ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม - มิถุนายน 2567

					ดู ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม - มิถุนายน 2567
เผยแพร่แล้ว: 2024-06-29

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย (Research article)