เผยแพร่แล้ว: 14-04-2020

ความเข้มสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กประดับประตูตู้เย็นและความเสี่ยงต่อสุขภาพ

ยุทธนา บางม่วง, อริณญา พงศธรพิศุทธิ์, ศักดิ์ชัย บุพอังกูร

45-53