ความไวและความจำเพาะของการตรวจวินิจฉัยภาวะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก > HSIL ด้วยการตัดชิ้นเนื้อภายใต้กล้อง colposcope

Main Article Content

วีรพร โรจน์ลัคนาวงศ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความไวและความจำเพาะของการตรวจวินิจฉัยภาวะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก gif.latex?\geq HSIL ด้วยการตัดชิ้นเนื้อภายใต้กล้อง colposcope
ชนิดของการวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนา
สถานที่ทำการวิจัย: กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
วิธีการศึกษา: ผู้ที่เข้ารับการตรวจและตัดชิ้นเนื้อภายใต้กล้อง colposcope ที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมาตั้งแต่ มกราคม 2548 ถึง ธันวาคม 2550 เนื่องจากผลการตรวจ Pap smears ผิดปกติ ตามระบบ Bethesda system 2001 และได้รับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลทาง พยาธิวิทยาขั้นสุดท้ายจากการตัดปากมดลูกเป็นรูปกรวย หรือตัดมดลูกจำนวน 243 คน
ผลการวิจัย: การวินิจฉัยภาวะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก gif.latex?\geq HSIL ด้วยการตัดชิ้นเนื้อภายใต้กล้อง colposcope ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีผล Pap smear ผิดปกติและได้รับการตรวจเพิ่มเติมด้วยการ ตัดปากมดลูกเป็นรูปกรวยหรือตัดมดลูก มีความไวร้อยละ 81.3 ความจำเพาะร้อยละ 100.0 โดยที่ผู้ป่วยมีอายุตั้งแต่ 21-84 ปี อายุเฉลี่ย 43.1 ปี (SD 10.1) ช่วงอายุที่พบมากที่สุด คือ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.8
สรุป: ผู้ป่วยทีมีผลการตัดชิ้นเนื้อภายใต้กล้อง colposcope เป็นระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก gif.latex?\geq HSIL ควรต้องทำการตัดปากมดลูกเป็นรูปกรวยเพื่อการวินิจฉัยและหวังการรักษาทุกราย ส่วนในกลุ่มที่เป็น gif.latex?\leq LSIL หากไม่ได้ทำการตัดปากมดลูกเป็นรูปกรวยควรติดตามการรักษา อย่างใกล้ชิด
คำสำคัญ: ภาวะก่อนเป็นมะเร็งของปากมดลูก gif.latex?\geq HSIL, การตัดชิ้นเนื้อภายใต้กล้อง colposcope, ความไว, ความจำเพาะ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Mclndoe WA, Mclean MR, Jones RW, Mullins PR. The invasive potential of carcinoma in situ of the cervix. ObstetGynecol 1984;64:4:451-8.
2. Cervical cytology screening. Int J GynaecolObstet [ACOG Practice Bulletin] 2003;83:45:237-47.
3. WilailakS. Epidemiologic report of g ynecologic cancer in Thailand. J GynecolOncol 2009;20:2:81-3.
4. PrasertTrivijitsilp. Cervical cancer screening: interpretation &situation in Thailand. เท: National Cancer Institute, editor. Basic principle of colposcopy and management of abnormal cytologic screening. 1st. ed. Bangkok: Holistic Publishing; 2004.p.l-10.
5. Campion M. Preinvasive disease. In: Berek JS, Hacker NF, editors. Practical gynecologic oncology. 3rd. ed. Phila¬delphia: Lippincott Williams &Wilkins; 2000.p.327-44.
6. Flowers LC, McCall MA. Diagnosis and management of cervical intraepithelial neoplasia. ObstetGynecolClin North Am 2001;28:4:667-84.
7. Wright TC Jr, Cox JT, Massad LS, et al. ASCCP-Sponsored Consensus Conference. 2001 Consensus Guidelines for the management of women with cervical cytological abnormalities. JAMA 2002; 287:16:2120-9.
8. MF Mitchell DS, G Tortolero-Luna. Colposcopy for the diagnosis of squamous intraepithelial lesions: a meta-analysis. ObstetGynecol 1998;91:4:4626-31.
9. Flynn K, Rim DL. Diagnosis of “ASC-US” in woman over age 50 is less likely to be associated with dysplasia. DiagnCyto- pathol 2001;24:2:132-6.
10. SemachaiS. Comparison between colposcopic directed biopsy and conization. MaharatNakhonRatchasima Hospital Medical Bulletin 2000;24:1:13-20.
11. Pengsa P, Udomthavornsuk B. Colposcopy in Srinagarind Hospital. Srinagarind Medical Journal 1986;l:4:167-223
12. Fahey MT, Irwig L, Macaskill P. Meta-analysis of Paptest accuracy. Am J Epidemiol 1995;141:7:680-9.
13. Mitchell MF, Schottenfeld D, Tortolero- Luna G, et al. Colposcopy for the diagnosis of squamous intraepithelial lesions: a meta-analysis. Obstet Gynecol 1998;91:4:626-31.
14. Nanda K, McCrory DC, Myers ER, et al. Accuracy of the Papanicolaou test in screening for and followup of cervical cytologic abnormalities: a systematic review. Ann Intern Med 2000;132:10:810-9.
15. Sawaya GF, Grimes DA. New technolo¬gies in cervical cytology screening: a word of caution. Obstet Gynecol 1999;94:2:307-10.
16. J. Monsonego, J. Pintos, c. Semaille, et al. Human papillomavirus testing improves the accuracy of colposcopy in detection of cervical intraepithelial neoplasia. Int J Gynecol Cancer 2006;16:2:591-8
17. Fine Bruce A., Feinstein Glen I., Sabella Vincenzo. The pre- and postoperative value of endocervical curettage in the detection of cervical intraepithelial neoplasia and invasive cervical cancer. Obstet Gynecol Survey 1999;54:3:174-5.
18. Nick M. Spirtos, John B. Schlaerth, Gerritd'Ablaing III, et al. A critical evaluation of the endocervical curettage. Obstet Gynecol 1987;70:5:729-33.
19. Singhapat p. Sensitivity, specificity and predictive value in diagnosis of precan- cerous or invasive carcinoma of cervix by coiposcope. Medical Journal of Ubon Hospital 2003;25:3:171-82.
20. SathoneBoonlikit. Correlation between colposcopically directed biopsy and large loop excision of the transformation zone and influence of age on the outcome. J Med Assoc Thai 2006; 89:3:299-305.
21. WanmesaBunjongsilp. Comparison between colposcopically directed biopsy and large loop excision of the transformation zone. Thai J Obstet Gynaecol 2008;16:2:123-8.
22. Kumar N, Bongiovanni M, Molliet MJ, Pelte MF, Egger JF, Pache JC. The role of cervical cytology and colposcopy in detecting cervical glandular neoplasia. Cytopathology 2009;20:6:359-66.
23. Buxton EJ, Luesley DM, Shafi Ml. Colposcopically directed biopsy: a potentially misleading investigation. Br J Obstet Gynaecol 1991;98:12:1273-6.
24. Baldauf JJ, Dreyfus M, Ritter J, Philippe E. An analysis of the factors involved in the diagnosis accuracy of colposcopically directed biopsy. Acta Obstet Gynecol Scand 1997;76:5:468-73.