การศึกษาเปรียบเทียบผลของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมชนิด THR ระหว่าง anterlateral mini-invasive approach กับ standard posterior approach Comparative

Main Article Content

ดำรงค์ธรรม โอฬาระชิน

บทคัดย่อ

บทนำ: การทำผ่าตัดข้อสะโพกเทียมชนิดเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย(minimally invasive total hip arthroplasty) จัดได้ว่าเป็นกลุ่มของวิธีการผ่าตัดข้อสะโพกเทียมแบบใหม่ทีมีเป้า หมายเพี่อลดความรุนแรงต่อการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อและลดขนาดของแผลผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วหลังผ่าตัด
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ระหว่าง anterola- terior minimal invasive approach กับ standard posterior approach
รูปแบบการวิจัย: Retrospective observational study
สถานที่ศึกษา: แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลสุรินทร์
วิธีการศึกษา: รวบรวมผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมชนิด THR แบบวิธี ALMI และ Standard posterior approach ในโรงพยาบาลสุรินทร์ ระหว่างเดือน มกราคม 2549- มกราคม 2551 แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม
- กลุ่มที่ 1 ทำผ่าตัดแบบ ALMI จำนวน 10 ราย
- กลุ่มที่ 2 ทำผ่าตัดแบบ Standard posterior approach จำนวน 15 ราย
สถิติ: ใช้สถิติ Mann-Whitney บ Test
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม, ระยะเวลาผ่าตัด, ขนาดของแผลผ่าตัด และวันนอนโรงพยาบาล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ ความเข้มข้นของเลือด ก่อนและหลังผ่าตัด การสูญเสียหลังผ่าตัด และ Modified harris hip score ไม่แตกต่างกัน
สรุป: การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม THR โดยใช้วิธี anterolateral minimal invasive approach เป็นการผ่าตัดชนิดบาดเจ็บเนื้อเยื่อน้อย ซึ่งได้ผลดีในแง่ของการ ambulation ได้เร็วและอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหลังผ่าตัดน้อย
คำสำคัญ: การผ่าตัดชนิดบาดเจ็บเนื้อเยื่อน้อย, การผ่าตัดชนิดดั้งเดิม, การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก เทียมชนิด THR

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. อารี ตนาวลี และคนอื่นๆ. ตำราศัลยศาสตร์ ข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม. กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร; 2547.

2. de Beer J. Petruccelli D, Zalzal P, Winemaker MJ. Single-incision, minimally invasive total hip arthroplasty ; length doesn’t matter. J Arthroplasty 2004;19(8):945-50.

3. Fehring TK, Mason JB. Catastrophic complications of minimally invasive hip surgery. A series of three cases. J Bone Joint Surg Am 2005;87(4):711-4.

4. Bal BS, Haltom D, Aleto T, Barrett M. Early complications of primary total hip replacement performed with a two-incision minimally invasive technique. J Bone Joint Surg Am. 2005;87(11):2432-8.

5. Ogonda L, Wilson R, Archbold P, Lawlor M, Humphreys P, OBrien S, Beverland D. A minimal-incision technique in total hip arthroplasty does not improve early postoperative outcomes. A prospective, randomized, controlled trial. J Bone Joint Surg Am 2005;87(4):701-10.

6. Pierchon F, Migaud H, Duquennoy A, Fontaine C. Evaluation radiologique du centre de rotation de la hanche. Rev Chir Orthop 79:281-4.

7. Chimemto GF, Pavone V, Sharrock N, Kahn B, Cahill J, Sculco TP. Minimally invasive total hip arthroplasty : a prospective randomized study. J Arthroplasty 2005;20:139-44.

8. DiGioia AM. Plakseychuk Ay, Levison TJ, Jaramaz B. Mini-incision technique for total hip arthroplasty : length dosen’s matter. J Arthroplasty 2003;19:945-50.

9. Musil D, Stehlik J, Verner M. A comparison of operative invasiveness in minimally invasive anterolateral hp replacement (MIS-AL) and standard hp procedure, using biochemical markers. Acta Chir Orthop Traumatol Cech 2008;75:16-20.

10. Cameron HU. Mini-incisions : visualization is key. Orthopedics 2002;25:473.

11. Callaghan J. Skeptical perspectives on minimally invasive total hip arthroplasy. J Bone Joint Surg Am 2006;85:2242-3.

12. Chimento G, Povone V, Sharrock N, Kahn B, Cahill J, Sculco. Minimally invasive total hip arthroplasty. A prospective randomized study. J Arthroplasty 2005:20:139-44.

13. Teet JS, Skinner HB, Khoury L. The effect of the “mini” incision in total hip arthroplasty on component position. J Arthroplasty 2006;21:503-7.

14. Jerosch J, Theising C, Fadel ME. Anterolateral minimal invasive (ALMI) approach for total hip arthroplasty technique and early results. Arch Orthop Trauma Surg 2006;126(3):164-73.

15. Chiron P, Laffosse J, Febie F, Puget J, Voie de’abord posterieure pour prothese totale de hanche In J. Puget Proghese totale de hanche. Les choix. Paris : Elsevier; 2005:269-83.

16. Woo RY, Morrey BF. Dislocations after total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Am 1982;64:1295.

17. Bertin KC, Rottinnger H. Anterolateral mini-incision hip replacement surgery : a modified Watson-Jones approach. Clin Brthop 429:248-55.

18. Pellicci PM, Bostrom M, Poss R. Posterior approach to total hip replacement using enhanced posterior soft tissue repair. Clin Orthop 1998;55:224-8.