การดูแลผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศแบบองค์รวมโดยคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย (BKK Pride Clinic) ในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

Main Article Content

กันตพัฒน์ ราชไชยา

บทคัดย่อ

การดูแลผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศแบบองค์รวมโดยคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย (BKK Pride Clinic) ในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

Article Details

บท
บทความฉบับพิเศษ

References

Galileo Capital Management Ltd. Estimated LGBT purchasing power: LGBT-GDP, data as of year-end 2019. LGBT capital report [Internet]. 2020 [cited 2023 Aug 20]. Available from: http://www.lgbt-capital.com/docs/Estimated_LGBT-GDP_(table)_-_2020.pdf

United Nations Development Program. Being LGBT in Asia: The Thailand country report. Bangkok [Internet]. 2014 [cited 2023 Aug 20]. Available from: https://www.undp.org/thailand/publications/being-lgbt-asia%E2%80%99-thailand-country-report

Australian Human Rights Commission. Face the facts: lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people [Internet]. 2014 [cited 2023 Aug 20]. Available from: https://www.humanrights.gov.au/our-work/education/face-facts-lesbian-gay-bisexual-trans-and-intersex-people

Moran CI. LGBTQ population health policy advocacy. Educ Health (Abingdon) 2021;34:19-21.

Quinn GP, Sutton SK, Winfield B, Breen S, Canales J, Shetty G, et al. Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer/questioning (LGBTQ) perceptions and health care experiences. J Gay Lesbian Soc Serv 2015;27:246-61.

Jamneankal T, Kiatrungrit K, Arunakul J, Korpaisarn S, Auapisithwong S. The study of validity and reliability of Thai version of Utrecht Gender Dysphoria Scale – Gender Spectrum (UGDS-GS) in Thai adolescents and adults with gender dysphoria. Gen Psychiatr 2023;36:e100980.