การตรวจพบมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยที่รายงานผล Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) category 4 และ 5 ด้วยวิธีการตรวจแมมโมแกรมร่วมกับอัลตราฃาวด์

Main Article Content

เพ็ญนภา เตชาเสถียร

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: ปัจจุบันมะเร็งเต้านมพบมากเป็นอันดับหนึ่งในสตรีไทย การตรวจพบมะเร็งเต้านม ตั้งแต่ระยะแรกจีงมีความสำคัญเพื่อการพยากรณ์โรคที่ดี
วัตถุประสงค์: ศึกษาค่าพยากรณ์ผลบวก (positive predictive value, PPV) ในการการตรวจพบมะเร็ง เต้านม ที่รายงานผลBreast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) category 4 และ 5 ด้วยวิธีการตรวจแมมโมแกรมร่วมกับอัลตราซาวด์และวิเคราะห์ลักษณะที่พบของ มะเร็งเต้านมจากการตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์
รูปแบบการศึกษา: การวิจัยเชิงพรรณนา แบบย้อนหลัง
สถานที่ศึกษา: โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
วิธีการศึกษา: วิเคราะห์ข้อมูลจากเวชระเบียบในสตรีที่ได้รับการตรวจแมมโมแกรมร่วมกับอัลตราซาวด์ ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2553 ถึงธันวาคม พ.ศ.2553 ทั้งหมด 530 ราย มีผู้'ป่วย 29 ราย ที่ได้รับการรายงานผล BI-RADS category 4 และ 5 มีผู้'ป่วย 23 รายที่ผลทางพยาธิวิทยา เป็นมะเร็งเต้านมใช้สถิติ ร้อยละและค่าพยากรณ์ผลบวก (positive predictive value, PPV)
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยที่ได้รับการรายงานผล BI-RADS category 4 และ 5 ทั้งหมด 29 ราย มี 23 ราย ที่ผลพยาธิวิทยาเป็นมะเร็งเต้านม สำหรับผู้ป่วยที,ได้รับการรายงานผล BI-RADS category 4 จำนวน 6 ใน 12 ราย เป็นมะเร็งเต้านม ซึ่งมีค่าพยากรณ์ผลบวก (PPV) ร้อยละ 50 และ ผู้ป่วยทีได้รับการรายงานผลBI-RADS category 5 จำนวน 17 ใน 17 ราย เป็นมะเร็งเต้านม มีค่าพยากรณ์ผลบวก (PPV) ร้อยละ 100จากผลการตรวจแมมโมแกรมจะพบลักษณะเป็น spiculated border hyperdense mass มากที่ลุดจำนวน 9 (ร้อยละ 37.5) ราย และผล การตรวจอัลตราซาวด์เพิมเติมพบเปน irregular shaped, ill defined or spiculated border hypoechoic mass มากทีสุด จำนวน 14 (ร้อยละ 58.3) ราย
สรุป: ค่าพยากรณ์ผลบวกในการการตรวจพบมะเร็งเต้านม (PPV) ร้อยละ 50 (6/12) ใน BI-RADS category 4 และร้อยละ 100 (17/17) ใน BI-RADS category 5 ดังนั้นการตรวจมะเร็ง เต้านมด้วยแมมโมแกรมร่วมกับอัลตราซาวด์ จึงยังเหมาะสมในการคัดกรองมะเร็งเต้านม ในสตรีอายุตั้งแต่ 40 ปีฃี้นไปและการดัดขิ้นเนื้อส่งตรวจยังเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในผู้ป่วย ที่ได้รับการรายงานผล BI-RADS category 4 และ 5

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. มาลัย มุตตารักษ์. อุบัติการณ์ของมะเร็ง เต้านม Breast cancer screening. [Online], Available from: URLhttps:// WWW. med .emu. ac. th/dept/radiology/interest/ breast/CA_breast.html.
2. Attasara P, Buasom R, editors. Hospital based cancer registry 2009. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข; 2010. p. 6.
3. Chaiwerawatana A, editor. Breast ICD 10 C50. (Cancer in Thailand; vol 4,1998-2000). [Online]. Available from: URLhttps:// www.nci.go.th/File_download/Cancer%20ln%20Thailand%20IV/C-ll-13.PDF
4. Khuhaprema T, Srivatanakul p, Attasara p, Sriplung H, Wiangnon S, Sumitsawan Y, editors. Breast cancer in different region (Cancer in Thailand; vol 5, 2001-2003) [Online], Available from: URL: https:// www.nci.go.th/File_download/Nci%20Cancer%20Registry/Book%20Cancer% 201 ท %20Thailand%202010%20for%20 Web.pdf
5. ชิตเขต โตเหมือน, editor. สถิติโรคมะเร็ง 2552 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด Roi-et hospital based cancer registry 2009; 2010. p 44.
6. Aneesa SM, Ellen SP, Richard DD, Doherty, Neil RS, Xavier S. Missed Breast Carcinoma:pitfalls and Peals. Radiographics 2003;23:881-95
7. Frisell J, Eklund G, Hellstrom L, Somell A. Analysis of interval breast carcinomas in a randomized screening trial in Stockholm. Breast Cancer Res Treat 1987; 9:219-25.
8. Holland R, Mravunac M, Hendriks JH, Bekker BV. So-called interval cancers of the breast. Pathologic and radiologic analysis of sixty four cases. Cancer 1982; 49:2527-33.
9. Martin JE, Moskowitz M, Milbrath JR. Breast cancer missed by mammography. AJR Am J Roentgenol 1979;132:737-9.
10. Ikeda DM, Andersson I, Wattsgard C, Janzon L, Linell F. Interval carcinomas in the Malmo Mammographic Screening Trial: radiographic appearance and prognostic considerations. AJR Am J Roentgenol 1992;159:287-9.
11. Patel MR, Whitman GJ. Negative mam- mogramsin symptomatic patients with breast cancer. AcadRadiol 1998; 5:26-33.
12. การตรวจวินิจฉัย มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี. [Online], Available from: URL: https:// www.thanyarak.or.th/th/center/ diagnosis.php
13. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม. ศูนย์ข้อมูลมะเร็ง รพ.จุฬาลงกรณ์. [Online]. Available from: URL: https://www.chulacancer.net/newpage/screening/breast.html
14. Kolb TM, Jacob L, Lichy J, Newhouse JH. Comparison of the Performance of Screening Mammography, Physical Examination, and Breast us and Evaluation of Factors that influence Them; An Analysis of 27,825 Patient Evaluation. Radiology 2002;225:165-75.
15. Belg WA, Gutierrez L, NessaAiver MS, Carter WB. Bhargavan M, Lewis RS, et al. Diagnositic Accuracy of Mammography, Clinical Examination, us and MR Imaging in Preoperative Assessment of Breast Cancer. Radiology 2004;233;830-49.
16. Kopans DB. standardized mammographic reporting. RadiolClin North Am 1992;30:257-61.
17. D’Orsi CJ, Kopans DB. Mammographic feature analysis. SeminRoentgenol 1993; 28:204-30.
18. American College of Radiology. BI-RADS: mammography. In: Breast imaging reporting and data system:BI-RADS atlas, 4th ed. Reston, VA:American College of Radiology, 2003.
19. American College of Radiology. BI-RADS: ultrasound, 1st ed. In: Breast imaging reporting and data system: BI-RADS atlas, 4th ed. Reston, VA:American College of Radiology, 2003.
20. Perry N, Breeders M, deWolf C, Tornberg S. European guidelines for quality assurance in mammography screening. Luxembourg Grand Duchy: Office for Official Publications of the European Communities, 2001.
21. American College of Radiology. BI-RADS: mammography. In: Breast imaging reporting and data system:BI-RADS atlas, 4th ed. Reston, VA:American College of Radiology, 2003. p. 77-8.
22. American College of Radiology. BI-RADS: mammography. In: Breast imaging reporting and data system:BI-RADS atlas, 4th ed. Reston, VA:American College of Radiology, 2003. p. 229-35.
23. มะเร็งเต้านม. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ. [Online]. Available from: URL: https://www.thaila- bonline.com/sec7cabreast.htm
24. Laura L, Andrea FA, Fredric BS, Jill RG, Elizabeth AM, David D. The Breast Imaging Reporting and Data System; Positive Predictive Value of Mammo- graphic Features and Final Assesment Categories. AJR 1998;171:35-40.
25. Rahbar G, Sie AC, Hansen GC, Prince JS, Melany ML, Reynolds FIE et al. Benign versus Malignant Solid Breast Masses: US Differentiation. Radiology 1999;213: 889-94.
26. Stavros AT, Thickman D, Rapp C, Dennis M, Parker S, Sisney G. Solid breast nodues: use of sonography to distinguish between benign and malignancy. Radiology 1995; 196:123-34.
27. นายแพทย์อภิชาต พานิชซีวลักษณ์. เอกสารประกอบการสอนมะเร็งเต้านม Breast Cancer. [Online], Available from: URL: https:// vvww.med.cmu.ac.th/dept/.../cur/มะเร็งเต้านม0/o20นพ.อภิชาติ.doc
28. Nagwa D, Lawrence MD. Mammography in Breast Cancer. [Online]. Available from: URL: https://emedicine.medscape. com/article/346529-overview
29. Breast Cancer. [Online]. Available from: URL: https://www.cancer.org/Cancer/BreastCancer/DetailedGuide/breast- cancer-what-is-breast...
30. แนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่ เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ราชวิทยาลัยรังสี แพทย์แห่งประเทศไทย. [Online], Available from: URL: https://www.nci.go.th/cpg/download/3.pdf