เผยแพร่แล้ว: 31-03-2022

การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดสำหรับกลุ่มอาการดาวน์และโครโมโซมผิดปกติที่พบบ่อย โดยวิธี Molecular Karyotyping

สิริภากร แสงกิจพร, ชเนนทร์ วนาภิรักษ์, อารีรัตน์ ขอไชย, ชลลดา ยอดทัพ, สาวิตรี ด้วงเรือง, ณัชชา ปาณะจำนง, พัชราภรณ์ นพปรางค์, อัจฉราพร ดำบัว, พัชราภรณ์ บุญชู, สมชาย แสงกิจพร

1-13

การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV-1 จากตัวอย่างหยดเลือดแห้งบนกระดาษซับโดยตรงด้วยวิธี real-time PCR

วิโรจน์ พวงทับทิม, รัชณีกร ใจซื่่อ, นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา, อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์

14-24

การพัฒนาระบบทดสอบสำหรับคัดกรองสารยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซีนไคเนสเพื่อค้นหาสารต้านมะเร็ง

ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ, ปฐมาพร ปรึกษากร, พันธ์ธิดา ตรียวง, ฉัตรภรณ์ ใจมา, ปนัดดา เทพอัคศร

25-47

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการของสำนักยาและวัตถุเสพติด

ศิริพร เหล่ามานะเจริญ, มาศวลัย ลิขิตธนเศรษฐ์, อังคณา กริชพิทักษ์เงิน

67-80