.1186/s13014-022-01980-0.

Penjor D, Pradhan B. Diagnostic dilemma in a patient with nasopharyngeal tuberculosis: A case report and literature review. SAGE Open Med Case Rep 2022;10:2050313X221131389. doi: 10.1177/2050313X221131389.