ความท้าทายการรักษาคลองรากฟันในผู้ป่วยสูงอายุ: เทคนิคและความปลอดภัย

Main Article Content

เกศรินทร์ เจริญแสงสุริยา

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์:เพื่อให้ความรู้เรื่องความท้าทายของงานรักษาคลองรากฟันในผู้สูงอายุ และนำเสนอแนวทางปฏิบัติในการรักษาคลองรากฟันในผู้สูงอายุอย่างปลอดภัย


วิธีการดำเนินการศึกษา:เป็นการทบทวนวรรณกรรม


ผลการศึกษา:ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกาย จิตใจ รวมถึงสรีรวิทยาของช่องปากและฟันที่ส่งผลต่อกระบวนการการรักษาคลองรากฟัน ดังนี้ คือ มีประวัติการแพทย์ที่ซับซ้อน ความท้าทายในการสื่อสาร ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ ภาวะฟันสึก โรคปริทันต์อักเสบ กระบวนการหายของแผลช้า ฟันร้าว และ              คลองรากฟันตีบตัน มีการนำเสนอแนวทางปฏิบัติในการรักษาคลองรากฟันเพื่อความปลอดภัยในผู้ป่วยสูงอายุตั้งแต่กระบวนการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา การจัดสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ เทคนิคต่างๆที่ช่วยในการรักษาคลองรากฟัน เพื่อลดโอกาสแทรกซ้อนจากการรักษา


สรุป: ขั้นตอนการรักษาคลองรากฟันในผู้ป่วยสูงอายุเป็นสิ่งที่ท้าทายจากมุมมองทางเทคนิคความน่าจะเป็นในเรื่องระบบคลองรากฟันตีบตัน ความท้าทายเหล่านี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความชำนาญของทันตแพทย์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงความร่วมมือร่วมใจของผู้สูงอายุ การรักษาคลองรากฟันในผู้สูงอายุเพื่อให้มีฟันธรรมชาติที่สามารถคงอยู่ในช่องปากนานมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความปริทัศน์

References

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, สำนักงานสถิติแห่งชาติ.รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุใน

ประเทศไทย พ.ศ.2560. กรุงเทพฯ: กองสถิติพยากรณ์; 2561. ISSN 1906-2869. กลุ่มสถิติประชากร กองสถิติ

สังคม.

กรมอนามัย, สำนักทันตสาธารณสุข.รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประเทศไทย

พ.ศ.2560. กรุงเทพฯ; สำนักทันตสาธารณสุข; 2561. ISBN 978-616-11-3751-9. สำนักทันตสาธารณสุข

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.

Strindberg LZ. The dependence of the results of pulp therapy on certain factors: an analytical study based

on radiographic and clinical follow-up examinations. ActaOdontolScand 1956; 14Suppl 21: 1-175.

Friedman S. Treatment outcome and prognosis of endodontic therapy. In: Ørstavik D, Pitt Ford TR, editors.

Essential endodontology: prevention and treatment of apical periodontitis. Oxford: Blackwell Science;

p. 285-301.

Schilder H. Cleaning and shaping the root canal. Dent Clin North Am [Internet]. 1974[cited 2022 May05];18:

-96. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4522570/.

Jantarat J, Dashper SG, Messer HH. Effect of matrix placement on furcation perforation repair. Journal of

Endodontics 1999; 25: 192-6.

Ghezzi EM, Ship JA. Systemic disease and their treatments in the elderly: impact on oral health. Journal

of public health dentistry 2000; 60:289-96.

SteffelJ,Verhamme P, Potpara TS, Albaladejo P, Antz M, Desteghe L, et al.The 2018 European heart

rhythm association practical guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients

with atrial fibrillation. Eur Heart J 2018; 39:1330-93.

Carl W.Oral complications of local and systemic cancer treatment. Current opinion in oncology1995; 7:

-4.

Akar H, Akar GC, Carrrro JJ, Stenvinkel P, Lindholm B. Systemic consequences of poor oral heath in

chronic kidney disease patients. Clinical journal of the American Society of Nephrology: CJASN 2011; 6

:218-26.

Li X, Kolltveit KM, Tronstad L, Olsen I. Systemic disease caused by oral infection. Clinical microbiology

Reviews2000;13: 547-58.

สายพิณ กุลกนกวรรณ ฮัมดานี. สู่วัยชราอย่างมีศิลปะ แรงบันดาลใจเพื่อชีวิตที่งามอุดม.กรุงเทพฯ:

แปลนพริ้นท์ติ้ง; 2555.

Patil MS, PatilSB. Geriatric patient-psychological and emotional cosiderations during dental treatment.

Geradontology 2009; 26: 72-7.

Vissink A, Spijkervet FKL, Amerongen AVN. Aging and saliva: a review of the literature.Special Care in

Dentistry 1996; 16: 95-103.

Newton CW, Brown DC. Geriatric endodontics.In: Cohen S, Burns RC editors. Pathways of the pulp 8thed.

St. Louis,Missouri: Mosby Inc; 2002.p.845-74.

AIRahabi MK, Ghabbani HM. Influence and safety of electronic apex locators in patients with

cardiovascular implantable electronic devices: a systemic review: Libyan J Med 2019; 14: 1547-71.

ธราธร สุนทรเกียรติ, นรชัย วงศ์กรเชาวลิต. รู้ให้ชัด จัดการให้ถูก ฟันร้าว-รากฟันแตก. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์

พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง;2564.

Patel S, Dawood A, Ford TP, Whaites E. The potential applications of cone beam computed tomography

in the management of endodontic problem.IntEndod J 2007; 40: 818-30.

Patel S, Dawood A, Ford TP, Whaites E. Pitt Ford T. New dimensions in endodontic imaging: part1.

Conventional and alterative radiographic systems.IntEndod J. 2009;42:447-62.

Yeng T, Messer HH, Parashos P. Treatment planning the endodontic case. Australian Dental Journal

Endodontic Supplement 2007;52:34-7.

Zarei M, Ghoddusi J, Sharifi E, Forghani M, Afkhami F, Marouzi P. Comparison of the anesthetic

efficiency of the heart rate change after periodontal ligament or intraosseous X-Tip injection in

mandibulara randomized controlled clinical trial. IntEndod J 2012;45: 921-26.

Krasner P,Rankow HJ. Anatomy of Pulp- Chamber floor. J Endod 2004;30: 4-16.

van der Vyver PJ, Voster M, PalekerF,de Wet FA. Root canal preparation: a literature review and clinical

case reports of available materials and techniques. SADJ 2019; 74: 187-99.

van der Sluis LWM, Versluis M, WuMK, WesselinkPR.Passive ultrasonic irrigation of the root canal.

International Endodontic Journal[Internet].2007 [cited 2022May05];40: 415-26. Available from:

https://www.researchgate.net/publication/6386693_Passive_ultrasonic_irrigation_of_the_root_canal_A_

review_of_the_literature.

Chybowski EA, Glickman GN, Patel Y, Fleury A, Solomon E, He J. Clinical outcome of non-surgical root

canal treatment using a single-cone technique with endosequencebioceramic sealer: a retrospective

analysis. J Endod 2018;44: 941-45.

Ôzcan M, Volpato CAM. Current perspectives on dental adhesion: (3) adhesion to

intraradicular dentin: concepts and applications. Japanese dental science review[Internet].2020[cited

May05]; 56: 216-23. Available from:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8216298/

pdf/main.pdf.