เปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วย chronic subdural hematoma ด้วยการผ่าตัด burr hole จำนวนหนึ่งตำแหน่ง และสองตำแหน่ง

Main Article Content

วุฒินันท์ พันธะเสน

บทคัดย่อ

บทนำ: Chronic subdural hematoma เป็นปัญหาทางประสาทศัลยศาสตร์ที่พบบ่อย การผ่าตัดรักษา ด้วยการเจาะรู burr hole และใส่สายระบาย (continuous drainage) เป็นหนึ่งในหลายๆวิธี ที่นิยมใช้กันมาก ในหมู่ประสาทศัลยแพทย์ แต่ก็ยังขาดข้อสรุปในด้านของจำนวนของรู burr hole ที่เหมาะสม ในแง่ผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วย chronic subdural hematoma ด้วยการ burr hole จำนวนหนึ่งตำแหน่งกับสองตำแหน่ง
วิธีการศึกษา: เป็นการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง ในผู้ป่วย chronic subdural hematoma ข้างเดียว ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด burr hole ร่วมกับใส่สาย ระบาย ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง มกราคม 2553 จำนวน 115 ราย เปรียบเทียบผลการรักษาด้วย GOS อัตราการกลับเป็นซ้ำ ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล อัตราตาย และภาวะแทรกซ้อน โดยใช้ สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย Chi-square test และ Student t test
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการ burr hole 1 ตำแหน่ง จำนวน 55 ราย (ร้อยละ 47.8) และ burr hole 2 ตำแหน่ง จำนวน 60 ราย (ร้อยละ 52.2) พบว่า GOS อัตราการกลับเป็นซ้ำ ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล และอัตราตายของการรักษาทั้งสองวิธี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p > 0.05)
สรุป: การผ่าตัดรักษาผู้ป่วย chronic subdural hematoma ด้วยจำนวนรู burr hole ที่แตกต่างกัน ไม่ทำให้ผลการรักษาผู้ป่วยแตกต่างกัน
คำสำคัญ: Chronic subdural hematoma, การผ่าตัด burr hole ร่วมกับใส่สายระบาย, อัตราการกลับเป็นซ้ำ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Davarian Y, Hansen-Schwartz J, Sorensen P. [Chronic subdural hematoma. Physiopathology and treatment]. Ugeskr Laeger 2004;14:166(25):2427-30.

Vignes JR. [Surgical treatment of chronic subdural hematoma in the adult. Review of the literature]. Neurochirurgie 2001;47(5):479-87.

Weigel R, Krauss JK, Schmiedek P. Concepts of neurosurgical management of chronic subdural haematoma: historical perspectives. Br J Neurosurg 2004;18(1):8-18.

Cenic A, Bhandari M, Reddy K. Management of chronic subdural hematoma: a national survey and literature review. Can J Neurol Sci 2005;32(4):501-6.

Oishi M, Toyama M, Tamatani S, KitazawaT, Saito M. Clinical factors of recurrent chronic subdural hematoma. Neurol Med Chir (Tokyo) 2001;41(8):382-6.

Stanisic M, Lund-Johansen M, Mahesparan R. Treatment of chronic subdural hematoma by burr-hole craniostomy in adults: influence of some factors on postoperative recurrence. Acta Neurochir (Wien) 2005;147(12): 1249-56; discussion 56-7.

Taussky P, Fandino J, Landolt H. Number of burr holes as independent predictor of postoperative recurrence in chronic subdural haematoma. Br J Neurosurg 2008; 22(2):279-82.

Zakaraia AM, Adnan JS, Haspani MS, Naing NN, Abdullah JM. Outcome of 2 different types of operative techniques practiced for chronic subdural hematoma in Malaysia: an analysis. Surg Neurol 2008;69(6):608-15; discussion 16.

Weigel R, Schmiedek P, Krauss JK. Outcome of contemporary surgery for chronic subdural haematoma: evidence based review. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003;74(7):937-43.

Williams GR, Baskaya MK, Menendez J, Polin R, Willis B, Nanda A. Burr-hole versus twist-drill drainage for the evacuation of chronic subdural haematoma: a comparison of clinical results. J Clin Neurosci 2001;8(6):551-4.

Kansal R, Nadkami T, Goel A. Single versus double burr hole drainage of chronic subdural hematomas. A study of 267 cases. J Clin Neurosci Apr 2010;17(4):428-9.

Lee JK, Choi JH, Kim CH, Lee HK, Moon JG. Chronic subdural hematomas : a comparative study of three types of operative procedures. J Korean Neurosurg Soc 2009;46(3):210-4.

Fujisawa H, Ito H, Kashiwagi S, Nomura S, Toyosawa M. Kallikrein-kinin system in chronic subdural haematomas: its roles in vascular permeability and regulation of fibrinolysis and coagulation. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1995;59(4):388-94.

Fujisawa H, Ito H, Saito K, Ikeda K, Nitta H, Yamashita J. Immunohistochemical localization of tissue-type plasminogen activator in the lining wall of chronic subdural hematoma. Surg Neurol 1991;35(6):441-5.

Kawakami Y, Chikama M, Tamiya T, Shimamura Y. Coagulation and fibrinolysis in chronic subdural hematoma. Neurosurgery 1989;25(l):25-9.

Nomura ร, Kashiwagi S, Fujisawa H, Ito H, Nakamura K. Characterization of local hyperfibrinolysis in chronic subdural hematomas by SDS-PAGE and immunoblot. J Neurosurg 1994 ; 81(6):910-3.

Saito K, Ito H, Hasegawa T, Yamamoto S. Plasmin-alpha 2-plasmin inhibitor complex and alpha 2-plasmin inhibitor in chronic subdural hematoma. J Neurosurg 1989;70(l):68-72.

Takahashi Y, Ohkura A, Yoshimura F, Ochiai S, Hirohata M, Shigemori M. Ultrastructure of collagen fibers in the outer membrane of recurrent chronic subdural hematoma. Neurol Med Chir (Tokyo) 1996;36(9):627-30; discussion 30-1.