การรักษาคลองรากฟันในฟันกรามบนซ้ายซี่ที่สองที่มีลักษณะทอโรดอนทิสซึม : รายงานผู้ป่วย Endodontic treatment of taurodontism maxillary left second molar: a case report

Main Article Content

จิติมา เอื้อรัตนวงศ์

บทคัดย่อ

                    ทอโรดอนทิสซึม เป็นฟันที่มีความแปรปรวนทางกายวิภาค และสัณฐานวิทยาของรูปร่างฟัน ที่ตัวฟันยาว และรากฟันสั้นลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่เยื่อบุผิวหุ้มรากเฮิร์ตวิกไม่หวำตัวเข้าไปในระดับที่เหมาะสมในกระบวนการสร้างฟัน ส่งผลให้โพรงเนื้อเยื่อในมีขนาดใหญ่ และง่ามรากฟันอยู่ค่อนไปทางปลายราก  การรักษาคลองรากฟันในฟันทอโรดอนทิสซึมเป็นความท้าทาย  เนื่องจากรูเปิดคลองรากฟันอยู่ต่ำไปทางปลายรากฟัน ต้องใช้เครื่องมือเทคโนโลยีมาช่วยระบุตำแหน่งรูเปิดคลองรากฟันได้ครบ โดยการใช้อัลตราโซนิกส์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และมีการจัดการพิเศษในการขยายคลองรากฟัน และอุดคลองรากฟัน  รายงานผู้ป่วยนี้แสดงถึงการรักษาคลองรากฟันในฟันกรามบนซ้ายซี่ที่สองที่มีลักษณะทอโรดอนทิสซึม

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Hamner JE, Witkop CJ, Metro PS. Taurodontism; report of a case. Oral Surg Oral Med Oral Pathol

;18:409-18.

McClanahan SB, Crepps JT, Maranga MC, Worrell DE, Behnia A. Glossary of endodontic terms.

Chicago: American Association of Endodontits [Internet]. 2020[cited 2023 Mar 9]. Available from: https://www.aae.org/specialty/clinical-resources/glossary-endodontic-terms/

Keith A. Problems relating to the teeth of the earlier forms of prehistoric man. Proc R Soc Med

;6:103-24.

Pach J, Regulski PA, Tomczyk J, Struzycka I. Clinical implications of a diagnosis of taurodontism: a

literature review. Adv Clin Exp Med 2022;31:1385-9.

Hasan M. Taurodontism part 1: history, aetiology and molecular signalling, epidemiology and

classification. Dent Update 2019;46:158-6.

Toure B, Kane AW, Sarr M, Wone MM, Fall F. [Prevalence of taurodontism at the level of the molar

in the black Senegalese population 15 to 19 years of age]. Odontostomatol Trop 2000;23:36-9.

Jamshidi D, Tofangchiha M, Pozve NJ, Mohammadpour M, Nouri B, Hosseinzadeh K.

Prevalence of taurodont molars in a selected Iranian adult population. Iran Endod J

;12:282-7.

Shifman A, Chanannel I. Prevalence of taurodontism found in radiographic dental examination of

,200 young adult Israeli patients. Community Dent Oral Epidemiol 1978;6:200-3.

Jafarzadeh H, Azarpazhooh A, Mayhall JT. Taurodontism: a review of the condition and endodontic

treatment challenges. Int Endod J 2008;41:375-88.

Durr DP, Campos CA, Ayers CS. Clinical significance of taurodontism. J Am Dent Assoc

;100:378-81.

Shaw JC. Taurodont teeth in South African races. J Anat 1928;62:476-98.

Bharti R, Chandra A, Tikku AP, Wadhwani KK. "Taurodontism" an endodontic challenge: a case

report. J Oral Sci 2009; 51:471-4.

Hasan M. Taurodontism part 2: biomechanics, differential diagnosis, clinical implications and

management. Dent Update 2019;46:266-78.

Azzaldeen A, Mai A, Muhamad AH, Watted N. Taurodontism an endodontic enigma: a case report.

Indo Eur J Dent Ther Res 2017;6:377-9.