Announcements

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม - สิงหาคม
					ดู ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม - สิงหาคม
เผยแพร่แล้ว: 2023-05-25

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci