เผยแพร่แล้ว: 2018-06-06

ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง

ยุวรรณา หวังกีรติกานต์, อัปสร สารสุวรรณ, เพ็ญฉาย เลิศศุภวงศ์

1-11

ประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอซไอวีและผู้ป่วยเอดส์

วิลาวรรณ ชมาฤกษ์, ธนิดา ตั้งยิ่งยง, ยงยุทธ วัฒนาไชย

29-40