การผ่าตัดปลูกกระดูกขากรรไกรล่าง โดยใช้ถาดตาข่ายไทเทเนียม และ ไขกระดูก: รายงานผู้ป่วย 1 ราย

Main Article Content

วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อรายงานผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดสร้างกระดูกขากรรไกรล่างขึ้นใหม่โดยใช้ถาดตาข่ายไทเทเนียม ทำเฉพาะบุคคล ร่วมกับไขกระดูก
รายงานผู้ป่วย: ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเป็น โอดอนโตเจนิก เคอราโตซีสต์ ที่กระดูกขากรรไกรล่าง การจำลองเสมือนจริง โดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จากข้อมูลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ก่อนการผ่าตัด การสร้างแบบจำลองกะโหลกศีรษะ 3 มิติโดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ผลิตถาดตาข่ายไทเทเนียม เฉพาะบุคคล หลังจากการเก็บเกี่ยวไขกระดูก จากกระดูกอุ้งเชิงกราน ถาดตาข่ายไทเทเนียม ถูกยึดเข้ากับกระดูกขากรรไกรล่าง หลังผ่าตัด 2 ปี โครงร่างของขากรรไกรล่างและกระดูก ที่สร้างขึ้นใหม่ได้รับการประเมินทางรังสีวิทยา ติดตามผลการรักษา พบว่ามีผลการรักษาที่ดี ผู้ป่วยมีรูปร่างใบหน้าใกล้เคียงก่อนผ่าตัด
สรุป: การผ่าตัดปลูกกระดูกขากรรไกรล่าง โดยใช้ถาดตาข่ายไทเทเนียม ที่สั่งทำเฉพาะบุคคล ร่วมกับไขกระดูก ให้ผลการรักษาที่ดี

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Hurley CM, McConn Walsh R, Shine NP, O'Neill JP, Martin F, O'Sullivan JB. Current trends in craniofacial reconstruction. Surgeon 2023;21(3):e118-e125. doi:10.1016/j.surge.2022.04.004.

Sweed AH, Bolzoni AR, Kadubiec A, Beltramini GA, Cherchi A, Baj A. Factors influencing CAD/CAM accuracy in fibula free flap mandibular reconstruction. Acta Otorhinolaryngol Ital 2020;40(2):138-43. doi: 10.14639/0392-100X-N0400.

Yeung C, Deluce S, Willing R, Johnson M, King GJ, Athwal GS. Regional Variations in Cartilage Thickness of the Radial Head: Implications for Prosthesis Design. J Hand Surg Am 2015;40(12):2364-71.e1. doi: 10.1016/j.jhsa.2015.09.005.

Akiyama K, Sakai T, Koyanagi J, Murase T, Yoshikawa H, Sugamoto K. Three-dimensional distribution of articular cartilage thickness in the elderly cadaveric acetabulum: a new method using three-dimensional digitizer and CT. Osteoarthritis Cartilage 2010;18(6):795-802. doi: 10.1016/j.joca.2010.03.007.

Irish SE, Langohr GD, Willing R, King GJ, Johnson JA. Implications of radial head hemiarthroplasty dish depth on radiocapitellar contact mechanics. J Hand Surg Am 2015;40(4):723-9. doi: 10.1016/j.jhsa.2015.01.030.

Al-Ahmari A, Nasr EA, Moiduddin K, Anwar S, Kindi MA, Kamrani A. A comparative study on the customized design of mandibular reconstruction plates using finite element method. Adv Mech Eng 2015;7(7). doi:10.1177/1687814015593890

El-Naggar AK, Chan JKC, Grandis JR, Takata T, Slootweg PJ, edited. WHO Classification of Head and Neck Tumours : WHO Classification of Tumours. 5th.ed. Geneva : World Health Organization ; 2017.

Menon S. Keratocystic Odontogenic Tumours: Etiology, Pathogenesis and Treatment Revisited. J Maxillofac Oral Surg 2015;14(3):541-7. doi: 10.1007/s12663-014-0734-5.

BAKER R. METHOD OF MAKING DECORATIVE ARTICLES Filed Nov. 12, 1920 April 14, 192s. 1,533,300. [Internet]. [Cited 30 June 2023]. Available from:URL: https://patents.google.com/patent/US1533300A/en.

Dutta B, Froes FH. Additive Manufacturing of Titanium Alloys State of the Art, Challenges, and Opportunities. Oxford : ElsevierInc. ; 2016 : 83.

Wohlers T, Gorne T. History of Additive Manufacturing : Wohlers Report, Fort 2014. Collins, CO: Wohlers Associates, Inc. ; 2014.

Liu S, Shin Y. Additive manufacturing of Ti6Al4V alloy: A review. Mater Des 2018;164:107552. DOI:10.1016/j.matdes.2018.107552