อัตราส่วนของนิวโทรฟิลต่อลิมโฟซัยท์ และเกล็ดเลือดต่อลิมโฟซัยท์ในการวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลเทพรัตน์ จังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

อรากรณ์ วงษ์ฟูเกียรติ

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: ภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด (neonatal sepsis) เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต และการเกิดภาวะแทรกซ้อนของทารกแรกเกิด การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิดอาศัยประวัติ การตรวจร่างกาย และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จึงควรมีค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการช่วยวินิจฉัยการเกิดภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสามารถในการวินิจฉัยอัตราส่วนของนิวโทรฟิลต่อลิมโฟซัยท์ (NLR) และเกล็ดเลือดต่อลิมโฟซัยท์ (PLR) ในการวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลเทพรัตน์ จังหวัดนครราชสีมา
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษารูปแบบย้อนหลัง ทำการศึกษาค่านิวโทรฟิลต่อลิมโฟซัยท์ (NLR) และเกล็ดเลือดต่อลิมโฟซัยท์ (PLR) ในทารกแรกเกิดที่ติดเชื้อในระยะแรก ที่รักษาในโรงพยาบาลเทพรัตน์ จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 จำนวน 183 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ diagnostic test แสดงค่าความไว ความจำเพาะ และพื้นที่ใต้เส้นโค้ง ROC
ผลการศึกษา: ทารกแรกเกิดเข้าร่วมการศึกษา 183 ราย มีทารกแรกเกิดที่สงสัยติดเชื้อระยะแรก 158 ราย และทารกแรกเกิดที่ยืนยันการติดเชื้อระยะแรก 25 ราย วิเคราะห์จุดตัดที่เหมาะสมค่าอัตราส่วนของนิวโทรฟิลต่อลิมโฟซัยท์ (NLR) เท่ากับ 3.015 มีค่าความไวร้อยละ 48.0 ความจำเพาะร้อยละ 61.4 และพื้นที่ใต้เส้นโค้ง ROC 0.547 (95% CI: 0.440–0.654) ค่าอัตราส่วนเกล็ดเลือดต่อลิมโฟซัยท์ (PLR) เท่ากับ 74.795 มีค่าความไว ร้อยละ 40.0 ความจำเพาะร้อยละ 62.0 และพื้นที่ใต้เส้นโค้ง ROC 0.510 (95% CI: 0.405–0.615)
สรุป: ค่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งของ NLR และ PLR ยังเชื่อถือไม่ได้ ดังนั้นค่าดังกล่าวจึงไม่สามารถช่วยในวินิจฉัยการติดเชื้อในทารกแรกเกิดระยะแรกได้ ควรมีการทบทวนวิธีการศึกษาและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Bra RC, Scaggs Huang FA. Congenital and perinatal infection. In: Kliegman R, St. Geme W, Blum N, Shah S, Tasker R, Wilson K, Behrman R. editors. Nelson textbook of pediatrics, 21st ed. Philadelphia, PA: Elsevier ; 2019 : 1008-3.

Kiatchoosakun P, Jirapradittha J, Sirikarn P, Laopaiboon M, Pattanittum P, Chandrakachorn W, et al. Early-Onset Neonatal Sepsis and Antibiotic Use in Northeast Thailand. Am J Perinatol 2019;36(12):1295-1303. doi: 10.1055/s-0038-1676829.

ภัณฑิลา สิทธิการค้า พัชรี คำวิลัยศักดิ์, รัฐพล อุปลา, สุชาอร แสงนิพันธ์กูล, ดารา ไม้เรียง, รสวันต์ อารีมิตร,และคณะ, บรรณาธิการ. Approach to Clinical Pediatrics : ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1. ขอนแก่น : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; 2564.

Zhang S, Luan X, Zhang W, Jin Z. Platelet-to-Lymphocyte and Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio as Predictive Biomarkers for Early-onset Neonatal Sepsis. J Coll Physicians Surg Pak 2021;30(7):821-4. doi: 10.29271/jcpsp.2021.07.821.

Wilar R, Koesmarsono B, Gunawan S. The combination of neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio improves accuracy of neonatal sepsis diagnosis. Paediatr Indones 2023;63(4):213–8. DOI: https://doi.org/10.14238/pi63.4.2023.213-8

Fuchs A, Bielicki J, Mathur S, Sharland M, Van Den Anker JN. Reviewing the WHO guidelines for antibiotic use for sepsis in neonates and children. Paediatr Int Child Health 2018;38(sup1):S3-S15. doi: 10.1080/20469047.2017.1408738.

Stojkovic Lalosevic M, Pavlovic Markovic A, Stankovic S, Stojkovic M, Dimitrijevic I, Radoman Vujacic I, et al. Combined Diagnostic Efficacy of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio (NLR), Platelet-to-Lymphocyte Ratio (PLR), and Mean Platelet Volume (MPV) as Biomarkers of Systemic Inflammation in the Diagnosis of Colorectal Cancer. Dis Markers 2019;2019:6036979. doi: 10.1155/2019/6036979.

Balta S, Ozturk C. The platelet-lymphocyte ratio: A simple, inexpensive and rapid prognostic marker for cardiovascular events. Platelets 2015;26(7):680-1. doi: 10.3109/09537104.2014.979340.

Che-Morales JL, Cortes-Telles A. [Neutrophil-to-lymphocyte ratio as a serum biomarker associated with community acquired pneumonia]. [Article in Spanish]. Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2019;56(6):537-43.PMID: 30889342

Lee JH. Eosinophil count and neutrophil-to-lymphocyte count ratio as biomarkers for predicting early-onset neonatal sepsis. Korean J Pediatr 2019;62(12):438-9. doi: 10.3345/kjp.2019.00297.

Sumitro KR, Utomo MT, Widodo ADW. Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio as an Alternative Marker of Neonatal Sepsis in Developing Countries. Oman Med J 2021;36(1):e214. doi: 10.5001/omj.2021.05.

Can E, Hamilcikan Ş, Can C. The Value of Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Platelet to Lymphocyte Ratio for Detecting Early-onset Neonatal Sepsis. J Pediatr Hematol Oncol 2018;40(4):e229-e232. doi: 10.1097/MPH.0000000000001059.

Bai L, Gong P, Jia X, Zhang X, Li X, Zhang Y, et al. Comparison of neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio for the diagnosis of neonatal sepsis: a systematic review and meta-analysis. BMC Pediatr 2023;23(1):334. doi: 10.1186/s12887-023-04094-y.