วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 ซึ่งวารสารได้ผ่านกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI) ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพ โดยอยู่ในฐานข้อมูลวารสารกลุ่มที่ 2 จนถึง 31 ธันวาคม 2567

             

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-25

"4Ts Plus Model" Lower uterine segment bleeding สาเหตุของภาวะตกเลือดหลังคลอดที่ไม่ควรมองข้าม

วันชัย จันทราพิทักษ์ , วิสุทธิ์ อนันตสกุลวัฒน์ , สุกิจ ศรีทิพยวรรณ , สงวน โล่ห์จินดารัตน์ , สาวิตรี สุวิกรม , เรณู วัฒนเหลืองอรุณ

7-20