การหาความหนาของน้ำที่สะสมที่อยู่เหนือชั้นพังผืดของกล้ามเนื้อโดยใช้อัลตราซาวด์ เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคแบคทีเรียกินเนื้อคน

Main Article Content

คณาฤทธิ์ พฤฒิพันธ์พิศุทธ์

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: Necrotizing fasciitis(NF) เป็นโรคติดเชื้อเนื้อเยื่ออ่อน (Soft tissue infection) ชนิดที่ รุนแรง โดยมีโอกาสพิการได้ตั้งแต่ร้อยละ 12-83 และพบอัตราการเสียชีวิตถึงร้อยละ 34 ถ้าได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดที่เร็วจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิต และพิการได้เพราะฉะนั้นการวินิจฉัยได้เร็ว และถูกต้องจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดที่เร็ว และลดอัตราการเสียชีวิตได้
วัตถุประสงค์: เพื่อหาความหนาของน้ำ ที่สะสมที่อยู่เหนือชั้นพังผืดของกล้ามเนื้อ โดยใช้อัลตราซาวด์ เพื่อช่วยวินิจฉัยโรค Necrotizing fasciitis ที่มีมีค่าความไว (sensitivity) และ ค่าความจำเพาะ (specificity) ที่ดีที่สุด
วิธีการศึกษา: การศึกษาแบบ Retrospective observational study โดยค้นหาผู้ป่วยสงสัย Soft tissue infection และได้ทำอัตราซาวด์ในการช่วยวินิจฉัย Necrotizing fasciitis ที่ห้องฉุกเฉิน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์หาความหนาของน้ำที่สะสมที่อยู่เหนือชั้นพังผืดของกล้ามเนื้อ มีค่าความไว และ ค่าความจำเพาะ ที่ช่วยวินิจฉัย Necrotizing fasciitis
ผลการศึกษา: พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยตรงตามเกณฑ์ทั้งหมด 99 ราย วินิจฉัยเป็น Necrotizing fasciitis 50 ราย และไม่ใช่ Necrotizing fasciitis 49 ราย พบว่าค่าความหนาของน้ำที่อยู่เหนือชั้นพังผืดของกล้ามเนื้อ ในการวินิจฉัยโรค Necrotizing fasciitis คือ มากกว่า 2 มม. โดยมีมีค่าความไว ร้อยละ 84, ค่าความจำเพาะ ร้อยละ 67
สรุป: ค่าที่เหมาะสมในการช่วยวินิจฉัย Necrotizing fasciitis มากที่สุด ได้แก่ ความหนาของน้ำที่อยู่เหนือชั้นพังผืดของกล้ามเนื้อ มากกว่า 2 มม.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Hakkarainen TW, Kopari NM, Pham TN, Evans HL. Necrotizing soft tissue infections: review and current concepts in treatment, systems of care, and outcomes. Curr Probl Surg 2014;51(8):344-62. doi: 10.1067/j.cpsurg.2014.06.001.

Khamnuan P, Chongruksut W, Jearwattanakanok K, Patumanond J, Tantraworasin A. Necrotizing fasciitis: epidemiology and clinical predictors for amputation. Int J Gen Med 2015;8:195-202. doi: 10.2147/IJGM.S82999.

Wong CH, Chang HC, Pasupathy S, Khin LW, Tan JL, Low CO. Necrotizing fasciitis: clinical presentation, microbiology, and determinants of mortality. J Bone Joint Surg A. 2003;85(8):1454-60. PMID: 12925624

Bilton BD, Zibari GB, McMillan RW, Aultman DF, Dunn G, McDonald JC. Aggressive surgical management of necrotizing fasciitis serves to decrease mortality: a retrospective study. Am Surg 1998;64(5):397-400; discussion 400-1. PMID: 9585771

McHenry CR, Piotrowski JJ, Petrinic D, Malangoni MA. Determinants of mortality for necrotizing soft-tissue infections. Ann Surg 1995;221(5):558-63; discussion 563-5. doi: 10.1097/00000658-199505000-00013.

Sarani B, Strong M, Pascual J, Schwab CW. Necrotizing fasciitis: current concepts and review of the literature. J Am Coll Surg 2009;208(2):279-88. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2008.10.032.

Chaudhry AA, Baker KS, Gould ES, Gupta R. Necrotizing fasciitis and its mimics: what radiologists need to know. AJR Am J Roentgenol 2015;204(1):128-39. doi: 10.2214/AJR.14.12676.

Castleberg E, Jenson N, Dinh VA. Diagnosis of necrotizing faciitis with bedside ultrasound: the STAFF Exam. West J Emerg Med 2014;15(1):111-3. doi: 10.5811/westjem.2013.8.18303.

Yen ZS, Wang HP, Ma HM, Chen SC, Chen WJ. Ultrasonographic screening of clinically-suspected necrotizing fasciitis. Acad Emerg Med 2002;9(12):1448-51. doi: 10.1111/j.1553-2712.2002.tb01619.x.

Lin CN, Hsiao CT, Chang CP, Huang TY, Hsiao KY, Chen YC, et al. The Relationship Between Fluid Accumulation in Ultrasonography and the Diagnosis and Prognosis of Patients with Necrotizing Fasciitis. Ultrasound Med Biol 2019;45(7):1545-50. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2019.02.027.

Fernando SM, Tran A, Cheng W, Rochwerg B, Kyeremanteng K, Seely AJE, et al. Necrotizing Soft Tissue Infection: Diagnostic Accuracy of Physical Examination, Imaging, and LRINEC Score: A Systematic Review and Meta-Analysis. Ann Surg 2019;269(1):58-65. doi: 10.1097/SLA.0000000000002774.

Hsiao CT, Chang CP, Huang TY, Chen YC, Fann WC. Correction: Prospective Validation of the Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fasciitis (LRINEC) Score for Necrotizing Fasciitis of the Extremities. PLoS One 2022;17(6):e0270726. doi: 10.1371/journal.pone.0270726.

Sirikurnpiboon S, Sawangsangwattana T. Early Diagnosis of Necrotizing Fasciitis using Laboratory Risk Indicator of Necrotizing Fasciitis (LRINEC) Score. J Med Assoc Thai 2017;100 (Suppl 1):S192-9. PMID: 29927562

Gan RK, Sanchez Martinez A, Abu Hasan MA, Castro Delgado R, Arcos González P. Point-of-care ultrasonography in diagnosing necrotizing fasciitis-a literature review. J Ultrasound 2023;26(2):343-53. doi: 10.1007/s40477-022-00761-5.

Lahham S, Shniter I, Desai M, Andary R, Saadat S, Fox JC, et al. Point of Care Ultrasound in the Diagnosis of Necrotizing Fasciitis. Am J Emerg Med 2022;51:397-400. doi: 10.1016/j.ajem.2021.10.033.