การรักษาทางทันตกรรมพร้อมมูลในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์: รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

ญาณิศา กัลยพฤกษ์

บทคัดย่อ

     กลุ่มอาการดาวน์เป็นโรคทางโครโมโซมที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่มที่มีปัญหาทางสติปัญญา โดยพบว่ามีจำนวนโครโมโซมเกิน ซึ่งมักพบที่โครโมโซมคู่ที่ 21 ผู้ป่วยกลุ่มอาการดังกล่าวจะมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด มะเร็งเลือดขาว ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ และการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ บทความนี้ได้รายงานผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 9 ปี ถูกส่งมาทำฟันเนื่องจากมีฟันผุหลายซี่ ทันตแพทย์จึงวางแผนการรักษาทางทันตกรรมโดยคำนึงถึงสภาวะโรคทางระบบและประเมินพฤติกรรมของผู้ป่วยเพื่อให้วางแผนการรักษาที่เหมาะสม ผู้ป่วยรายนี้อารมณ์ดี มีความเป็นมิตรและให้ความร่วมมือในการรักษาทางทันตกรรมเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ทันตแพทย์จึงให้การรักษาทางทันตกรรมพร้อมมูล ทำการรักษาจำนวน 4 ครั้ง อีกทั้งมีการให้ทันตกรรมป้องกันและติดตามเป็นระยะเพื่อให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีต่อไป

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Koch G, Poulsen S, Espelid I, Haubek D. Pediatric dentistry A clinical approach. 2nd ed. England : Wiley-Blackwell ; 2009.

Bull MJ; Committee on Genetics. Health supervision for children with Down syndrome. Pediatrics 2011;128(2):393-406. doi: 10.1542/peds.2011-1605.

Ram G, Chinen J. Infections and immunodeficiency in Down syndrome. Clin Exp Immunol 2011;164(1):9-16. doi: 10.1111/j.1365-2249.2011.04335.x.

Dimopoulos K, Constantine A, Clift P, Condliffe R, Moledina S, Jansen K, et al. Cardiovascular Complications of Down Syndrome: Scoping Review and Expert Consensus. Circulation 2023;147(5):425-41. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.122.059706.

Abanto J, Ciamponi AL, Francischini E, Murakami C, de Rezende NP, Gallottini M. Medical problems and oral care of patients with Down syndrome: a literature review. Spec Care Dentist 2011;31(6):197-203. doi: 10.1111/j.1754-4505.2011.00211.x.

Freeman SB, Bean LH, Allen EG, Tinker SW, Locke AE, Druschel C, et al. Ethnicity, sex, and the incidence of congenital heart defects: a report from the National Down Syndrome Project. Genet Med 2008;10(3):173-80. doi: 10.1097/GIM.0b013e3181634867.

Boucher AC, Caldwell KJ, Crispino JD, Flerlage JE. Clinical and biological aspects of myeloid leukemia in Down syndrome. Leukemia 2021;35(12):3352-60. doi: 10.1038/s41375-021-01414-y.

Bell EJ, Kaidonis J, Townsend GC. Tooth wear in children with Down syndrome. Aust Dent J 2002;47(1):30-5. doi: 10.1111/j.1834-7819.2002.tb00300.x.

Macchini F, Leva E, Torricelli M, Valadè A. Treating acid reflux disease in patients with Down syndrome: pharmacological and physiological approaches. Clin Exp Gastroenterol 2011;4:19-22. doi: 10.2147/CEG.S15872.

Purdy IB, Singh N, Brown WL, Vangala S, Devaskar UP. Revisiting early hypothyroidism screening in infants with Down syndrome. J Perinatol 2014;34(12):936-40. doi: 10.1038/jp.2014.116.

Gallo C, Pastore I, Beghetto M, Mucignat-Caretta C. Symmetry of dental agenesis in Down Syndrome children. J Dent Sci 2019;14(1):61-5. doi: 10.1016/j.jds.2018.04.003.

de Moraes ME, de Moraes LC, Dotto GN, Dotto PP, dos Santos LR. Dental anomalies in patients with Down syndrome. Braz Dent J 2007;18(4):346-50. doi: 10.1590/s0103-64402007000400014.

Shukla D, Bablani D, Chowdhry A, Thapar R, Gupta P, Mishra S. Dentofacial and cranial changes in down syndrome. Osong Public Health Res Perspect 2014;5(6):339-44. doi: 10.1016/j.phrp.2014.09.004.

Mc Donald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistry for the child and adolescent. 9th.ed. St. Louis : Mosby-Year Book ; 2011.

American Academy of Pediatric Dentistry. Management of dental patients with special health care needs. The Reference Manual of Pediatric Dentistry. Chicago, Ill. : American Academy of Pediatric Dentistry; 2023: 337-44.

มาลี อรุณากูร. การจัดการพฤติกรรมของเด็กพิเศษเพื่อการรักษาทางทันตกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง ; 2543.

จินดา เลิศศิริวรกุล. การจัดการทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ต้องการการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ. พิมพ์ครั้งที่ 1. ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา ; 2561.

Dajani AS, Taubert KA, Wilson W, Bolger AF, Bayer A, Ferrieri P, et al. Prevention of bacterial endocarditis. Recommendations by the American Heart Association. JAMA 1997;277(22):1794-801.PMID: 9178793

Greene JC, Vermillion JR. The simplified oral hygiene index. J Am Dent Assoc 1964;68:7-13. doi: 10.14219/jada.archive.1964.0034.

Chung EM, Sung EC, Sakurai KL. Dental management of the Down and Eisenmenger syndrome patient. J Contemp Dent Pract 2004;5(2):70-80. PMID: 15150635

Trytell A, Darby J, Conron M, Newcomb A, Burns A. Recurrent lung nodules as a presentation of ventricular septal defect-related endocarditis. Respirol Case Rep 2019;7(6):e00446. doi: 10.1002/rcr2.446.

Wilson W, Gewitz M, Lockhart P, Bolger A, Desimone D, Kasi D, et al. Prevention of Viridans Group Streptococcal Infective Endocarditis A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation 2021;143(20):963–78. DOI:10.1161/CIR.0000000000000969

American Academy of Pediatric Dentistry. Behavior guidance for the pediatric dental patient. The Reference Manual of Pediatric Dentistry. Chicago, Ill. : American Academy of Pediatric Dentistry ; 2023 : 359-77.