เผยแพร่แล้ว: 30-06-2022

การคัดกรองฤทธิ์ต้าน SARS-CoV-2 และโมเลกุลเป้าหมายการออกฤทธิ์ของพืชสมุนไพรไทย

ศรายุธ ระดาพงษ์, ตีญานี สาหัด, ณฐภัทร หาญกิจ, พราว ศุภจริยาวัตร, พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ, วันดี มีฉลาด, พรชัย สินเจริญโภไคย, สมจิตร์ เนียมสกุล, เสกรชตกร บัวเบา, ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง, Kenneth J. Ritchie, ศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์

93-105

การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สารตกค้างคลอร์มีควอต ไดควอต เมพิควอต และพาราควอต ในผักและผลไม้โดยเทคนิค LC-MS/MS

เสาวณีย์ วาจาสิทธิ์, สุวิมล หมวดหม๊ะ, อัจฉรี อินแก้ว, กัญญารัตน์ เชื้อกูลชาติ, วิทวัส วังแก้วหิรัญ, สกุลรัตน์ สมสันติสุข, ทองสุข ปายะนันทน์

106-120

การประเมินคุณภาพสารมาตรฐาน Factor VIII แบบผงแห้งเพื่อทดสอบค่าความแรง

โสมมริสา พวงพรศรี, อัศจรรย์ อาเมน, ปัทมา บุนนาค, ฐิตาภรณ์ ภูติภิณโยวัฒน์, ชาญวิทย์ ชูแก้ว, ไพศาล พังจุนันท์

121-132

การพัฒนากระบวนการเตรียม DMSc Stem Pro : Autologous Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells สำหรับการศึกษาวิจัยทางคลินิก

อัจฉราพร ดำบัว, สิริภากร แสงกิจพร, ละอองศรี อัชชะนียะสกุล, อารีรัตน์ ขอไชย, อดิศักดิ์ ตรีนวรัตน์, สาวิตรี ด้วงเรือง, ศุภลักษณ์ บัวศรีแก้ว, อภิชาติ โชติชูศรี, พัชราภรณ์ บุญชู, ชลลดา ยอดทัพ, พัชราภรณ์ นพปรางค์, ปัญญกมล จันทรสาขา, สมชาย แสงกิจพร

133-145