โรคสครับไทฟัส (Scrub Typhus) ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ : ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางคลินิก และผลการรักษา

Main Article Content

ทรงศักดิ์ มยุระสาคร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอาการและอาการแสดง, ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยโรค scrub typhus และ non scrub typhus และศึกษาผลการรักษาผู้ป่วยโรค scrub typhus
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณา แบบศึกษาไปข้างหน้า (Prospective, Descriptive study)
สถานที่ทำการวิจัย: แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์
กลุ่มตัวอย่าง: ผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2546 ถึงวัน ที่ 30 พฤศจิกายน 2546 ด้วยปัญหาไข้สูงเฉียบพลันที่ไม่ทราบสาเหตุ (AUFI)
การวัดผล: การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบข้อแตกต่างทั้ง 2 กลุ่มโดยสถิติ Mann - Whitney UTest
วิธีการศึกษา: ผู้ป่วยได้รับการซักประวัติ, ตรวจร่างกาย, เจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยที่ศึกษาทั้งสิ้น 30 คนเป็นผู้ป่วย scrub typhus จำนวน 19 คน และ non scrub typhus จำนวน 11 คน แยกโดยวิธีการตรวจ Immunofluorescent Antibody (IFA)
เปรียบเทียบอาการและอาการแสดง กลุ่ม scrub typhus พบไข้หนาวสั่น สูงกว่าโดยพบได้ร้อยละ 73.7 (P = 0.015) ในขณะที่อาการและอาการแสดงอื่นๆ ไม่พบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกลุ่ม non scrub typhus พบ กดเจ็บที่น่องสูงกว่าโดยพบร้อยละ 45.5 (P = 0.032)
เปรียบเทียบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบความแตกต่างในการตรวจ
Complete blood count และ urinalysis พบความผิดปกติของ bilirubin และ ค่า Creatineมากกว่าในกลุ่ม non scrub typhus (P = 0.033 และ p = 0.034) ผลการรักษาไข้ลดลงภายใน 48 ชั่วโมงร้อยละ 78.9 หลังได้รับยา Doxcycycline
สรุปผล: การวินิจฉัยโรค scrub typhus จากโรคที่เป็นสาเหตุไข้สูงเฉียบพลันที่ไม่ทราบสาเหตุอื่น ๆ(AUFI) ยังไม่สามารถวินิจฉัยแยกโรคได้ชัดเจนโดยอาการทาง คลินิกหรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีใช้กันอยู่ทั่วไป บางครั้งอาการไข้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้จะรุนแรงและมีโรคแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ การพัฒนาคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Leelarasamee A, Chupaprawan C, Chenchittikul M, Udompanthurat S. Etiologies of acute undifferentiated febrile illness in Thailand. Med Assoc Thai. 2004 May ; 87(5):464-72.

2. Ogawa M, Hagiwara T, Kishimoto T, Shiga S, Yoshida Y, Furuya Y, Kaiho I, Ito T, Nemoto H, Yamamoto N, Masukawa K. Tsutsugamushi disease (scrub typhus) in Japan : clinical features. KansenshogakuZasshi 2001 May ; 75(5):359-64.

3. Brown GW, Shirai A, Jegathesan M, Burke DS, Twartz JC, Saunders JP et.al. Febrile illness in Malaysia :An-analysis of 1, 629 hospitalized patients. Am J Trop Med Hyg 1984;33:311-5.

4. Deller JJ, Russell PK. An analysis of fevers of unknown origin in American soldiers in Vietnam. Ann Intern Med 1967;66:1129-43.

5. Sangkasuwan V, Dechkunchom P, Prakobpanichkij B, Chuenchitra C, Chirasiri L, Onkasuwan K. Murine typhus :a report of 15 cases. J Med Assoc Thai 1973;56:175-8.

6. Feelarasamee A, Aswapokee P. Scrub typhus :report of two cases who seeked medication in Bangkok. Siriraj Hospital Gazette 1984;36:537-41.

7. Silpapojakul K, Woodtayagone J, Lakula A, Vimuktalaba A, Krisanapan S. Murine typhus in Southern Thailand. J Med Assoc Thai 1987;70:55-62.

8. Silarug N, Foy HM, Kupradinon S, Rojanasuphot S, Nisaluk A, Pongsuwant Y. Epidemic of fever of unknown origin in rural Thailand caused by influenza A (HI Nl) and dengue fever. Southeast Asian J Trop Med Pub Hlth 1990;21:61-7.

9. Silpapojakul K. Scrub typhus in the Western Pacific region. Ann Acad Med Singapore 1997 Nov; 26(6):794-800.

10. Silpapojakul K, Varachit B, Silpapojakul K. Paediatric scrub typhus in Thailand : a study of 73 confirmed cases. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2004 Jun ; 98(6):354-9.

11. Watt G. Jongsakul K, Chouriyagune C, Paris R. Differentiating dengue virus infection from scrub typhus in Thai adults with fever. Am J Trop Med Hyg. 2003 May ; 68(5):536-8.

12. Song SW, Kim KT, Ku YM, Park SH, Kim YS, Lee DG, Yoon SA, Kim YO. Clinical role of interstitial pneumonia in patients with scrub typhus :a possible marker of diseases severity. J Korean Med Sci. 2004 Oct ; 19(5):668-73.

13. Thap LC, Supanaranond W, Treeprasertsuk S, Kitvatanachai S, Chinprasatsak S, Phonrat B. Septic shock secondary to scrub typhus :characteristics and complications. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2002 Dec;33(4):780-6.

14. Aung-Thu, Supanaranond W, Phumiratanaprapin W, Phonrat B, Chinprasatsak S, Ratanajaratroj N. Gastrointestinal manifestations of septic patients with scrub typhus in Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2004 Dec ; 35(4):845-51.

15. Saisongkorn W, Chenchittikul M, Silpapojakul K. Evaluation of nested PCR for the diagnosis of scrub typhus among patients with acute pyrexia of unknown origin. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2004 Jun ; 98(6):360-6.

16. Manosroi J, Chutipongvivate S, Auwanit W, Manosroi A. Early diagnosis of scrub typhus in Thailand from clinical specimens by nested polymerase chain reaction. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2003 Dec;34(4):831-8.

17. Jiang J, Marienau KJ, May LA, Beecham HJ 3 rd, Wilkinson R, Ching WM, Richards AL. Labaratory diagnosis of two scrub typhus outbreaks at Camp Fuji, Japan in 2000 and 2001 by enzyme - linked immunosorbent assay, rapid flow assay, and Western blot assay using outer membrane 56 - kD recombinant proteins. Am J Trop Med Hyg. 2003 Jul;69(1):60-6.

18. Won-Jong Jang, Myung-Suk Huh, Kyung-Hee Park, Myung-Sik Choi, Ik-Sang Kim. Evaluation of an Immunoglobulin M Capture Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Diagnosis of Orientia tsutsugamushi Infection. Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology 2003 May;10(3):394-8.