แพทย์กับความประมาทเลินเล่อ

Main Article Content

สุรศักดิ์ แสงทักษิณ

บทคัดย่อ

     แพทย์เป็นอาชีพที่ต้องทำงานหนัก โดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐ แพทย์มีความรับผิดชอบ สูงมาก เพราะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของคนไข้ แพทย์ต้องตรวจรักษาคนไข้ให้หายจากความเจ็บไข้ได้ป่วย ในปัจจุบันความคาดหวังในการรักษาของคนไข้สูงมาก ในความเป็นจริงอาการที่คนไข้มาพบแพทย์ในแต่ละ โรค ความยากง่ายในการตรวจและวินิจฉัยแตกต่างกัน ความยากง่ายในการรักษาแตกต่างกัน สถานที่ ให้บริการของรัฐ (โรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลจังหวัด หรือโรงพยาบาลศูนย์) แตกต่างกัน แต่คนไข้ มีความคาดหวังสูงในทุกกรณี คนไข้ควรมองภาพโดยตรงว่าแพทย์ก็เป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่ง ความผิดพลาด จากการตรวจรักษาย่อมเกิดขึ้นได้ ค่าตอบแทนที่รัฐมอบให้ก็เหมือนข้าราชการหน่วยงานอื่น แต่แพทย์ต้อง ทำงานหนัก (ปริมาณคนไข้มากกับนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค) ต้องรับผิดชอบสูงมาก (รับผิดชอบ เกี่ยวกับชีวิตคนไข้) แต่ต้องรับภาระความเสี่ยงสูง (เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องชดใช้ค่าเสียหาย ถูกจำคุก และติดเชื้อ AIDS ขณะตรวจรักษาผ่าตัดคนไข้) ถึงเวลาที่รัฐต้องรีบหาทางช่วยเหลือแพทย์ (เจ้าพนักงาน ของรัฐ) ที่ต้องเผชิญภาระเสี่ยงและถูกฟ้องร้องทางอาญาในอนาคต

Article Details

บท
บทความฟื้นฟูวิชาการ

References

1. อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ. พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณทิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์; 2546;664:1301.

2. วิทูรย์ อี้งประพันธ์. งานวิจัยคดีแพทย์ บุคลากรแพทย์ถูกฟ้อง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์ ; 2544 : 30.

3. Oxford university. The Oxford ESL Dictionary. 1st ed. Oxford. Oxford university press 2008;441:136, 551.

4. สนิท สนั่นศิลป์. คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย ความรับผิดชอบทางละเมิดชองเจ้าหน้าที่. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สูตรไพศาล; 2548:16;37.

5. ลอย ชุนพงษ์ทอง. Thai-English Dictionary for Academic Usage. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น ; 2001:101.

6. อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ. ศัพท์นิติศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์; 2004:609.

7. ถวัลย รุยาพร. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ประมวลกฎหมายอาญา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร ; 2547:16.

8. Dorland WN. Dorland's illustrated medical dictionary. 31st ed. Philadelphia. Saunders 2007:404.