“โมบายสบายแฮร์” ตึกพิเศษ 60 เตียง โรงพยาบาลศรีสะเกษ

Main Article Content

รุ่งทิพย์ เครือรัตน์
ภาวิณี ฝั่งสระ

บทคัดย่อ

ความสำคัญของปัญหา: การสระผมเป็นสิ่งจำเป็นในการดูแลสุขอนามัยเพื่อผู้ป่วยได้รับความสุขสบาย ใน,ขณะที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือถูกจำกัดการเคลื่อนไหว ตึกพิเศษ 60 เตียง มีนโยบาย สระผมให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ทุก 3 วัน แต่ผลการประเมินย้อนหลัง 3 เดือนพบว่า ผู้ป่วยได้รับการ สระผมตามเวลาที่กำหนดเพียง 20 % เนืองจากในการสระผมต้องเตรียมน้ำอุ่นใส่กะละมัง 2 ใบ แล้วยกมาทีเตียงผู้ป่วย ขณะสระผมมีน้ำหกลงพื้น หลังสระผมต้องยกน้ำไปเททิ้ง เจ้าหน้าที่เกิดความไมสะดวก เบื่อหน่ายและเหนื่อยล้าจากการทำงาน เพราะใช้เวลาเตรียม และเก็บอุปกรณ์นานถึง 30 นาที และการยกของหนักทำให้เพิ่มปัจจัยการเกิดอุบัติการณ์ ปวดหลังจากการทำงานได้ ดังนั้นจึงได้ประกอบรถโมบายสบายแฮร์ขึ้น
วัตถุประสงค์: เพื่อลดเวลาในการเตรียมและเก็บอุปกรณ์, เพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วยและเพิ่มควา พึงพอใจของเจ้าหน้าที่
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษากึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่าง 38 คน เป็นผู้ป่วย 30 คน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8 คน โดยแต่ละคนใช้อุปกรณ์แบบเดิมเปรียบเทียบกับการใช้รถโมบายๆในการสระผม
ผล: รถโมบายสบายแฮร์สามารถลดเวลาในการเตรียมและเก็บอุปกรณ์ (แบบเดิม 30 นาที รถโมบายสบายแฮร์6.33 นาที) เพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วย (แบบเดิม 66.67% รถโมบาย สบายแฮร์ 98.34 %) เพิ่มความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ (แบบเดิม 62.5% รถโมบายสบาย แฮร์ 95.83 %)
สรุป: รถโมบายสบายแฮร์เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน อุปกรณ์ในการผลิตหาง่าย ราคาถูก
คำสำคัญ: โมบายสบายแฮร์, โรงพยาบาลศรีสะเกษ

Article Details

บท
สิ่งประดิษฐ์

References

1. รุ่งทิพย์ เครือรัตน์, คำพันธ์ ก้อนคำ. คุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ป่วยในตึกพิเศษ 60 เตียง โรงพยาบาลศรีสะเกษ. ศรีสะเกษ : โรงพยาบาลศรีสะเกษ; 2554
2. โรงพยาบาลศรีสะเกษ, งานเวชสถิติ. รายงานประจำปี 2554. ศรีสะเกษ : โรงพยาบาล; 2554.
3. โรงพยาบาลศรีสะเกษ, พิเศษ 60 เตียง. ประเมินตนเองคุณภาพทางการพยาบาลประจำปี 2553. ศรีสะเกษ : โรงพยาบาลศรีสะเกษ; 2554.