การส่องกล้องไพรงมดลูกแบบผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา: ประสบการณ์ 4 ปี

Main Article Content

สิรยา กิติโยดม
มณฑารพ สระแกทอง
พิชามญย์ นอกขุนทด

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: การส่องกล้องโพรงมดลูก (Hysteroscopy) ปัจจุบันเป็นการส่งตรวจวินิจฉัยพยาธิ สภาพในโพรงมดลูก ที่ได้ผลการตรวจเป็นที่น่าเชื่อถือมากกว่าการส่งตรวจอื่น โดยการ ส่องกล้องโพรงมดลูกแบ่งเป็นสองวิธีตามเครื่องมือที่ใช้ในการส่องกล้อง ได้แก่ Rigid hysteroscopy (กล้องแบบแข็ง) และ Flexible hysteroscopy (กล้องแบบอ่อน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้เริ่มมีการนำเครื่องมือส่องกล้องโพรงมดลูกมาใช้ ตั้งแต่เมษายน พ.ศ. 2553 โดยทำการส่องกล้องแบบอ่อนในการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น แบบผู้ป่วยนอก ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมาได้มีการทำการส่องกล้องโพรงมดลูกไปมากกว่า 300 รายการศึกษาเพื่อทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นทั้งประสิทธิผลและภาวะแทรกซ้อน ของการส่องกล้องโพรงมดลูก สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยและเทคนิคการส่องกล้องในโพรงมดลูกต่อไป
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิผลและภาวะแทรกซ้อนของการส่องกล้องโพรงมดลูกแบบผู้ป่วนอกในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
สถานที่ศึกษา: กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
รูปแบบการศึกษา: การศึกษาแบบ retrospective hospital-based descriptive study
วิธีการศึกษา: โดยรวบรวมรายงานย้อนหลัง จากข้อมูลบันทึกการส่องกล้องโพรงมดลูกจากเวชระเบียน โรงพยาบาลของสตรีทุกรายที่มาทำการส่องกล้องโพรงมดลูกแบบผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ระหว่าง เมษายน พ.ศ. 2553 - มีนาคม พ.ศ. 2557
ผลการศึกษา: พบสตรีที่เข้ารับการส่องกล้องโพรงมดลูกจำนวน 379 ราย โดยข้อบ่งชี้ที่มาทำการ ส่องกล้องโพรงมดลูกมากที่สุดได้แก่ พบความผิดปกติจากอัลตร้าซาวน์ ภาวะเลือดออก ผิดปกติ และภาวะมีบุตรยาก ตามลำดับ ผลการส่องกล้องโพรงมดลูกพบความผิดปกติ จำนวน 230 ราย ร้อยละ 60.7 ของสตรีที่มาทำการส่องกล้องทั้งหมด พบไม่สามารถ ส่องกล้องได้สำเร็จจำนวน 28 ราย ร้อยละ 7.4 โดยสาเหตุที่ส่องกล้องโพรงมดลูก ไม่สำเร็จมากที่สุดได้แก่ ปากมดลูกตีบ ภาวะความเจ็บปวด และการให้ภาพจากการส่องกล้องไม่สมบูรณ์ ตามลำดับ พบภาวะแทรกซ้อนปากมดลูกฉีกขาด 2 รายและ ไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการส่องกล้องโพรงมดลูก
สรุป: การส่องกล้องโพรงมดลูกแบบผู้ป่วยนอกสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิผลและ มีความปลอดภัยสูง

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Corosu R, Petracca R. Hysteroscopy: instrumentation and techniques. Minerva Ginecol 1996;48:53-57.

2. Gimpelson RJ, Rappold HO. A comparative study between panoramic hysteroscopy with directed biopsies and dilatation and curettage. Am J Obstet Gynecol 1988;58:489-492.

3. Gramberg GS, Wiklandm M, Karlsson B, Norstrom A, FriberGLG. Endometrila thickness as measured by endovaginal ultrasonography for identifying endometrial abnormality. Am J Obstet Gynecol 1991;164:47-52.

4. Valle RF. Office hysteroscope. Clin Obstet Gynecol. 1999;42:276-289.

5. Serden SP. Diagnostic hysteroscope to evaluate the cause of abnormal uterine bleeding. Obstet Gynecol Clin North Am 2000;27:177-86.

6. Walton SM, Macphail S. The value of hysteroscopy in postmenopausal and perimenopausal bleeding. J Obstet Gynecol 1988;8:332-6.

7. Shamma FN, Lee G, Gutmann JN et al. The role of office hysteroscope in เท vitro fertilization. Fertile steril 1999;58:1237-9.

8. Sinawat S. Hysteroscope. Srinagarind Med J 2001;16:2:134-8.

9. Preutthipan S, Linasmita V, Theppisai U. Diagnostic hysteroscopy: a result of 125 patients at Ramathibodi Hospital. J Med Assoc Thai 1997;80:9:575-9.

10. Sciarra JJ, Valle RF. Hysteroscopy: a clinical experience with 320 patients. Am J Obstet Gynecol 1977;127:4:340-8.

11. Wisawasukmongchol W, Bunyavejchevin S, Veeranarapanich S, Suwajananakorn S, Limpaphayom K. Diagnostic hysteroscopy at King Chulalongkorn Memorial Hospital: 7 years experience. J Med Assoc Thai 2001;84:S321-5.

12. Manusook S, Suwannarurk K, Bhamarapravatana K, Tanprasertkul C. Efficacy and complications of gynecologic endoscopic surgery in Thammasat university hospital: A 10-year experience. Thammasat Medical Journal 2013;13:29-5.

13. Kapur K, Biswas M. Office hysteroscopy. J Obstet Gynecol India 2005;55:2:174-7.

14. Oehler MK, Rees MC. Menorrhagea: an update. Acta Obstet Gynecol Scand 2003;62:5:405-22.

15. Ravel A, Shushan A. Hysteroscopy with endometrial biopsy is the gold standard investigation for abnormal uterine bleeding: Investigation of the infertile couple. Human Reproduction 2002;17:8:1947-49.

16. Brown SE, Coddington cc, Schnorr J, Toner JP, Gibbons W, Oehninger S. Evaluation of outpatient hysteroscopy, Saline infusion hystersonography and hysterosalpingography in infertile women: a prospective, randomized study. Fertil steril 2000;74:1029-34.

17. Pansky M, Feingold M, Sagi R, Herman A, Schneider D, Halperin R. Diagnostic hysteroscopy as a primary tool in a basic infertility workup. JSLS 2006;10(2):231-5.

18. AAGL Advancing Minimally Invasive Gynecology Worldwide. AAGL practice report: practice guidelines for management of intrauterine synechiae. J Minim Invasive Gynecol 2010;17:1:1-7

19. Van Dongen H, de Kroon CD, Jacobi CE, Trimbos JB, Jansen FW. Diagnostic hysteroscopy in abnormal uterine bleeding: a systematic review and meta-analysis. BJOG 2007;114:6:664

20. Shalev J, Meizner I, Bar-Hava I, Dicker D, Mashiach R, Ben Rafael z. Predictive value of transvaginal sonography performed before routine diagnostic hysteroscopy for evaluation of infertility. Fertil steril 2000;73:412-7.

21. Cooper NA, Smith P, Khan KS, Clark TJ. Vaginoscope approach to outpatient hysteroscopy: a review of the effect on pain BJOG 2010;117:532-9.

22. Soleymani Majd H, Ismail L, Haidar K, Rai VS. Factors Impacting the success of outpatient hysteroscopy in the rapid access clinic. Gynecol Obstet (Sunnyvale) 2013;4:1:1000192.

23. Giorda G, Scarabelli C, Franceschi S, Campagnutta E. Feasibility and pain control in outpatient hysteroscopy in postmenopausal women: a randomized trial. Acta Obstet Gynecol Scand 2000;79:593-7.

24. Perez-Medina T, Bajo JM, Martinez-Cortes L, Castellanos P, Perez de Avila I. Six thousand office diagnostic-operative hysteroscopies. Int J Gynecol Obstet 2000;71:33-8.

25. Cicinelli E, Rossi AC, Marinaccio M, Matteo M, Saliani N, Tinelli R. Predictive factors for pain experience at office fluid minihysteroscopy. J Minim Invasive Gynecol 2007;14:4:485-8.

26. de Carvalho Schettini JA, Ramos de Amorim MM, Ribeiro Costa AA, Albuquerque Neto LC. Pain evaluation in outpatients undergoing diagnostic anesthesia-free hysteroscopy in a teaching hospital: a cohort study. J Minm Invasive Gynecol. 2007;14:6:729-35.

27. Zullo F, Pellicano M, stigliano CM, Di Carlo C, Fabricio A, Nappi C. Topical anaesthesia for office hysteroscopy: a prospective, randomized study comparing two modalities. J Repro Med 190;44:865-9.

28. Yang J, Vollenhoven B. Pain control in outpatient hysteroscopy. Obstet Gynecol Surv 2002;57:694-702.

29. Fung TM, Lam MH, Wong SF, Ho LC. A randomized placebo controlled trial of vaginal misoprostol for cervical priming before hysteroscopy in postmenopausal women. BJOG 2002;109:561-5.

30. Best Practice in Outpatient Hysteroscopy. RCOG 2011;59:1-22.